Uchwała Nr 388/LVIII/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 listopada 2023 roku


Uchwała Nr 388/LVIII/2023
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat w roku 2024 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

Na podstawie art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2023r. poz. 1047, 1053, 1088, 1123, 1193, 1234 i 1394, 1720, 1723 i 2029)

Rada Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje

§ 1.  

Ustala się na rok 2024 opłaty za usunięcie z drogi i parkowanie pojazdów, w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym przez jednostki wyznaczone przez Starostę Skarżyskiego:

1. rower lub motorower:
a) za usunięcie – 20 zł,
b) za każdą dobę przechowywania –  7,50  zł,

2. motocykl:
a) za usunięcie – 20 zł,
b) za każdą dobę przechowywania – 7,50  zł,

3. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t:
a) za usunięcie – 400 zł,
b) za każdą dobę przechowywania – 15  zł,

4. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t:
a) za usunięcie – 400  zł,
b) za każdą dobę przechowywania –  15 zł,

5. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t:
a) za usunięcie – 400 zł,
b) za każdą dobę przechowywania – 15 zł,

6. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t:
a) za usunięcie –  1 000 zł,
b) za każdą dobę przechowywania – 62 zł,

7. pojazd przewożący materiały niebezpieczne:
a) za usunięcie – 1 000  zł,
b) za każdą dobę przechowywania –  148 zł,

8. hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego:
a) za usunięcie – 20 zł,
b) za każdą dobę przechowywania – 7,50 zł.

§ 2. 

Ustala się opłaty za odstąpienie od usunięcia pojazdów w przypadkach, o których mowa w art. 130a  ust. 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym:
1. w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia w wysokości 30% wartości opłat określonych w § 1 z uwzględnieniem rodzaju pojazdu,
2. w przypadku dojazdu i podjęcia czynności załadunku pojazdu w wysokości 50% wartości opłat określonych w § 1 z uwzględnieniem rodzaju pojazdu.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu Skarżyskiego
Jacek Jeżyk 
Uzasadnienie 

Podstawą prawną do podjęcia uchwały jest art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2023r. poz. 1047, 1053, 1088, 1123, 1193, 1234 i 1394) zawierający delegację dla rady powiatu do określania corocznie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg, przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz określenia wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu. Z zawartego w w/w przepisie upoważnienia ustawowego wynika, że ustawodawca przyznał radzie powiatu kompetencje prawodawczą zastrzegając powinność uwzględnienia tylko dwóch kryteriów:
1)    konieczność sprawnej realizacji zadań w zakresie usuwania pojazdów z drogi,
2)    wysokość kosztów usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu (rzeczywistych kosztów).

Ustawodawca w myśl art. 130 a ust. 6a ustawy prawo o ruchu drogowym ustala maksymalną wysokość stawek kosztowych opłat za usunięcie i każdą dobę przechowywania pojazdów. Zgodnie z ust. 6b ww. ustawy maksymalne stawki obowiązujące w danym roku kalendarzowym ulegają corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy. Maksymalna wysokość stawek, które będą obowiązywały w 2023r. zostały ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2022r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2024r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (Monitor Polski z 2023r. poz. 805).
 
Przedsiębiorca usuwający pojazdy z drogi oraz przedsiębiorca przechowujący te pojazdy na parkingu strzeżonym wyłonieni zostali w dniu 10 listopada 2022r. poprzez procedurę zapytań ofertowych zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia nr 91/2020 Starosty Skarżyskiego z dnia 30.12.2020r.w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej. Umowy z przedsiębiorcami jw. zostały zawarte na okres dwóch lat, tj. od 01.01.2023r.do 31.12.2024r.
 
Uznano, że oferty jw. na realizację zadania usuwania i przechowywania pojazdów wyznaczają realne koszty usuwania i parkowania pojazdów na obszarze powiatu skarżyskiego, co należy uwzględnić zgodnie z zapisami art. 130a ust. 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym, przy określaniu wysokości tych opłat przez Radę Powiatu. Opłaty te również zapewnią sprawną realizację zadań powiatu związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów.
 
Przy ustalaniu wysokości opłat organ uprawniony jest do wzięcia pod uwagę rzeczywistych kosztów usunięcia i przechowania pojazdów, czyli wynagrodzenia uzyskiwanego z tego tytułu przez firmę zewnętrzną na podstawie umowy zawartej z organem. Chodzi tu zatem nie o koszty, które powiat ponosi w związku z wykonywaniem usuwania pojazdów z drogi i przechowywania ich na parkingach, ale o koszty, które są odpowiednikiem cen za usługi odholowania i parkowania pojazdów, świadczone przez firmy i inne podmioty na terenie danego powiatu.
 
Biorąc pod uwagę wyroki sądów administracyjnych, wskazujących, że wysokość stawek kwotowych opłat powinna wynikać z rzeczywistych kosztów usuwania i przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym na terenie danego powiatu, przyjęto do projektu uchwały stawki opłat brutto ustalone poprzez procedurę zapytań ofertowych. W ten sposób koszty jakie ponosi właściciel usuniętego pojazdu są niemal identyczne jakie ponosi Powiat płacąc przedsiębiorcom wykonującym usługi usuwania i przechowywania pojazdów. Z powodów praktycznych ceny zaokrąglono do 1 zł.

Uchwała Nr 388-LVIII-2023.pdf (1339kB) pdf


Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 5 grudnia 2023 roku, pozycja 4730

Uchwała opublikowana w Dzienniku

metryczka


Wytworzył: Rada Powiatu Skarżyskiego (30 listopada 2023)
Opublikował: Nina Zolbach (7 grudnia 2023, 12:16:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 104