Protokół z LVII/2023 Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego z 10 listopada 2023 roku - Sesja Uroczysta

PROTOKÓŁ NR LVII/2023
Z UROCZYSTEJ 
SESJI RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO
odbytej 10 listopada 2023 roku
 

Miejsce odbycia sesji - Sala Widowiskowa Miejskiego Centrum Kultury im. Leopolda Staffa
w Skarżysku-Kamiennej, ul. Słowackiego 25.

Godzina rozpoczęcia obrad - 11.00

Uroczysty charakter sesji wynikał z obchodów 25-lecia powiatu skarżyskiego.

Obrady prowadził Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego – Jacek Jeżyk, który poprosił o powstanie i wprowadzenie sztandaru Powiatu Skarżyskiego.
Następnie odśpiewano hymn państwowy.
        Przewodniczący obrad otworzył Uroczystą Sesję Rady Powiatu Skarżyskiego z okazji 25 - lecia naszego powiatu.
         Oznajmił, że dzisiejszy jubileusz jest okazją do przypomnienia, że powiat skarżyski budujemy wspólnie, co pozwala wszystkim na uświadomienie sobie, że każdy z nas pozostawia po sobie jakiś ślad.
        Zaznaczył, że uroczystość i doniosłość Sesji podkreśla fakt, iż zaszczycili nas swoją obecnością dostojni goście, których serdecznie powitał. Powitał:
 • Poseł na Sejm RP -  Panią Marzenę Okłę-Drewnowicz,
 • Wicewojewodę Pana Rafała Nowaka,
 • Marszałka Województwa, a jednocześnie pierwszego starostę  - Pana Andrzeja Bętkowskiego,
 • Radnego Sejmiku Województwa Pana Jana Maćkowiaka,
 • doradcę Wojewody Świętokrzyskiego Panią Marię Zubę,
 • władze gmin powiatu skarżyskiego: Skarżyska-Kamiennej,  Przewodniczącego Leszka Golika i jego zastępców, Pana Marka Gąskę i Pana Bogusława Cioka, wiceprezydenta Pana Andrzeja Brzezińskiego,
 • władze Suchedniowa  z Przewodniczącym Krzysztofem Adamcem i Burmistrzem Cezarym Błachem,
 • władze Bliżyna z Przewodniczącym Jackiem Krzepkowskim oraz Wójtem Mariuszem Walachnią i zastępcę wójta Pana Michała Jędrysa,
 • władze Łącznej z Przewodniczącą Moniką Pająk oraz Wójtem Romualdem Kowalińskim,
 • władze Skarżyska Kościelnego z Przewodniczącym Andrzejem Kwiatkowskim oraz Wójtem Jackiem Bryzikiem,
 • powitał starostów poszczególnych kadencji - Pana Andrzeja Bętkowskiego , Jerzego Żmijewskiego, Michała Jędrysa i Artura Berus,
 • Członków Zarządu poszczególnych kadencji,
 • Radnych Powiatu Skarżyskiego wszystkich sześciu  kadencji.
Serdecznie powitał osoby uhonorowane odznaczeniami państwowymi oraz medalami za długoletnią służbę, a także laureatów nagrody „Powiatowe Dęby”. Powitał pracowników Starostwa Powiatowego, przedstawicieli organizacji społeczno-zawodowych, kierownictwa zakładów pracy, jednostek organizacyjnych powiatu oraz mieszkańców naszego powiatu przybyłych na uroczystość i przedstawicieli prasy, radia i TV.
Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego – Jacek Jeżyk przypomniał, że 25 lat temu - 10 listopada 1998 roku odbyła się pierwsza sesja Rady Powiatu Skarżyskiego. Przez te lata każda kadencja samorządu powiatowego podejmowała decyzje wpływające na zmiany w naszym powiecie. Przyznał, że z okazji jubileuszu życzyłby sobie, aby o decyzjach radnych, zarówno powiatowa społeczność, jak i ich następcy, mogli wyrażać się kiedyś z uznaniem.  
Następnie głos zabrał Starosta Artur Berus, który zaznaczył, że powiat skarżyski tworzy pięć wspaniałych, ale różnych od siebie gmin, które mimo tych różnic, jako wspólnota powiatowa potrafią stanowić jednolitą, spójną całość wyróżniającą się na tle województwa i regionu. Poinformował, że z perspektywy 25 lat istnienia trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, z całą odpowiedzialnością może powiedzieć, że powiaty w Polce stanowią istotne ogniwo pomiędzy gminą a województwem. Zaznaczył, że na powiaty od samego początku nałożono wiele zadań, przy niewielkim finansowaniu. Budowanie powiatu skarżyskiego od podstaw, a następnie jego rozwijanie nie było łatwe, ale w jego ocenie jako samorząd stanęli na wysokości zadania. Oznajmił, że dziś nasz powiat staje się powiatem nowoczesnym, idącym z duchem czasu, ale pamietającym o tradycjach. Podkreślił, że samorządowcy z powiatu skarżyskiego zawsze byli i są blisko ludzi. Zaznaczył, że nie jest to łatwe zadanie, bo każdy ma inne oczekiwania względem nich. Mimo to samorząd powiatu skarżyskiego wszystkich kadencji starał się realizować jak najwięcej tych oczekiwań na miarę możliwości finansowych i nałożonych kompetencji ustawodawczych. Podkreślił, że dużym wzmocnieniem finansowym dla powiatów był moment wejścia Polski do Unii Europejskiej oraz możliwość korzystania ze środków unijnych. Przyznał, że jest dumny z tego, że samorząd powiatu skarżyskiego przez te 25 lat potrafił zbudować prawdziwą wspólnotę z tworzącymi go gminami. Oznajmił, że gabinety wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów były i są otwarte na dialog z mieszkańcami. Za owocną współpracę oraz za dostrzeganie potrzeb mieszkańców naszego powiatu podziękował także władzom i samorządowcom województwa świętokrzyskiego.
Zauważył, że dla większości obecnych podczas dzisiejszej uroczystości powiat skarżyski to dom - miejsce, z którym jesteśmy związani emocjonalnie, rodzinnie, zawodowo. Oznajmił, że dobrze znamy jego piękną przyrodę, ciekawą architekturę, osobliwe krajobrazy i chciałby, aby przybyli goście także mogli dostrzec te walory. W związku z tym zaprosił do obejrzenia krótkiego filmu przygotowanego specjalnie na dzisiejszą uroczystość.
Po projekcji filmu głos zabrał Przewodniczący Rady, który poinformował, że na przestrzeni 25 lat otwierano 6 kadencji samorządu powiatu. Przez te lata Radę tworzyło 83 radnych, z czego wielu zasiadało w niej  kilkukrotnie. Następnie przypomniał nazwiska wszystkich radnych.
/lista nazwisk w załączeniu/
Zaznaczył, że części z nich już nie ma, poprosił o uczczenie ich pamięci minutą ciszy.
Oznajmił, że na 83 radnych, tylko dwie osoby są radnymi przez wszystkie kadencje, a są to Pani Bożena Bętkowska i Pan Jerzy Żmijewski, których zaprosił na scenę i wraz ze Starostą Arturem Berusem złożyli im gratulacje i wręczyli prezenty.
Radna Bożena Bętkowska oznajmiła, że to 25-lecie to czas refleksji oraz inspiracji do kontynuowania tego co było dobre. Zaznaczyła, że reforma sprzed 25 lat pozwoliła na to, aby decyzje dotyczące teraźniejszości i przyszłości mieszkańców naszego powiatu były podejmowane jak najbliżej nich. Oznajmiła, że jest przekonana, że większość z nich była słuszna. Zapewniła, że celem rannych zawsze było dobro i rozwój powiatu. Podziękowała wszystkim, którzy współpracowali z powiatem skarżyskim. Podziękowała także za zaufanie jakim obdarzano ją przez te wszystkie lata.
Radny Jerzy Żmijewski odnosząc się do słów przedmówczyni podkreślił, że aby zostać obdarzonym zaufaniem trzeba sobie na to zapracować, podobnie jak na to, aby zostać radnym. Podziękował wszystkim tym, którzy do tej pory obdarzali go kredytem zaufania i dzięki temu mógł uzyskać mandat. Przyznał, że cieszy się z dokonań, które przez te lata, samorząd powiatowy realizował przy współpracy z samorządami gmin. Oznajmił, że na swojej drodze zawodowej spotykał ludzi życzliwych, takich, którzy go wspierali, ale także tych, którzy umieli mieć odmienne zdanie i je wyrażać. Zaznaczył, że było to dla niego inspiracją do lepszej pracy, do tego, aby ciągle podnosić swoje kwalifikacje. Pozwolił sobie na szczególne podziękowania osobie, która przez te wszystkie lata była dla niego inspiracją – Radnej Bożenie Bętkowskiej. 

 ODZNACZENIA PAŃSTWOWE

Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego – Jacek Jeżyk poinformował, że z okazji jubileuszu radni oraz pracownicy starostwa uhonorowani zostali krzyżami zasługi oraz odznaczeniami państwowymi za długoletnią służbę. Następnie odczytał postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń.
/postanowienia w załączeniu/
Poprosił o wystąpienie:
Panią Annę Leżańską odznaczoną Srebrnym Krzyżem Zasługi
Pana Adama Cioka odznaczonego Brązowym Krzyżem Zasługi
Pana Emila Tokarczyka odznaczonego Brązowym Krzyżem Zasługi

Aktu wręczenia odznaczeń dokonał Wicewojewoda Rafał Nowak.
 
Radna Anna Leżańska, Radny Adam Ciok i Radny Emil Tokarczyk podziękowali za tak duże wyróżnienie jakim jest odznaczenie państwowe. Przyznali, że traktują je jako odznaczenia dla mieszkańców powiatu skarżyskiego, ponieważ to oni mobilizują ich do działań. Oznajmili, że czują się zmotywowani do dalszej pracy na rzecz powiatu skarżyskiego.
Przewodniczący Rady pogratulował odznaczeń, które są odzwierciedleniem pracy na rzecz samorządu powiatu. Następnie poinformował, że pracownicy Starostwa odznaczeni zostali medalami za długoletnia służbę. Odczytał postanowienie o nadaniu medali za długoletnią służbę.
/postanowienia w załączeniu/
Poprosił o wystąpienie:

odznaczoną MEDALEM SREBRNYM za długoletnią służbę:
Panią Barbarę Dygas
Oraz osoby odznaczone MEDALEM BRĄZOWYM za długoletnią służbę:
Pana Mariusza Bartosika
Panią Katarzynę Ciok
Panią Annę Dąbek
Panią Małgorzatę Nosowicz

Aktu wręczenia odznaczeń dokonał Wicewojewoda Rafał Nowak.

Sekretarz Powiatu Pani Małgorzata Nosowicz zauważyła, że jubileusz 25-lecia powiatu skarżyskiego to święto samorządu, wspólnoty lokalnej, a także urzędników samorządowych. W imieniu swoim oraz wszystkich odznaczonych medalami za długoletnią służbę podziękowała Panu Staroście za inicjatywę wystąpienia o odznaczenia dla pracowników starostwa. Podziękowała za docenienie ich pracy i zaufanie. Podziękowała Panu Wojewodzie, który podjął inicjatywę i wystąpił do Prezydenta RP o nadanie odznaczeń. Podkreśliła, że samorząd to wspólnota. Przyznał, że zarówno jak i jej koledzy są dumni z tego, że jako urzędnicy stanowią część wspólnoty samorządowej i mają wkład w jej rozwój. Oznajmiła, że pamiętają o ślubowaniu, które składa każdy urzędnik, że nasza praca to służba państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej. 
Wicewojewoda Rafał Nowak odnosząc się do tego co można było usłyszeć w prezentowanym filmie powiedział „fajnie tu”, a jest tak dlatego, że wszyscy ci, którzy tworzyli Starostwo Powiatowe i Powiat Skarżyski przez 6 kadencji traktowali to miejsce jak swój dom. Podziękował nestorom za ich prace włożoną w tworzenie tego powiatu. Pogratulował dwójce radnych, którzy cieszą się tak dużym zaufaniem wśród mieszkańców powiatu skarżyskiego, że są radnymi od początki istnienia trójstopniowego podziału terytorialnego państwa. Podziękował Panu Przewodniczącemu Rady Powiatu, Panu Starocie i wszystkim Członkom Zarządu, przypomniał, że przyszło nam współpracować w nie łatwych czasach – pandemia, wojna na Ukrainie. Ich współpraca musiała być szybka i taka właśnie była. Podziękował wszystkim samorządowcom z powiatu skarżyskiego obecnym podczas obrad bo ta współpraca dotyczy także ich. Przyznał, że życzy wszystkim, aby powiat ten dalej rozwijał się tak dynamicznie i dobrze jak do tej pory. Podziękował wszystkim pracownikom za to co robią dla mieszkańców swojego powiatu.
Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego – Jacek Jeżyk złożył serdeczne gratulacje wszystkim odznaczonym osobom i wyraził głębokie przekonanie, iż medale te stanowią uhonorowanie ich dotychczasowego wyjątkowo sumiennego wykonywania obowiązków wynikających z pracy zawodowej.
Przewodniczący Rady poinformował, że Radnemu Powiatu Skarżyskiego Panu Mieczysławowi Bąkowi została nadana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
Poprosił o wystąpienie Pana Radnego Mieczysława Bąka.

Wręczenia odznaczenia dokonał Marszałek Województwa Pan Andrzej Bętkowski.
 
Radny Mieczysław Bąk przyznał, że ma wielki zaszczyt i honor, że został uhonorowany tą odznaką przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Podziękował wszystkim osobom, które doceniły jego pracę i wnioskowały o to odznaczenie. Szczególne podziękowania złożył Marszałkowi Panu Andrzejowi Bętkowskiemu. Oznajmił, że zawsze starał się działać na rzecz ludzi, być wśród nich, działać na rzecz jego gminy i parafii. Poinformował, że oprócz pracy samorządowej od 1990 roku został radnym wszystkim trzech szczebli – gminnej, wojewódzkiej, obecnie powiatowej. Zapewnił, że zawsze stara się postępować tak, aby pomagać ludziom, dbać o dobra kultury, zabytki. Dwoma przepięknymi zabytkami w gminie Bliżyn są kościoły pw. Świętego Rocha i Świętej Zofii, lecz jemu bliżej do tego pierwszego, ponieważ jest mieszkańcem parafii Mroczków. Oznajmił, że od 2007 roku pomaga proboszczowi kościoła pw. Świętego Rocha w pozyskiwaniu różnych środków finansowych, dotacji po to, aby przywrócić ten zabytek do pełnej światłości. Zaprosił wszystkich do odwiedzenia tego pięknego kościółka. Oznajmił, że stara się postępować tak jak w jednej homilii powiedział nieżyjący już bp Chrapek „idź przez życie tak, aby ślady twoich stóp przetrwały cię”.

POWIATOWE DĘBY

Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego – Jacek Jeżyk oznajmił, że samorządowi powiatu towarzyszy ustanowiona w pierwszej kadencji Nagroda „Powiatowe Dęby”, która przyznawana jest przez Samorząd Powiatu Skarżyskiego za działalność, twórczość, wybitne osiągnięcia, efekty pracy polegające na popularyzowaniu pozytywnych wartości, działania wynikające z osobistego zaangażowania, poświęcenia, wytrwałości przekraczające etatowe i zawodowe obowiązki, znaczny wkład w promowanie powiatu skarżyskiego, jego rozwój i budowanie dobrego wizerunku.

Po raz pierwszy POWIATOWE DĘBY zostały przyznane w 2002 roku. Obecnie mamy już 82 laureatów tej prestiżowej nagrody
W tym roku do nagrody „Powiatowe Dęby” wpłynęło łącznie 5 wniosków:
- 2 w dziedzinie „Kultura”
- 3 wnioski w dziedzinie „Działalność Społeczna”

Wszystkie wnioski spełniały wymogi formalne. W wyniku głosowania Kapituła wyłoniła laureatów nagrody. Jako Przewodniczący Kapituły przedstawił tegorocznych laureatów:
 • W kategorii „Kultura” nagrodę otrzymał Pan Wacław Pejas z gminy Bliżyn.
Wacław Pejas to ludowy śpiewak, solista, tenor, gawędziarz,  animator kultury (w styczniu 2023 r. obchodził 30-lecie pracy artystycznej oraz 85-lecie urodzin). Jest  inicjatorem założenia i czynnym działaczem Klubu Seniora w Mroczkowie. Dzięki jego inicjatywie powstał Chór Seniora „Zawsze młodzi”, którym kieruje i z którym koncertuje. Uczestniczy w wielu imprezach kulturalnych w środowisku lokalnym, przeglądach i festiwalach ogólnopolskich (np. Buskich Spotkaniach z Folklorem w Busku Zdroju, Świętokrzyskim Konkursie Kolęd i Pastorałek we Włoszczowie, Konkursie Kapel i Śpiewaków Ludowych Regionów Nadwiślańskich w Maciejowicach, Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej w Warce, Festiwalu Folkloru im. Józefa Myszki w Iłży. Popularyzuje folklor regionu świętokrzyskiego i jest autorem wielu tekstów piosenek (np. Pieśń o Sobótce dla Zespołu Ludowego „Sobótka”) i wierszy.
 • W kategorii „Działalność społeczna” nagrodę otrzymała Fundacja „Daj Szansę”.
Fundacja „Daj Szansę” działa od ponad 20 lat, z jej pomocy skorzystało ponad 700 uczniów i studentów z terenu powiatu skarżyskiego na kwotę ponad milion złotych. Wspiera i promuje  uzdolnioną młodzież poprzez:
- finansowanie stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych oraz nagród za wybitne osiągnięcia  w różnych dziedzinach,
- organizowanie wyjazdów na kursy mistrzowskie, staże naukowe, konkursy i festiwale w kraju i za granicą oraz dofinansowywanie zakupu pomocy naukowych i  instrumentów muzycznych
- organizowanie koncertów charytatywnych i konkursów promujących twórczość plastyczną, fotograficzną i literacką dzieci i młodzieży,
- wydawanie publikacji pokonkursowych zawierających nagrodzone i wyróżnione prace uczestników,
- wspieranie wszelkich inicjatyw lokalnych o charakterze ponadgminnym, w zakresie działalności edukacyjnej, artystycznej, kulturalnej, a także wydawniczej związanej z historią i tradycją regionu świętokrzyskiego.
        Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego – Jacek Jeżyk oraz Starosta Artur Berus wręczyli nagrody Powiatowe Dęby ww.  laureatom.
Pan Wacław Pejas podziękował wójtowi gminy Bliżyn, który wytypował go do tej nagrody oraz Kapitule za przyznanie tego wyróżnienia. Poinformował, że od 30 lat, w miarę możliwości stara się krzewić i rozsławiać naszą ziemię świętokrzyską. Następnie odśpiewał utwór, który napisał z okazji 600-lecia Bliżyna. 
Prezes Fundacji „Daj Szansę” Pani Joanna Wężyk, która odebrała nagrodę w imieniu Rady Nadzorczej, Zarządu Fundacji oraz wszystkich stypendystów serdecznie podziękowała Kapitule za jej przyznanie. Podziękowała także Przewodniczącemu Rady Powiatu Jackowi Jeżykowi za nominowanie Fundacji do nagrody. Poinformowała, że działalność Fundacji „Daj Szanse” pięknie wpisuje się w jubileusz 25-lecia powiatu, ponieważ to radni pierwszej kadencji utworzyli ją w 2000 roku. Do aktu założycielskiego przystąpili wszyscy włodarze gmin powiatu, cały Zarząd Powiatu. Wyraziła zdanie, że to była klamra scalająca nasz powiat. Podkreśliła, że nie byłoby Fundacji, gdyby nie jej darczyńcy i jej przyjaciele.

WYRÓŻNIENIA DLA PRACOWNIKÓW

Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego – Jacek Jeżyk oznajmił, że samorząd powiatu tworzą nie tylko Radni czy Członkowie Zarządu, ale to również, a może przede wszystkim, pracownicy Starostwa Powiatowego. Na przestrzeni lat zmieniała się i cały czas się zmienia kadra naszego urzędu, ale 16 osób jest pracownikami starostwa od 25 lat, a są to:

1.         Zbigniew Babiarz
2.         Dariusz Chojnacki
3.         Karina Działak
4.         Katarzyna Geller
5.         Jolanta Janowska
6.         Zbigniew Kochański
7.         Łukasz Krawiecki
8.         Mariusz Lisowski
9.         Grażyna Misztal
10.       Joanna Nasiołkowska
11.       Grzegorz Turek
12.       Joanna Wężyk
13.       Andrzej Wisowaty
14.       Karina Wiśniewska
15.       Irena Witaszek- Kapusta
16.       Dariusz Zarychta
Starosta Artur Berus wręczył wyróżnienia ww. pracownikom.
Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego – Jacek Jeżyk zaprosił na scenę Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Skarżyskiego – Bożenę Bętkowską, Wicestarostę - Annę Leżańską, Członków Zarządu: Panią Katarzynę Bilską, Pana Tadeusza Bałchanowskiego i Pana Adama Cioka.
Życzenia i gratulacje z okazji jubileuszu 25-lecia powiatu skarżyskiego złożyli:
 • Poseł na Sejm RP Pani Marzena Okła Drewnowicz,
 • Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Pan Andrzej Bętkowski,
 • przedstawiciel MESKO S.A.,
 • kierownik WTZ „Tęcza” Pan Dariusz Stachura wraz z podopieczną,
 • włodarze gmin powiatu skarżyskiego: Skarżysko-Kamienna, Suchedniów, Skarżysko Kościelne, Łączna, Bliżyn,
 • przedstawicielka Banku Spółdzielczego w Suchedniowie.
Starosta Artur Berus serdecznie podziękował za piękne gratulacje i życzenia oraz ciepłe słowa i upominki. Podkreślił, że przyjmuje je w imieniu wszystkich dotychczasowych samorządowców oraz pracowników naszego powiatu. Dzisiejszemu Jubilatowi - Powiatowi Skarżyskiemu – życzył szczęśliwych mieszkańców i wspaniałego dalszego rozwoju.
Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego – Jacek Jeżyk serdecznie podziękował wszystkim za udział w dzisiejszej uroczystości. Poprosił o wyprowadzenie Sztandaru Powiatu Skarżyskiego  i zamknął Uroczystą Sesję Rady Powiatu Skarżyskiego.
Poinformował, że spotkanie uświetni część artystyczna w wykonaniu pochodzącej z Kielc Pani Anny Józefiny Lubienieckiej, piosenkarki, autorki tekstów i kompozytorki. Po koncercie zaprosił wszystkich obecnych na poczęstunek.

Protokołowała
Monika Chylicka
Podinspektor Biura Rady Powiatu                        

Przewodniczący
Rady Powiatu Skarżyskiego
/-/Jacek Jeżyk

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego (30 listopada 2023)
Opublikował: Monika Chylicka (1 grudnia 2023, 10:06:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 142