Protokół Nr LVI/2023 z Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego 17 października 2023 roku

Protokół Nr LVI/2023
z Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego
odbytej 17 października 2023 roku
 

Miejsce odbycia sesji - sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Skarżysku - Kamiennej, 
ul. Plac Floriański
 
Godzina rozpoczęcia obrad - 14.00
 
W sesji udział wzięli:
 
-        Radni Powiatu Skarżyskiego,
-        Starosta Artur Berus, Wicestarosta Anna Leżańska, Członkowie Zarządu Katarzyna Bilska, 
 Tadeusz Bałchanowski, Adam Ciok,
-        Sekretarz powiatu Małgorzata Nosowicz,
-        Skarbnik powiatu Urszula Wrona,
-        Radca Prawny starostwa Przemysław Iskra, 
-        Naczelnicy Wydziałów Starostwa,
-        Przedstawiciele lokalnych mediów.
 
Lista obecności radnych biorących udział w sesji - w załączeniu.
 
Sesję Rady Powiatu Skarżyskiego protokołowała: Monika Chylicka –Podinspektor Biura Rady Powiatu
 
STRESZCZENIE   POSIEDZENIA
Ad. pkt 1 Otwarcie Sesji.
LVI w kadencji Sesję Rady Powiatu Skarżyskiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Jeżyk, który poinformował zebranych, że obrady Rady Powiatu Skarżyskiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Oznajmił, że dzisiejsza sesja została zwołana zgodnie z art.15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym na wniosek Zarządu Powiatu Skarżyskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Jeżyk poinformował, że w dzisiejszej sesji uczestniczy 18 radnych, co stanowi 95% składu Rady Powiatu. Jest to kworum zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał i decyzji.
Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z zapisem § 10 ust. 3 pkt 2 Statutu Powiatu, na Sekretarza obrad wskazuję Radnego Emila Tokarczyka, który będzie pracował ze swojego miejsca.
Następnie zapytał czy do przedstawionego projektu porządku LVI Sesji Rady Powiatu radni zgłaszają uwagi, wnioski lub propozycje zmian.
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Jerzy Żmijewski wniósł o rozszerzenie porządku obrad o punkt „Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy chodników przy ulicach Książęcej i Rycerskiej w Skarżysku-Kamiennej.” Ze względu na fakt, iż sesja została zwołana na wniosek Zarządu Powiatu, zwrócił się do jego członków z prośbą o wyrażenie zgody na powyższe.
Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Jeżyk zgłosił wniosek i zapytał Pana Przewodniczącego Zarządu Powiatu, czy Zarząd wyraża zgodę na rozszerzenie porządku obrad.
Starosta Artur Berus poinformował, że Zarząd w dniu dzisiejszym opiniował ww. projekt uchwały Rady Powiatu i wyraził zgodę na rozszerzenie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Jeżyk poinformował, że przechodzimy do głosowania w sprawie przyjęcia wniosku o rozszerzenie porządku obrad punkt 4. „Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy chodników przy ulicach Książęcej i Rycerskiej w Skarżysku-Kamiennej.” Przypomniał, że w tej sytuacji, aby przyjąć wniosek potrzebna jest bezwzględna wielkość.

Za przyjęciem protokołu głosowało – 18 radnych
Przeciw głosowało – 0
Głosów wstrzymujących – 0

        Przewodniczący obrad poinformował, że punkt „Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy chodników przy ulicach Książęcej i Rycerskiej w Skarżysku-Kamiennej” wchodzi jako punkt 4 do porządku LVI sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.
Następnie Przewodniczący Rady Jacek Jeżyk poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad LVI Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

Za przyjęciem porządku głosowało –  18 radnych
Przeciw głosowało – 0
Głosów wstrzymujących – 0

Porządek obrad LVI Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego został przyjęty.

Ad. pkt 3  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i zawarcie umowy sprzedaży udziału w ½ części prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
         Wicestarosta Anna Leżańska przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i zawarcie umowy sprzedaży udziału w ½ części prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z pominięciem podstawy prawnej wraz z uzasadnieniem.
 
Rada Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:
§ 1.
1.   Wyraża się zgodę na zbycie i zawarcie umowy sprzedaży na rzecz Skarbu Państwa udziału w 1/2 części prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Pięknej, oznaczonej                   w ewidencji gruntów i budynków jako działki 4/20 i 4/21 o łącznej powierzchni 0,0486 ha, (obręb 0004 Kamienna), dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej prowadzi księgę wieczystą KI1R/00011948/9.
2.   Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 50% od wartości nieruchomości opisanej w § 1 ustalonej na podstawie operatu szacunkowego.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Poinformowała, że podczas dzisiejszego posiedzenia Zarząd przyjął autopoprawkę do przedstawionego projektu. Wyjaśniła, że polega ona na tym, że w §1 pkt. 1 pojawiło się doprecyzowane sfomułowanie „Wyraża się zgodę na bezprzetargowe zbycie i zawarcie umowy sprzedaży”.
UZASADNIENIE
Izba Administracji Skarbowej zwróciła się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o bezprzetargową sprzedaż udziału w 1/2 części prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Pięknej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki 4/20 i 4/21 o łącznej powierzchni 0,0486 ha, (obręb 0004 Kamienna), dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej prowadzi księgę wieczystą KI1R/00011948/9.
Nieruchomość gruntowa stanowi własność Skarbu Państwa i przekazana jest w użytkowanie wieczyste.
Użytkownicy wieczyści:  1. Dino  Polska S.A. -udz. 1/2
                                  2. Powiat Skarżyski - udz. 1/2
Obszar nieruchomości wykorzystywany jest jako ciąg komunikacyjny                            o nawierzchni asfaltowej i przeznaczony będzie na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przy ul. 1 Maja 105 w Skarżysku-Kamiennej (przeznaczoną na siedzibę Izby Administracji Skarbowej - obecnie PUP).       
Zgodnie z art. 4 pkt 3b ustawy o gospodarce nieruchomościami przez zbywanie albo nabywanie nieruchomości - należy rozumieć dokonywanie czynności prawnych, na podstawie których następuje przeniesienie własności nieruchomości lub przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej albo oddanie jej w użytkowanie wieczyste.
Adekwatnie do treści art. 37 ust. 2 pkt 2 oraz art. 68 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia   21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami istnieje możliwość zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3, na podstawie uchwały Rady Powiatu, gdy nieruchomość jest zbywana na rzecz Skarbu Państwa albo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego oraz między tymi jednostkami.
Zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 08.02.2023r. sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego wartość nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w EGiB  Nr 4/20 i 4/21 jako 1/2 część udziału prawa użytkowania wieczystego została określona na kwotę 23 000 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych).
Proponuje się udzielenie bonifikaty w wysokości 50 % od wartości nieruchomości.  Nieruchomość zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.  Koszty notarialne związane ze zbyciem przedmiotowej nieruchomości poniesie nabywca nieruchomości.
W związku z powyższym podjęcie Uchwały uważa się za zasadne.                                                         
/materiał w załączeniu/
Radny Roman Wojcieszek przyznał, że nie ma wątpliwości co do tej uchwały. Przypomniał, że był taki dobry zwyczaj, że do tego typu uchwał były załączane mapy i jego zdaniem należałoby do tego wrócić.
Wicestarosta Anna Leżańska wyjaśniła, że w uzasadnieniu zostało dokładnie opisane położenie działki przeznaczonej na sprzedaż. 
Starosta Artur Berus przedstawił harmonogram dalszego działania w sprawie sprzedaży ww. nieruchomości. Poinformował, że 14 listopada ma zostać podpisany akt notarialny sprzedaży.  Zgodnie z ustaleniami do 15 grudnia  Powiatowy Urząd Pracy zostanie przeniesiony do nowej siedziby przy ulicy Sikorskiego.
Radny Mieczysław Bąk zwrócił uwagę na fakt, że w uzasadnieniu jest napisane, że jedna druga część udziałów prawa użytkowania wieczystego została określona na kwotę 23 tys. zł. W związku z powyższym zapytał z czego wynika 50% bonifikata.
Wicestarosta Anna Leżańska poinformowała, że w ramach negocjacji, które były prowadzone z Izbą Skarbową przyjęto, że otrzymają oni 50% bonifikatę na zakup tych udziałów.
Przewodniczący Rady Jacek Jeżyk poinformował, że w tej chwili w sesji uczestniczy 19 radnych, co stanowi 100% składu rady. Ponieważ nie było innych głosów Przewodniczący Rady stwierdził, że przejdziemy do głosowania podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i zawarcie umowy sprzedaży udziału w ½ części prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z autopoprawką.

Za przyjęciem porządku głosowało –  19 radnych
Przeciw głosowało – 0
Głosów wstrzymujących – 0

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i zawarcie umowy sprzedaży udziału w ½ części prawa użytkowania wieczystego nieruchomości została przyjęta jednogłośnie i uzyskała Nr 381/LVI/2023.

Ad. pkt 4 Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy chodników przy ulicach Książęcej i Rycerskiej w Skarżysku-Kamiennej.
         Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pan Jerzy Żmijewski przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy chodników przy ulicy Książęcej i Rycerskiej w Skarżysku-Kamiennej wraz z uzasadnieniem. Pomijając podstawę prawną poinformował, że:
Rada Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:
§ 1.
Uznaje się za zasadną petycję dotyczącą budowy chodników przy ulicach Książęcej i Rycerskiej w Skarżysku-Kamiennej, z przyczyn określonych w stanowisku Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
        Petycja dotycząca budowy chodników przy ulicach Książęcej i Rycerskiej w Skarżysku-Kamiennej wpłynęła do Przewodniczącego Rady Powiatu Skarżyskiego 3 października 2023 roku. Przewodniczący Rady, zgodnie z § 35 ust. 3 Statutu Powiatu Skarżyskiego, skierował przedmiotową petycję do Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu jej przeanalizowania, zbadania zasadności i przygotowania stanowiska w sprawie jej rozpatrzenia.
        Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ.
        Art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym stanowi, że rada powiatu rozpatruje: skargi na działania zarządu powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.
        Komisja skarg, wniosków i petycji dokonała analizy przedmiotowej petycji i zgodnie z § 35 ust. 1 Statutu Powiatu Skarżyskiego, przygotowała w tej sprawie stanowisko, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 
        Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę Powiatu Skarżyskiego jest uzasadnione.
/materiał w załączeniu/
        Następnie Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pan Jerzy Żmijewski przedstawił stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dotyczące rozpatrzenia petycji w sprawie budowy chodników przy ulicach Książęcej i Rycerskiej w Skarżysku-Kamiennej.
/materiał w załączeniu/
         Członek Zarządu Tadeusz Bałchanowski poinformował, że ww. petycje złożył radny Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej. Poinformował, że takich petycji skierowanych do Zarządu Powiatu w tej chwili jest trzy. Wyjaśnił, że są to petycje złożone z gminy Skarżysko Kościelne, pierwsza dotycząca ulicy Szkolnej, druga ulicy Świerkowej i trzecia ulicy Lipowe Pole. Wyraził zdanie, że okres, w którym przygotowywany jest budżet na 2024 rok to czas, gdy można przeanalizować i podjąć decyzję o realizacji tych zadań, na które zostały złożone projekty. Oznajmił, że jeśli będzie taka możliwość, to ww. zadanie zostanie ujęte w budżecie na 2024 rok.
Starosta Artur Berus zauważył, że uchwała została przygotowywana przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji i brakuje mu pewnych zapisów w uzasadnieniu. Poinformował, że ww. petycja została złożona przez radnego Rady Miasta. Wyraził zdanie, że dobrze byłoby, gdyby padła deklaracja ze strony Miasta lub Pana Radnego o partycypowaniu w kosztach budowy tego chodnika. Zapewnił, że nikt z Zarządu nie jest przeciwny żadnym inwestycjom. Zauważył, że przy realizacji inwestycji najczęściej najpierw robiona jest dokumentacja, następnie po uzyskaniu pozwolenia na budowę szuka się partnera do realizacji zadania oraz środków zewnętrznych.  Przypomniał, że w przyszłym roku ma być realizowane kilka inwestycji wspólnie w gminami, w tym w miejscowości Zagórze, Sorbin, Skarżysku-Kam. ul. 1000-lecia, Podzagnańszcze. Poinformował, że dobiega końca inwestycja polegająca na budowie ronda na ul. 1 Maja, która mimo wspólnego wniosku nie została dofinansowana przez gminę. Oznajmił, że warto podjąć starania, aby w przypadku budowy chodników przy ulicach Książęcej i Rycerskiej w Skarżysku-Kamiennej uzyskać dofinansowanie z gminy Skarżysko-Kamienna. Poinformował, że wielu radnych zabiegało o realizację tego zadania, nawet została przygotowana dokumentacja, a w przyszłym miesiącu będą podejmowane decyzje w sprawie budżetu Powiatu na rok 2024. Zauważył, że wpłynęło wiele petycji i podczas komicji będą się toczyć dyskusje na ich temat. Przypomniał, że sporządzono także dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę ronda przy dworcu PKP ul. Sokola - al. Niepodległości. Oznajmił, że Zarząd może składać propozycję, ale to Rada Powiatu głosuje budżet podczas sesji. Raz jeszcze zasugerował, aby w uzasadnieniu do petycji znalazł się zapis, że wnioskodawca będący radnym Rady Miasta poczyni starania o uzyskanie dofinansowania z gminy na budowę tego chodnika.
Przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości Pan Radny Grzegorz Małkus przyznał, że zgadza się z Panem Starostą, ale wydaje mu się, że jest już za późno na wprowadzenie takiego zapisu do przedstawionego projektu uchwały. Wyraził zdanie, że należy podjąć tą petycję i zaznaczył, że skoro mandat radnego miejskiego jest tak mocny i Rada Powiatu musi ją rozpatrywać i realizować to warto napisać wspólną petycję do pana Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej o zabezpieczenie 50% środków w budżecie Gminy Skarżysko-Kamienna na realizację tego zadania.
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pan Jerzy Żmijewski oznajmił, że także chciał zaproponować przygotowanie petycji skierowanej do włodarza gminy Skarżysko-Kamienna. Poinformował, że w imieniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przygotuje stosowne wystąpienie, pod którym będzie mógł się podpisać także Przewodniczący Rady Powiatu, z którym zwróci się do Prezydenta Miasta. Poinformował, że w dniu wczorajszym rozmawiał z radnym Rady Miejskiej, który wniósł tę petycję podpisaną przez 118 osób. Pan radny zobowiązał się do tego, że na najbliższej sesji Rady Miejskiej będzie rozmawiał z pierwszym zastępcą pana prezydenta, aby takie zabezpieczenie środków finansowych poczynić. Przyznał, że bez wsparcia ze strony Miasta będzie trudno realizować to zadanie.
Radny Tadeusz Bałchanowski poprosił, aby pismo przygotowane przez Przewodniczącego Komisji było także skierowane do Przewodniczącego Rady Miasta.
Radny Roman Wojcieszek zapytał czy pismo to będzie złożone w takim samym trybie jaki zastosował radny Rady Miasta, czyli w formie petycji, która będzie procedowana tak, jak prawo przewiduje.
Przewodniczący Rady Jacek Jeżyk przyznał, że pomysł złożenia petycji w ww. sprawie jest bardzo dobry. Zaproponował, aby przejść do głosowania w sprawie podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy chodników przy ulicy Książęcej i Rycerskiej w Skarżysku-Kamiennej, a realizacja tej inwestycji będzie uzależniona on środków, które przekaże Miasto.
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pan Jerzy Żmijewski przyznał, że ma wątpliwość czy Rada Powiatu ma możliwość wystąpienia z petycją.
Radny Roman Wojcieszek oznajmił, że radni mogą wystąpić jako osoby fizyczne, mieszkańcy powiatu skarżyskiego.
Radna Renata Bilska przyznała, że bardzo się cieszy z tej uchwały. Oznajmiła, że od 10 lat składała interpelacje w tej sprawie, a na początku września złożyła wniosek do zarządu w sprawie zabezpieczenia środków na budowę tego kawałka chodnika. Przyznała, że rozumie, że gminy powinny partycypować w koszty związane z inwestycjami, ale wielokrotnie w odpowiedziach na jej interpelacje otrzymywała informacje, że pomimo pism od Pana Starosty do Prezydenta Miasta nie było zgody na dofinansowanie tej inwestycji. Wyraziła nadzieje, że wystąpienie z petycją całej Rady Powiatu okaże się skuteczne. Oznajmiła, że nie chciałaby, aby przygotowana dokumentacja się zdezaktualizowała tak jak ostatnio. Przypomniała, że Członek Zarządu Pan Tadeusz Bałchanowski był świadkiem spotkania z mieszkańcami w sprawie dotyczącej budowy tego chodnika.
Przewodniczący Rady Jacek Jeżyk podkreślił, że ta petycja, o której mowa i pozytywna decyzja ze strony Rady Miasta jest kluczowa w realizacji tej inwestycji.
Ponieważ nie było innych głosów Przewodniczący Rady stwierdził, że przejdziemy do głosowania podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy chodników przy ulicy Książęcej i Rycerskiej w Skarżysku-Kamiennej.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało – 18 radnych
Przeciw głosowało – 0
Głosów wstrzymujących – 1 radny

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy chodników przy ulicach Książęcej i Rycerskiej w Skarżysku-Kamiennej została przyjęta i uzyskała Nr 382/LVI/2023.
 
Ad. pkt 5 Zamknięcie sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.
         Przewodniczący Rady poinformował, że 19 października 2023 r.     o godz. 13.00 odbędzie się oficjalne przekazanie do użytku zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja infrastruktury na zbiorowej mogile Polaków pomordowanych na Brzasku w 1940 r. wraz z melioracją terenu.- etap II.  
Następnie poinformował, że 20 października 2023 r. o godz. 16.30 w Auli Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej odbędzie się Powiatowy Bal Seniora, na który zaprasza Zarząd i Rada Powiatu Skarżyskiego.
Starosta Artur Berus poinformował, że 20 października br. o godz. 10.45 odbędzie się otwarcie nowo wyremontowanej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej, na które serdecznie zaprosił wszystkich zgromadzonych.
Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Jeżyk stwierdził, że porządek sesji został zrealizowany w całości.  Podziękował wszystkim za udział w dzisiejszych obradach. Zakończył obrady poprzez wygłoszenie formuły „Zamykam LVI Sesję Rady Powiatu Skarżyskiego".
Godzina zakończenia obrad – 14.35
 
Protokołowała
Monika Chylicka
 
Przewodniczący
Rady Powiatu Skarżyskiego
/-/ Jacek Jeżyk

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego (30 listopada 2023)
Opublikował: Monika Chylicka (1 grudnia 2023, 09:50:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 113