Uchwała Nr 384/LVIII/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 listopada 2023 roku


Uchwała Nr 384/LVIII/2023
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1526 oraz z 2023r. poz.572), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4  i 10, art.214 pkt 1, art.215, art.217 ust.1 i ust.2 pkt 6 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872)

Rada Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 

W uchwale Nr 333/XLVIII/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 7 030 945,39zł,
a) wydatki bieżące 3 721 680,42zł
b) wydatki majątkowe  3 309 264,97zł zgodnie z załącznikiem nr 3.”.;

2) § 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 4 041 022,80zł, który zostanie  sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 510 577,68 zł,
b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 52 339,12zł,
c) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych  w kwocie 3 478 106zł.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 23 542 222,80zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”.;

3) Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

4) Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5) Wprowadza się zmiany w planie przychodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik nr 6 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7) Załącznik nr 10 „Dotacje celowe w 2023 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

8) Załącznik nr 11 „Dotacje podmiotowe w 2023 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.
 
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Przewodniczący
Rady Powiatu Skarżyskiego
Jacek Jeżyk

Uchwała Nr 384-LVIII-2023.pdf (8192kB) pdf


Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 5 grudnia 2023 roku, pozycja 4728

metryczka


Wytworzył: Rada Powiatu Skarżyskiego (30 listopada 2023)
Opublikował: Nina Zolbach (6 grudnia 2023, 15:17:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 117