Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym z dnia 30.11.2023r.

Starosta Skarżyski
ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna
Skarżysko-Kamienna, dnia 30.11.2023 r.
GG-II.6821.3.15.2022
Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu
korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
Starosta Skarżyski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zmianami) w związku z art. 8, art. 113 ust. 6 i 7 oraz art. 124a i art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zmianami),
zawiadamia
że po rozpatrzeniu wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o z siedzibą w Tarnowie,
reprezentowanej przez Pełnomocnika, została wydana decyzja przez Starostę Skarżyskiego z dnia 30.11.2023 r. znak: GG-II.6821.3.15.2022 orzekająca o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w miejscowości Płaczków, gmina Bliżyn, woj. świętokrzyskie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków gm. Bliżyn, obręb 0015 Płaczków jako działka nr 368, o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez udzielenie Inwestorowi Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na przedmiotowej nieruchomości przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego, tj. gazociągu średniego
ciśnienia o średnicy 110 mm, o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa, związanych z realizacją inwestycji celu publicznego - przebudowa gazociągu średniego ciśnienia na terenie części działek położonych na terenie miejscowości Płaczków, Mroczków gm. Bliżyn.
Zezwolenie obejmuje w szczególności prawo wstępu na wyżej opisaną nieruchomość w celu
wykonania niezbędnych prac budowlanych oraz innych robót związanych z zakładaniem przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu, a także w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii przedmiotowego gazociągu w okresie istnienia gazociągu. Powierzchnia trwałego ograniczenia na działce nr 368 wynosi 5,5 m2. Obszar objęty trwałym ograniczeniem to strefa kontrolowana gazociągu średniego ciśnienia dn110 mm o szerokości 1,0 m (po 0,5 m od osi przewodu gazowego), strefę wyznacza oś projektowanej sieci. Łączna długość projektowanej sieci na działce
wynosi 5,5 m.
Trasa gazociągu przebiegać będzie we wschodniej części działki nr 368 na całej jej szerokości,
w odległości od 4,0 m (w punkcie 1) do 3,5 m (w punkcie 2) od granicy pasa drogowego drogi krajowej (wschodniej granicy działki nr 368). Zakres ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 368 przedstawiony został na załączniku do niniejszej decyzji.
Z uwagi na fakt, iż do dnia wydania niniejszej decyzji nie zgłosiły się osoby, którym przysługują
prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości objętej postępowaniem, należy uznać zgodnie
z art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, że przedmiotowa nieruchomość jest nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym.
Nieruchomość objęta wnioskiem położona w miejscowości Płaczków, obręb 0015 Płaczków
oznaczona jako działka nr 368, stanowi władanie (na zasadach posiadania samoistnego) osoby fizycznej.
Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w budynku Starostwa Powiatowego w Skarżysku-
Kamiennej, Plac Floriański 1, pokój nr 128, I piętro, w godzinach pracy Urzędu.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
niniejsze obwieszczenie o wydaniu decyzji uważa się za skutecznie dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Od przedmiotowej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego
za pośrednictwem Starosty Skarżyskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego
obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Skarżyskiego
oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bliżyn, wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa
Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej oraz Urzędu Gminy Bliżyn, na okres 14 dni.
Z up. Starosty
mgr. inż. Dariusz Chojnacki
Geodeta Powiatowy
Naczelnik Wydziału
Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami

Obwieszczenie (260kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dariusz Chojnacki (30 listopada 2023)
Opublikował: Anna Cisowska (7 grudnia 2023, 15:08:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 116