Uchwała Nr 387/LVIII/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 listopada 2023 roku


Uchwała Nr 387/LVIII/2023
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 30 listopada 2023 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 182/XXIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Skarżyskiego od dnia 1 września 2020 roku

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572), art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005), po uzyskaniu pozytywnej opinii Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Rada Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 

W uchwale Nr 182/XXIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 września 2020 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Skarżyskiego od dnia 1 września 2020 roku, zmianie ulega załącznik nr 1 do uchwały, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.
 
Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych publicznych szkół, o których mowa w § 1, oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.

§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.Przewodniczący
Rady Powiatu Skarżyskiego
Jacek Jeżyk

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005) nakłada na organ prowadzący obowiązek podjęcia uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych  mających siedzibę  na obszarze Powiatu Skarżyskiego prowadzonych przez inne organy.
W niniejszej zmianie uchwały została uwzględniona nowo utworzona szkoła branżowa II stopnia tj.: Branżowa Szkoła II Stopnia Nr 3 wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Janusza Korczaka  wchodzącego w skład Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej.          
Biorąc powyższe pod uwagę, przyjęcie niniejszej uchwały jest wypełnieniem ustawowego obowiązku.

Uchwała Nr 387-LVIII-2023.pdf (3274kB) pdf  


Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 5 grudnia 2023 roku, pozycja 4729

Uchwała opublikowana w Dzienniku

metryczka


Wytworzył: Rada Powiatu Skarżyskiego (30 listopada 2023)
Opublikował: Nina Zolbach (7 grudnia 2023, 12:06:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 103