Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym znak GG-II.6821.3.19.2022

Starosta Skarżyski
ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna
Skarżysko-Kamienna, dnia 29.11.2023 r.
GG-II.6821.3.19.2022
Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu
korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
Starosta Skarżyski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zmianami) w związku z art. 8, art. 113 ust. 6 i 7 oraz art. 124a i art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zmianami),
zawiadamia
że po rozpatrzeniu wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o z siedzibą w Tarnowie,
reprezentowanej przez Pełnomocnika, została wydana decyzja przez Starostę Skarżyskiego z dnia 29.11.2023 r. znak: GG-II.6821.3.19.2022 orzekająca o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w miejscowości Płaczków, gmina Bliżyn, woj. świętokrzyskie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków gm. Bliżyn, obręb 0015 Płaczków jako działka nr 250,
o nieuregulowanym stanie prawnym, stanowiącej władanie (na zasadach posiadania samoistnego) nieżyjącego Edwarda Gębskiego s. Antoniego i Pauliny, poprzez udzielenie Inwestorowi Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie zezwolenia na przeprowadzenie na przedmiotowej nieruchomości przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego, tj. gazociągu średniego ciśnienia o średnicy 110 mm, o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa, związanych z realizacją inwestycji celu publicznego - przebudowa gazociągu średniego ciśnienia na terenie części działek położonych na terenie miejscowości Płaczków, Mroczków, gm. Bliżyn.
Zezwolenie obejmuje w szczególności prawo wstępu na wyżej opisaną nieruchomość w celu
wykonania niezbędnych prac budowlanych oraz innych robót związanych z zakładaniem przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu, a także w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii przedmiotowego gazociągu w okresie istnienia gazociągu. Powierzchnia trwałego ograniczenia na działce nr 250 wynosi 7,5 m2. Obszar objęty trwałym ograniczeniem to strefa kontrolowana gazociągu średniego ciśnienia dn110 mm o szerokości 1,0 m (po 0,5 m od osi przewodu gazowego), strefę wyznacza oś projektowanej sieci. Łączna długość projektowanej sieci na działce wynosi 7,5 m.
Trasa gazociągu przebiegać będzie w zachodniej części działki nr 250 na całej jej szerokości,
w odległości od 44,0 m (w punkcie 1) do 46,5 m (w punkcie 2) od granicy pasa drogowego drogi krajowej (zachodniej granicy działki nr 250). Zakres ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 250 przedstawiony został na załączniku do niniejszej decyzji.
Z uwagi na fakt, iż do dnia wydania niniejszej decyzji nie zgłosiły się osoby, którym przysługują
prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości objętej postępowaniem, należy uznać zgodnie
z art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, że przedmiotowa nieruchomość jest nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym.
Nieruchomość objęta wnioskiem położona w miejscowości Płaczków, obręb 0015 Płaczków
oznaczona jako działka nr 250, stanowi władanie (na zasadach posiadania samoistnego) nieżyjącego Edwarda Gębskiego s. Antoniego i Pauliny.
Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w budynku Starostwa Powiatowego w Skarżysku-
Kamiennej, Plac Floriański 1, pokój nr 126, I piętro, w godzinach pracy Urzędu.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
niniejsze obwieszczenie o wydaniu decyzji uważa się za skutecznie dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Od przedmiotowej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego
za pośrednictwem Starosty Skarżyskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego
obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Skarżyskiego
oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bliżyn, wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa
Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej oraz Urzędu Gminy Bliżyn, na okres 14 dni.
Z up. Starosty
mgr. inż. Dariusz Chojnacki
Geodeta Powiatowy
Naczelnik Wydziału
Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami

Obwieszczenie (260kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dariusz Chojnacki (29 listopada 2023)
Opublikował: Anna Cisowska (8 grudnia 2023, 14:10:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 111