Protokół Nr 55/2023 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 29 listopada 2023 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu Powiatu:
 1. Artur Berus – Starosta 
 2. Anna Leżańska – Wicestarosta 
 3. Katarzyna Bilska – Członek Zarządu Powiatu 
 4. Tadeusz Bałchanowski – Członek Zarządu Powiatu 
 5. Adam Ciok – Członek Zarządu Powiatu
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
 1. Małgorzata Nosowicz – Sekretarz Powiatu 
 2. Urszula Wrona – Skarbnik Powiatu
 
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Artur Berus.
Posiedzenie protokołowała: Anna Wisowata – Inspektor.
 
 

Starosta – Pan Artur Berus przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi i wnioski.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia. 
 
 
 
Porządek posiedzenia:
1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rok,
b) zmieniająca plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy,
c) przeniesienia środków finansowych pomiędzy zadaniami powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku,
d) powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy,
e) wyboru oferty na powierzenie realizacji zadania prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2024 r.
2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3. Sprawy różne.
 

Streszczenie posiedzenia:
 
Ad. pkt 1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:

a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rok (załącznik nr 2)

Skarbnik Powiatu – Pani Urszula Wrona przedstawiła proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego:
1. Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w wysokości 98 104 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z dziećmi uchodźców. Środki otrzymują:
a) II Liceum Ogólnokształcące im. A .Mickiewicza: 4 188 zł
b) Zespół Szkół Ekonomicznych: 2 752,99 zł
c) Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych: 38 150,22 zł
d) Zespół Szkół Technicznych: 5 552,06 zł
e) Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych: 801,28 zł
f) Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych: 4 873, 64
g) Zespół Szkół Korpusu Kadetów: 25 605,10 zł
h) Starostwo Powiatowe: 16 180,71 zł
2. Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w wysokości 602,05 zł na zadania związane z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności dla uchodźców przez zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.
3. Zwiększa się plan dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej przy ul. Spornej o kwotę 7 750 zł zgodnie z Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.1123.2023 z dnia 24 listopada 2023 roku.
4. Po przeanalizowaniu przewidywanych wydatków dokonuje się przeniesienia planu wydatków Starostwa Powiatowego pomiędzy rozdziałami i paragrafami na ubezpieczenie pojazdów przejętych na własność powiatu, na koszty energii oraz na składki na ubezpieczenie społeczne.
5. Przenosi się plan wydatków Zarządu Dróg Powiatowych pomiędzy paragrafami w kwocie 30 000 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z pismem jednostki z dnia 20.11.2023 r.
6. Zgodnie z pismem Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych z dnia 24 listopada 2023 roku przenosi się plan wydatków osobowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w kwocie 26 000 zł.
Zarząd Powiatu  jednogłośnie podjął w/w uchwałę.
 
b) zmieniająca plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy (załącznik nr 3)

Kontynuując, Skarbnik Powiatu – Pani Urszula Wrona poinformowała, że ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa utworzony został Fundusz Pomocy. Środki są przelewane na wyodrębniony rachunek, do którego plan finansowy ma opracować Zarząd Powiatu zgodnie z zapisami art. 14 ust.14 i 15 wyżej wymienionej ustawy.
W związku z powyższym, wprowadza się otrzymane środki z Funduszu Pomocy w wysokości 98 104 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z dziećmi uchodźców oraz w wysokości 602,05 zł na wydawanie orzeczeń dla uchodźców przez zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.
Zarząd Powiatu nie wniósł uwag i jednogłośnie podjął powyższą uchwałę.

c) przeniesienia środków finansowych pomiędzy zadaniami powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku (załącznik nr 4)

Następnie głos zabrała Wicestarosta – Pani Anna Leżańska, która poinformowała że zgodnie z pisemną informacją Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej na dzień 24 listopada br. w związku z rezygnacją osób niepełnosprawnych z przyznanego dofinansowania pozostały niewykorzystane środki finansowe w łącznej wysokości 5.805,70 zł przeznaczone zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Skarżyskiego Nr 348/L/2023 z dnia 23 marca 2023 r. na zadanie pn. „dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (łącznie z usługą tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika)”.
Biorąc pod uwagę efektywne wykorzystanie przekazanych środków finansowych PFRON na realizację zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej w 2023 roku, Dyrektor PCPR zwrócił się z propozycją  przeznaczenia niewykorzystanych środków na zadanie pn. „dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów”. Przedmioty te są niezbędne osobom niepełnosprawnym do normalnego funkcjonowania w życiu codziennym,  a środki finansowe na to zadanie zostały już rozdysponowane.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu głosował za podjęciem powyższej uchwały.
 
d) powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy (załącznik nr 5)

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska omówiła treść uchwały w powyższej sprawie.
Referująca wyjaśniła, że zgodnie z art. 9g ust. 2 Karty Nauczyciela organ prowadzący powołuje komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w skład której wchodzą: przedstawiciel organu prowadzącego, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor szkoły oraz dwaj eksperci z listy ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej. Na wniosek nauczyciela w skład komisji powołany może być także przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego.
Kończąc wypowiedź, Pani Katarzyna Bilska wskazała, iż w związku ze złożonym wnioskiem do dnia 31 października 2023 roku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
W toku przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu podjął w/w uchwałę.
 
e) wyboru oferty na powierzenie realizacji zadania prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2024 r. (załącznik nr 6)

Z uchwałą w sprawie wyboru oferty na powierzenie realizacji zadania prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2024 r. zapoznała zebranych Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Nosowicz.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie.


 
Ad. pkt 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.

Członek Zarządu – Pan Adam Ciok zapoznał zebranych z pismem Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Skarżysku – Kamiennej dotyczącym prośby o współorganizację XXXIX edycji Konkursu Młodych Pianistów „Nad Kamienną 2024” zaplanowanego na 23 kwietnia 2024 r. i ufundowanie dwóch nagród rzeczowych w kwocie 1000 zł (pismo w tej sprawie stanowi
załącznik nr 7).
Zarząd Powiatu podjął decyzję o włączeniu się w powyższe przedsięwzięcie. Jednocześnie Zarząd Powiatu postanowił sfinansować zakup dwóch nagród rzeczowych w kwocie 1 000 zł. Jako źródło finansowania Zarząd wskazał budżet Referatu ds. Promocji.
 

Z pismem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej, informującym o zawarciu umowy najmu hali sportowej z:
 • Dzikami Skarżysko, ul. Sienkiewicza 34, 26-110 Skarżysko-Kamienna na okres od 20.11.2023 r. do 30.04.2024 r. za kwotę 60 zł brutto za godzinę wynajmu hali w poniedziałek w godzinach od 16:45 do 18:15,
 • Trenerską Sekcją Sędziowską Skarżysko na okres od 21.11.2023 r. do 29.02.2024 r. za kwotę 100 zł brutto za godzinę wynajmu hali we wtorki w godzinach od 19:30 do 20:30 (załącznik nr 8)
zapoznała zebranych Wicestarosta – Pani Anna Leżańska.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższe.            
 

Członek Zarządu – Pan Tadeusz Bałchanowski zapoznał Zarząd z prośbą Wydziału Komunikacji i Transportu o wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania na zadanie pn.: „Wyłonienie przedsiębiorcy na obsługę linii autobusowej o charakterze użyteczności publicznej na trasie Majków – Michałów – Skarżysko-Kamienna oraz Lipowe Pole Plebańskie – Skarżysko-Kamienna na rok 2024 w trybie art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343)” oraz o powołanie komisji prowadzącej w/w postępowanie (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 9).
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na uruchomienie procedury. Jednocześnie Zarząd Powiatu powołał komisję prowadzącą powyższe postępowanie w składzie:
 1. Tadeusz Bałchanowski – przewodniczący komisji,
 2. Dariusz Zarychta – członek komisji,
 3. Marzena Serek – członek komisji.
 

Starosta – Pan Artur Berus przedstawił pismo Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie złożonego zapytania ofertowego do trzech firm wykonawczych z branży elektrycznej z terenu powiatu skarżyskiego, dotyczącego cen na wykonanie zasilania energetycznego mobilnej stacji monitoringu powietrza na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku – Kamiennej, ul. 1 Maja 82 (załącznik nr 10).
Przewodniczący Zarządu poinformował, iż prace mają objąć wykonanie:
 1. Zasilania kablem YAKXS 4x35mm2 – ok. 160,0 mb
 2. Dostawę i montaż złączy kablowych szt.2
 3. Wykonanie muf kablowych przelotowych – szt. 2
 4. Wykonanie przecisków rurami SRS-75 – ok. 15,0 mb
 5. Wykonanie uziemień złącz kablowych – szt. 2.
W ramach realizacji powyższego zadania, wykonane zostaną dodatkowe zasilania energetyczne do budynku szkoły, tj. hali gimnastycznej oraz sali komputerowej.
Spośród trzech firm, ofertę na kwotę 35.300,00 zł netto + 23% VAT złożyła firma ZELKO Zakład Elektryczny Jarosław Kowalczyk, ul. Staszica 18, 26 – 120 Bliżyn. Cena kosztorysowa za wykonanie usługi jest wyższa od wstępnie zakładanej i zaakceptowanej przez Zarząd Powiatu, z uwagi na konieczność wykonania dodatkowego zasilania na potrzeby szkoły.
Starosta zaznaczył, że z uwagi na zbliżający się termin montażu stacji tj. 01.01.2024 r., wskazane jest jak najszybsze przystąpienie do prac przez firmę wykonawczą.
Kończąc wypowiedź Przewodniczący Zarządu wskazał, iż Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej deklaruje możliwość pokrycia kosztów wykonania zasilania energetycznego wraz z ogrodzeniem mobilnej stacji monitoringu powietrza ze środków własnych Wydziału, płatnych dwuetapowo w 2023 roku oraz 2024 roku.
Realizacja przedsięwzięcia polegającego na montażu mobilnej stacji monitoringu powietrza wraz z zasilaniem będzie miała ogromne znaczenie dla poprawy jakości życia mieszkańców powiatu, wskazując realne zagrożenia i pozwalając podjąć stosowne kroki w kierunku ich wyeliminowania. Ponadto, nowe przyłącze energetyczne, po demontażu stacji zostanie wykorzystane przez szkołę.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie umowy z  firmą ZELKO Zakład Elektryczny Jarosław Kowalczyk, ul. Staszica 18, 26 – 120 Bliżyn. Jednocześnie, Skarbnik Powiatu – Pani Urszula Wrona wskazała, że będzie to wydatek inwestycyjny, w związku z czym zachodzi konieczność dokonania zmian w planie finansowym.
 
 
Starosta – Pan Artur Berus poinformował, że Telewizja Dami Skarżysko przedstawiła ofertę specjalną na realizację i emisję ok. 10-minutowego filmu promocyjnego podsumowującego obchody Jubileuszu 25-lecia Powiatu Skarżyskiego (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 11). Dodał, że koszt realizacji i emisji filmu wynosi 3 690 zł brutto.
Zarząd Powiatu przyjął powyższą ofertę. Jako źródło finansowania Zarząd wskazał budżet Rzecznika Prasowego.
 

Z pismem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych, informującym o planowanym zawarciu umowy najmu sali gimnastycznej w ZST w Skarżysku-Kamiennej dla Skarżyskiego Klubu Sportów Walki „KYOKUSHIN-KARATE” (załącznik nr 12) zapoznała zebranych Wicestarosta – Pani Anna Leżańska. Wyjaśniła, że umowa zostanie zawarta na okres od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r., a odpłatność za najem sali wyniesie 450 zł brutto miesięcznie.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację.

 
Członek Zarządu – Pan Tadeusz Bałchanowski poinformował, że w związku z rozpoczętą przez Powiat Starachowicki budową ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej 1758T (0578T) – ul. Kamieniczki w Parszowie, Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji o planowanym terminie wykonania przez Powiat Skarżyski kontynuacji ciągu pieszo-rowerowego od strony miejscowości Mostki do drogi krajowej DK42 w Parszowie (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 13).
Pan Tadeusz Bałchanowski wskazał, iż Zarząd Dróg Powiatowy w Skarżysku-Kamiennej posiada dokumentację projektową oraz prawomocne zgłoszenie wykonania robót budowlanych, natomiast na chwilę obecną nie ma środków finansowych na wykonanie w/w zadania.
Biorąc pod uwag powyższe, Zarząd Powiatu powróci do sprawy po rozstrzygnięciu przetargów na główne zadania zaplanowane przez Powiat Skarżyski w budżecie na 2024 rok.

 
Starosta – Pan Artur Berus przedstawił pismo Zespołu ds. Zdrowia, w sprawie przeprowadzonych przez Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej czynności kontrolno-rozpoznawczych w budynku Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skarżysku-Kamiennej. W wyniku kontroli Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej, będącego administratorem budynku przy ul. Szpitalnej 1 wszczęto postępowanie administracyjne z urzędu w sprawie nakazania usunięcia uchybień w zakresie ochrony przeciwpożarowej (załącznik nr 14). W dniu 17.10.2023 r. z udziałem Dyrekcji Szpitala została przeprowadzona rozprawa administracyjna, która zakończyła się wydaniem przez Komendanta PPSP w Skarżysku-Kamiennej decyzji nakazujących wykonanie określonych obowiązków mających na celu poprawę warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Następnie Przewodniczący Zarządu poinformował, że Dyrektor Szpitala pismem z dnia 18 października 2023 r. kierowanym do Starosty Skarżyskiego wyjaśnił, iż nieprawidłowości dotyczące drobnych napraw oraz uzyskania protokołów potwierdzających poprawność działania instalacji zostaną wykonane w trybie pilnym. Natomiast w sprawie nieprawidłowości dotyczących niewłaściwych warunków ewakuacyjnych, Dyrektor Zespołu informuje, że zostanie zlecona ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla budynku Zespołu, która zawierać będzie rozwiązania techniczne, zamienne w odniesieniu do przepisów ściśle określonych w warunkach technicznych, a możliwe do zastosowania w budynku Szpitala, uwzględniające jego istniejący układ konstrukcyjny, który utrudnia spełnienie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych wprost.
Zarząd Powiatu przyjął powyższe do wiadomości.

 
Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Nosowicz zapoznała zebranych z pismem Dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału NFZ w Kielcach, w sprawie konieczności korekty ryczałtu na 2023 r. i obniżenia finansowania proporcjonalnie do czasu trwania przerwy w działalności leczniczej Oddziału Chorób Wewnętrznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie  (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 15). Przerwa została zgłoszona na okres od 01.08.2023 r. do 31.12.2023 r. i będzie skutkować korektą o kwotę ponad 3 mln zł.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację. Ponadto, Starosta – Pan Artur Berus poinformował, że w dniu 4 grudnia br. jest umówiony na spotkanie z Dyrektorem Świętokrzyskiego Oddziału NFZ w Kielcach w powyższej sprawie.

 
W dalszej części posiedzenia Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Nosowicz przedstawiła sprawozdanie z realizacji programu naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie za lata 2022-2023, przygotowane przez Dyrektora ZOZ na wniosek Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Porządku Publicznego oraz Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej, które zostało omówione na posiedzeniach w/w komisji w dniach 27-28.11.2023 r. (załącznik nr 16).
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższy dokument.

 
Starosta – Pan Artur Berus zapoznał zebranych z pismem Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami dotyczącym sytuacji kadrowej w Referacie ds. Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale GG (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 17).
Zarząd Powiatu zadecydował o przeprowadzeniu kontroli wewnętrznej w Wydziale GG.

 
Skarbnik Powiatu - Pani Urszula Wrona poinformowała, że Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej zwróciła się z prośbą o zaplanowanie w budżecie powiatu na rok 2024 kwoty w wysokości 100 tys. zł na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego z napędem hybrydowym na potrzeby tutejszej komendy (załącznik nr 18).  
W toku przeprowadzonej dyskusji, Zarząd Powiatu wskazał, iż nie posiada w tym momencie możliwości wprowadzenia środków finansowych na w/w cel.
 

Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła zebranym pismo informujące o tym, że zgodnie z § 14 ust. 1 Regulaminu przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 315/XLVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 grudnia 2009 roku, Komisja ds. podziału środków na pomoc zdrowotną przedstawia zaopiniowane wnioski nauczycieli w celu zatwierdzenia (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 19).
Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki postępowania.


 
Ad. pkt 3. Sprawy różne.

Członek Zarządu Powiatu – Pan Tadeusz Bałchanowski przedstawił interwencję rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Suchedniowie oraz pacjentów Niepublicznego Zakład Opieki Zdrowotnej "PROMYK" w Suchedniowie odnośnie rozpatrzenia możliwości zastosowania dodatkowego oznakowania poziomego ul. Emilii Peck w Suchedniowie, celem zwiększenia poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.
Zarząd Powiatu zadecydował o przekazaniu sprawy do Wydziału Komunikacji i Transportu, odpowiedzialnego za zmianę organizacji ruchu.
 
 

Na tym zakończono posiedzenie.
 
 

           Protokołowała                                                Przewodniczący Zarządu
          Anna Wisowata                                                        Artur Berus
 
 

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
 1. A. Leżańska
 2. K. Bilska
 3. T. Bałchanowski
 4. A. Ciok

Załączników 19:
 • Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
 • Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rok,
 • Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego zmieniająca plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy,
 • Załącznik nr 4 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie przeniesienia środków finansowych pomiędzy zadaniami powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku,                                                                                                                   
 • Załącznik nr 5 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy,
 • Załącznik nr 6 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyboru oferty na powierzenie realizacji zadania prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2024 r.,
 • Załącznik nr 7 – pismo Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 28.11.2023 r.,
 • Załącznik nr 8 – pismo Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej z dnia 22.11.2023 r.,
 • Załącznik nr 9 – pismo Wydziału Komunikacji i Transportu z dnia 24.11.2023 r.,
 • Załącznik nr 10 – pismo Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z dnia 21.11.2023 r.,
 • Załącznik nr 11 – pismo Rzecznika Prasowego Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej z dnia 23.11.2023 r.,
 • Załącznik nr 12 – pismo Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej z dnia 17.11.2023 r.,
 • Załącznik nr 13 – pismo Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 27.11.2023 r.,
 • Załącznik nr 14 – pismo Zespołu ds. Zdrowia z dnia 27.11.2023 r.,
 • Załącznik nr 15 – pismo Zespołu ds. Zdrowia z dnia 28.11.2023 r.,
 • Załącznik nr 16 – pismo Zespołu ds. Zdrowia z dnia 28.11.2023 r.,
 • Załącznik nr 17 – pismo Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarowania Nieruchomościami z dnia 28.11.2023 r.,
 • Załącznik nr 18 – pismo Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej z dnia 06.11.2023 r.,
 • Załącznik nr 19 – pismo Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 27.11.2023 r.
 

Protokół (613kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Anna Wisowata (29 listopada 2023)
Opublikował: Anna Wisowata (11 grudnia 2023, 15:22:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 131