Protokół Nr LV/2023 z Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego 21 września 2023 roku

Protokół Nr LV/2023
z Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego
odbytej 21 września 2023 roku
 

Miejsce odbycia sesji - sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Skarżysku - Kamiennej, 
ul. Plac Floriański
 
Godzina rozpoczęcia obrad - 10.00

W sesji udział wzięli:
 
-        Dyrektorzy i Główni Księgowi jednostek służby zdrowia,
-        Pani Anna Jóźwiak – przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
-        Pani Elżbieta Waglewska – prezes Skarżyskiego Klubu Amazonek,
-        Pani Małgorzata Szczerba – Skarżyski Klub Amazonek ,
-        Pan Michał Wzorek – kierownik Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
 Nadzór Wodny w Skarżysku-Kamiennej,
-        Pan Bogusław Ciok – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy,
-        Poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec,
-        Dyrektorzy, Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu,
-        Radni Powiatu Skarżyskiego,
-        Starosta Artur Berus, Wicestarosta Anna Leżańska, Członkowie Zarządu Katarzyna Bilska, 
 Tadeusz Bałchanowski, Adam Ciok,
-        Sekretarz powiatu Małgorzata Nosowicz,
-        Skarbnik powiatu Urszula Wrona,
-        Radca Prawny starostwa Karolina Oleksiak, 
-        Naczelnicy Wydziałów Starostwa,
-        Przedstawiciele lokalnych mediów.
 
Lista obecności radnych biorących udział w sesji i gości zaproszonych uczestniczących w obradach - w załączeniu.

Sesję Rady Powiatu Skarżyskiego protokołowała: Monika Chylicka –Podinspektor Biura Rady Powiatu
 
STRESZCZENIE   POSIEDZENIA

Ad. pkt 1 Otwarcie Sesji.
LV w kadencji Sesję Rady Powiatu Skarżyskiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Jeżyk, który poinformował zebranych,
że obrady Rady Powiatu Skarżyskiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących
obraz i dźwięk.
 
Ad. pkt 2 Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Jeżyk poinformował, że w dzisiejszej sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi 79% składu Rady Powiatu. Jest to kworum zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał i decyzji.
Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z zapisem § 10 ust. 3 pkt 2 Statutu Powiatu, na Sekretarza obrad wskazuję Radnego Zbigniewa Miernika, który będzie pracować ze swojego
miejsca.
Następnie zapytał czy do przedstawionego projektu porządku LV Sesji Rady Powiatu radni lub członkowie Zarządu Powiatu zgłaszają uwagi, wnioski lub propozycje zmian.
Radny Grzegorz Małkus wniósł o zdjęcie z porządku obrad w punkcie 8 uchwały zamieszczonej w podpunkcie 6, która dotyczy rozpatrzenia wniosku odnośnie podwyższenia świadczenia. Poinformował, że w uzasadnieniu tej uchwały jest napisane, że wniosek jest niezasadny. Jego zdaniem nie ma takich przepisów, które by nie pozwalały rozpatrzyć pozytywnie tego wniosku. Poprosił, aby ten projekt zdjąć z dzisiejszego porządku obrad, ponownie się nad nim pochylić i ewentualnie przygotować uchwałę w tej sprawie, a wtedy radni będą mogli się wypowiedzieć w głosowaniu, czy taką regulację można zastosować, czy też nie. Wyraził zdanie, że na tym etapie radni nie powinni podejmować tej uchwały.
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Radny Jerzy Żmijewski poinformował, że we wtorek podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Infrastruktury podnoszona była ta sprawa związana z niezbyt szczęśliwym wpisem do uchwały, że „uznaje się wniosek za bezzasadny”. W związku z tym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wniesie autopoprawkę do tej uchwały, w której znajdzie się inne sformułowanie, to jest: „rozpatruje się negatywnie wniosek o podniesienie minimalnej wysokości świadczenia”, a w uzasadnieniu do tej uchwały pięć ostatnich wierszy na samym dole, czyli: „wobec braku możliwości finansowych powiatu, skargi” itd. – zostanie wykreślone.
Podkreślił, że to nie oznacza, że nie należy pochylić się nad tym problemem. Wyraził zdanie, że inicjatywa w tym zakresie z jednej strony powinna należeć do dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ale równie ważna jest resortowa uchwała. Podejmując osobną uchwałę można by zwiększyć wysokość tego świadczenia biorąc pod uwagę m.in. sytuację finansową powiatu oraz ilość dzieci, którym by ono przysługiwało. Niemniej uchwała, o której mówił Radny Grzegorz Małkus dotyczy konkretnego wniosku, konkretnej osoby. Jego zdaniem nie należy rozszerzać tego zagadnienia.  
Przyznał, że niektóre sformułowania nie są do końca trafne, więc będzie wnioskował o wniesienie autopoprawki.
Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Jeżyk poinformował,  że rozmawiano na ten temat na komisjach i stwierdzono, że sformułowanie jest zgodne z językiem prawnym.
Radny Mieczysław Bąk poinformował, że był przygotowany wypowiedzieć się na ten temat przed rozpatrywaniem ww. uchwały. Odnosząc się do projektu uchwały w sprawie wniosku o podniesienie minimalnej wysokości świadczenia pieniężnego w drodze uchwały Rady Powiatu, oznajmił, że nie podziela stanowiska Komisji Skarg, ponieważ użyty zapis w § 1. uchwały o treści, tu cytat: „uznaje się za bezzasadny wniosek o podniesienie minimalnego świadczenia pieniężnego w drodze uchwały rady powiatu z przyczyn określonych w stanowisku Komisji Skarg.” Jego zdaniem użycie takiej formuły prawnego zapisu, tj. „uznaje się za bezzasadny wniosek” jest bezduszne, obraźliwe, wykluczające  dzieci i ich opiekunów z rodzin zastępczych z możliwości podniesienia minimalnego świadczenia pieniężnego w ramach wsparcia rodziny zastępczej. Zauważył, że te dzieci nie są niczemu winne, że mają nieodpowiedzialnych rodziców. Chcą się uczyć, rozwijać swoje pasje, nie chcą żyć jak ich rodzice. To, że nie trafiły do domów dziecka, to zasługa ich opiekunów: babć, dziadków, cioć, którzy starają się, na ile mogą zastąpić im rodziców oraz zapewnić im możliwość zdobycia wykształcenia. Ci ludzie, otaczając te dzieci miłością, tworzą im rodzinny dom i dlatego należy im pomóc. Oznajmił, że rosną koszty utrzymania dzieci, również podnoszone są płace, diety, wszelkie dodatki i świadczenia, w tym również socjalne. Aby to zrekompensować, państwo polskie tworzy politykę prorodzinną. Zgodnie z ustawą świadczenie w rodzinie zastępczej niezawodowej może wynosić min. 899 zł do maks. 1361 zł. Natomiast w powiecie skarżyskim stanowi ono kwotę 988 zł 20 gr pomniejszoną o 50% dochodu dziecka. Jego zdaniem wniosek złożony przez rodzinę zastępczą jest w pełni uzasadniony i dotyczy on całej grupy: 140 dzieci znajdujących się w rodzinach zastępczych na terenie powiatu skarżyskiego. Wyraził zdanie, że argument, iż podniesienie świadczenia dla całej grupy 140 dzieci z rodzin zastępczych pociąga określone wydatki jest nieprzekonujący. Zauważył, że po to jest Rada Powiatu, Zarząd Powiatu, aby pomagać ludziom. Poinformował, że nie wyobraża sobie, aby w ponad 150 mln budżecie powiatu skarżyskiego nie znalazły się środki finansowe na zwiększenie tego świadczenia, które jest kilkakrotnie mniejsze od świadczenia w rodzinach zastępczych. Oznajmił, że świadczenie w rodzinach zastępczych wynosi 4800 zł na jedno dziecko. Dlatego popiera wniosek przewodniczącego klubu Prawa i Sprawiedliwości i prosi o przegłosowanie tego wniosku.
Wyraził zdanie, że autopoprawka złożona przez przewodniczącego Komisji Skarg nic tu nie zmienia. Sprawa powinna powrócić do ponownego rozpatrzenia, tym bardziej, że radni powinni pomagać ludziom, którzy tego oczekują, a nie w tak bezduszny sposób próbować określić ich wniosek jako bezzasadny.
Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Jeżyk w związku z powyższym poprosił o przygotowanie wniosku w sprawie zdjęcia z porządku obrad w punkcie 8 podpunktu 6.
 
Za przyjęciem porządku głosowało – 4 radnych
Przeciw głosowało – 11 radnych
Głosów wstrzymujących - 0

Wniosek w sprawie zdjęcia z porządku obrad w punkcie 8 podpunktu 6 nie uzyskał akceptacji, nie przeszedł.
 
Przewodniczący Rady Jacek Jeżyk poinformował, że w tej chwili w sesji uczestniczy 16 radnych, co stanowi 84% składu rady. Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad LV Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

Za przyjęciem porządku głosowało –  14 radnych
Przeciw głosowało – 0
Głosów wstrzymujących – 2 radnych

Porządek obrad LV Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego został przyjęty.

Ad. pkt 3  Przyjęcie protokołu z LII, LIII, LIV sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.
Wiceprzewodnicząca Rady Bożena Bętkowska poinformowała, iż protokół z LII, LIII i LIV sesji Rady Powiatu Skarżyskiego był wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Do protokołu radni nie wnieśli żadnych uwag, w związku z czym zgłosiła wniosek o przyjęcie protokołu z LII, LIII i LIV sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.
Przewodniczący Rady Jacek Jeżyk poinformował, że przechodzimy do głosowania w sprawie przyjęcia protokołu z LII sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

Za przyjęciem protokołu głosowało – 16 radnych
Przeciw głosowało – 0
Głosów wstrzymujących – 0

Protokół LII z sesji Rady Powiatu Skarżyskiego został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący Rady Jacek Jeżyk poinformował, że przechodzimy do głosowania w sprawie przyjęcia protokołu z LIII sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

Za przyjęciem protokołu głosowało – 16 radnych
Przeciw głosowało – 0
Głosów wstrzymujących – 0

Protokół LIII z sesji Rady Powiatu Skarżyskiego został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący Rady Jacek Jeżyk poinformował, że przechodzimy do głosowania w sprawie przyjęcia protokołu z LIV sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

Za przyjęciem protokołu głosowało – 16 radnych
Przeciw głosowało – 0
Głosów wstrzymujących – 0

Protokół LIV z sesji Rady Powiatu Skarżyskiego został przyjęty jednogłośnie.

Ad. pkt 4 Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami.
         Starosta Artur Berus poinformował, że sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami w okresie od 28 czerwca do 21 września zostało złożone do Biura Rady Powiatu w dniu wczorajszym. Uzupełniając sprawozdanie poinformował, że w dniu 15 września w Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru dla Hufca Pracy w Skarżysku-Kamiennej, w której powiat skarżyski reprezentował naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki – Pani Renata Pacek. Oznajmił, że w dniu wczorajszym odbyło się robocze spotkanie ze starostą starachowickim. W spotkaniu dotyczącym mień gromadzkich uczestniczył także naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Pan Dariusz Chojnacki. Poinformował, że 20 września br. Minister Zdrowia ogłosił listę projektów w ramach Funduszu Medycznego – modernizacja doposażenia sprzętu medycznego Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych. Szpital Powiatowy w Skarżysku-Kamiennej pozyskał 14 mln 668 tys. na realizację ww. zadania, które jest dla nas bardzo ważne. Dzięki niemu będzie można zakupić sprzęt medyczny, tomograf, cyfrowe aparaty RTG,  czyli cały sprzęt do diagnostyki oraz wykonać modernizację pomieszczeń SOR-u. Zauważył, że projekt ten został bardzo wysoko oceniony. W całym kraju złożono 207 projektów, z czego 152 otrzymały dofinansowanie w różnych kwotach. Zadanie proponowane przez skarżyski szpital znalazło się na 24 pozycji. Serdecznie podziękował parlamentarzystom, panu dyrektorowi oraz pracownikom szpitala za przygotowanie tak merytorycznego projektu. Wyraził zdanie, że każda złotówka wydatkowana w ochronę zdrowia jest jak najbardziej zasadna.
Przedstawiając w dniu dzisiejszym sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu poprosił o jego przyjęcie.
/sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu/
Radny Grzegorz Małkus zauważył, że w sprawozdaniu znalazła się zdawkowa informacja na temat inwestycji realizowanej w budynku przy  ul. Sikorskiego 20. Prosił pana starostę, żeby rozszerzył temat i poinformował na jakim etapie jest realizacja tego zadania i jak wyglądają płatności, kiedy formalnie i faktycznie zakończy się to zadanie oraz czy z tytułu niedotrzymania terminów wykonawca zostanie obciążony karami, ewentualnie w jakiej wysokości, czy jest prowadzona jakaś analiza w tym temacie. Poprosił także o informację jak wygląda sytuacja w ocenie Zarządu, jeśli chodzi o realizację tej inwestycji.
Starosta Artur Berus przypomniał, że powiat skarżyski pozyskał środki w ramach Programu Polski Ład na modernizację budynku przy     ul. Sikorskiego 20. Poinformował, że jeżeli chodzi o zaangażowanie prac, dziś jest na poziomie ok. 90%. W dniu wczorajszym zostały zamontowane meble pod siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy.
Odnosząc się do kwestii naliczania kar umownych poinformował, że w związku z wnioskiem wykonawcy potwierdzonym przez projektanta oraz inspektora nadzoru, podpartej opinią radcy prawnego oraz opinii skarbnika, termin zakończenia inwestycji został wydłużony do 30 listopada. Poinformował, że w dniu wczorajszym wraz z panią wicestarostą odbyli ostatnie spotkanie przed podpisaniem aktu notarialnego z Urzędem Kontroli Skarbowej. Oznajmił, że do 20 października chcą sfinalizować sprzedaż budynku na ul. 1 Maja, a do 15 grudnia zdać ww. nieruchomość. Dodał, że przed końcem inwestycji zostanie powołana komisja w celu odbioru.
Radny Grzegorz Małkus zauważył, że zgodnie z umową inwestycja powinna zakończyć się do 29 sierpnia br. Poprosił, aby pan starosta dostarczył mu opinii radcy prawnego, o której wspomniał.
Radny Bartosz Bętkowski zapytał na kiedy planowane jest zakończenie inwestycji polegającej na budowie ronda na ul. 1 Maja w Skarżysku-Kamiennej.
Zauważył, że po raz kolejny projekt drogowy, który realizuje powiat, nie przewiduje nasadzeń drzew. Poinformował, że na Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Porządku Publicznego radni rozmawiali na temat czystości powietrza na terenie gminy Skarżysko i  walce z tym tematem. Oznajmił, że po utworzeniu tego ronda, na węźle blisko dworca będzie bardzo duże natężenie ruchu, a drzewa są oczywistą, pierwszą barierą dźwiękochłonną i też absorbującą zanieczyszczenia.
Poinformował, że dyrektor ZDP Pan Marek Czyż w rozmowie z nim wyraził zdanie, że jakieś nasadzenia będzie trzeba wykonać. Poprosił o wsparcie pana starosty w tym temacie, po to aby przełamać niemoc, że powiat nigdy nie planuje, wycina drzewa, nie sadzi nowych przy drogach i buduje miejsca pozbawione cienia i zieleni.
Starosta Artur Berus przypomniał, że w ramach Funduszu Rozwoju Dróg Powiat Skarżyski pozyskał środki na budowę ronda przy   ul. 1 Maja u zbiegu z ul. Towarową. Oznajmił, że wykonawca zgodnie z umową ma czas na zakończenia pracy do 25 listopada, natomiast przekazano informację, że prace te zakończą się trochę wcześniej. Przyznał, że dobrze by było, gdyby ruch został tam puszczony przed 1 listopada, bo wtedy na tej drodze jest ogromne natężenie ruchu. Oznajmił, że w otoczeniu przebudowanego miejsca znajdował się pomnik 55-lecia rzemiosła w Skarżysku, w związku z tym powiat zwrócił się do Gminy Skarżysko o podjęcie wspólnych działań w kierunku znalezienia odpowiedniego miejsca dla ww. pomnika. Niestety Powiat Skarżyski musiał podjąć indywidualną decyzję i pomnik stanie na środku ronda.
Poinformował, że jeśli chodzi o nasadzenia, to nie wygląda to do końca tak jak mówi Radny Bartosz Bętkowski. Oznajmił, że po kontroli dróg powiatowych służby liniowe wskazały, że jest ok. 70 drzew do wycięcia, ponieważ są suche, zagrażają bezpieczeństwu itd. Wyjaśnił, że w ramach decyzji dot. usunięcia drzew, gminy mają obowiązek tak ją formułować, że po usunięciu drzew należy na ich miejsce wykonać nasadzenia. Powiat je wykonuje, a nasadzane drzewa nie mają minimalnej średnicy, tylko większą, co jest dość kosztowne.  
Poinformował, że na terenie miasta Skarżysko-Kamienna, Powiat Skarżyski sam utrzymuje wszystkie ronda, które są przy zbiegu dróg gminnych i powiatowych. Przypomniał, że przy ul. Piłsudskiego zostały wykonane nasadzenia w ramach bezpłatnej akcji. Oznajmił, że powiat zamierza zwrócić szczególną uwagę na te kwestie przy planowanej przebudowie ul. Tysiąclecia, która znajduje się w centrum miasta. Przypomniał, że został już wykonany projekt budowlany, pozyskano pozwolenie na budowę oraz złożono projekt do pana wojewody w ramach Rozwoju Dróg. Poinformował, że został on zakwalifikowany na listę rankingową i dziś projekt ten czeka na akceptacje pana premiera. Zakłada on budowę drogi, chodnika, ścieżki rowerowej, ale także nasadzenia drzew.

Ad. pkt 5 Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych po ostatniej sesji.
Przewodniczący Rady Jacek Jeżyk poinformował, że po ostatniej sesji Radny Mieczysław Bąk złożył pięć interpelacji. Następnie poprosił Radnego o przedstawienie interpelacji wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami.
Radny Mieczysław Bąk poinformował, że w pierwszej interpelacji z 13 lipca br. zwrócił się za pośrednictwem Pana Przewodniczącego do Pana Starosty o udzielenie informacji, na jakim etapie jest przygotowanie inwestycji do wykonania przebudowy drogi powiatowej nr 0430T Samsonów – Odrowąż – Boków w miejscowości Nowy Odrowążek. Zauważył, że toczy tę batalię od 2022 r., kiedy to początkowo było 200 tys. zł na budowę końcówki chodnika w Odrowążku, to jest droga o innym numerze: 0446T, granicząca skrzyżowaniem z drogą Samsonów – Odrowąż. Przyznał, że co prawda powiat ogłosił przetarg, ale kwota przetargu była 10-krotnie wyższa. Środki były niezabezpieczone. Następnie podjęto próbę wykonania połowy długości chodnika, tym razem kwota inwestycji także przerosła możliwości finansowe. Wyraził zdanie, że były to pozorowane działania. W ww. interpelacji zaznaczył, że w budżecie powiatu na 2023 rok są środki na przebudowę drogi powiatowej Samsonów- Odrowąż w Nowym Odrowążku.
W odpowiedzi z 24 lipca br. poinformowano go, że Zarząd Dróg Powiatowych jest na etapie badań, oceny ofert oraz oczekuje na zabezpieczenie środków przez Radę Powiatu. Radny dodał, że po zakończeniu tego postępowania została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie części tego chodnika za kwotę 740 tys. zł przy dotacji z gminy Bliżyn w wysokości 250 tys. zł. Oznajmił, że nie jest to jednak satysfakcjonująca informacja dla mieszkańców Nowego Odrowążka i Odrowążka, ponieważ liczyli oni na to, że chodnik zostanie wykonany w całości.
Celem kolejnej interpelacji złożonej 13 lipca było to, żeby Pan Starosta wraz z Zarządem rozpatrzyli wniosek, który można by zgłosić do ogłoszonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego 19 czerwca br. naboru wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych w 2024 r. w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wyjaśnił, że chodziło o dokończenie 100 m chodnika, na który dokumentacja została zrobiona w 2014 roku. Część chodnika została zrobiona w 2017 r., a środki w wysokości 27 tys. zł które były przeznaczone na tę inwestycje zostały przeniesione na inne zadania inwestycyjne w powiecie. Wyraził zdanie, że Zarząd Powiatu nie traktuje poważnie tego temat.
Następna interpelacja również dotyczyła rozpatrzenia przez Pana Starostę i Zarząd Powiatu możliwości zgłoszenia do ogłoszonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego programu wniosku o budowę peronu przystankowego na tym odcinku, na którym ma być budowany chodnik w Nowym Odrowążu. Zauważył, że Nowy Odrowążek na odcinku drogi od kościoła w stronę Cmentarza jest intensywnie rozbudowywany. Powstają nowe domostwa, a ludzie muszą iść ponad kilometr do najbliższego przystanku. Wyjaśnił, że inwestycja ta wpłynęła by na komfort, a przede wszystkim na bezpieczeństwo mieszkańców dojeżdżających do pracy czy szkoły do Kielc.
Odpowiedziano mu, że w związku z ww. ogłoszonym naborem wniosków, Zarząd Powiatu Skarżyskiego podjął decyzję o aplikowaniu o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa Al. Tysiąclecia w Skarzysku-Kamiennej […]”. Radny Przyznał, że ubolewa nad tym, że Zarząd preferuje duże zadania. Przyznał, że jest to ważne, bo duże zadania widać, a takich małych zadań nie widać, ale zaznaczył, że jest też druga ważna sprawa: należy pomagać mieszkańcom i wsłuchiwać się w ich postulaty, w ich potrzeby. Podkreślił, że walczy w tej sprawie od 5 lat. Wyraził zdanie, że szkoda było pieniędzy na zdjęcia czy ekspertyzy stworzone w tej sprawie, bo najwidoczniej tego peronu nie da się zrobić. Poinformował, że papier wszystko przyjmie, ale nie on czy mieszkańcy gminy Bliżyn. 
Radny Mieczysław Bąk poinformował, że 31 sierpnia, w związku z dużymi opóźnieniami w publikacji protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu zwrócił się z prośbą za pośrednictwem Pana Przewodniczącego do Zarządu Powiatu, żeby 14-dniowy termin, który jest określony w statucie był dotrzymywany.
W odpowiedzi Pan Starosta poinformował, że sytuacja dotycząca umieszczania protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu Skarżyskiego w terminie późniejszym niż to wynika z zapisów w statucie zdarza się sporadycznie. Są to sytuacje podyktowane szczególnymi okolicznościami, jak np. choroba lub urlop któregoś z pracowników lub Członka Zarządu, co uniemożliwia podpisanie protokołu przez wszystkich członków biorących udział w posiedzeniu. Radny wyraził nadzieję, że zgodnie z obietnicą Pana Starosty protokoły te będą ukazywać się systematycznie.
Radny poinformował, że na wniosek mieszkańców 31 sierpnia br. w swej interpelacji zwrócił się z prośbą do Pana Starosty o podjęcie działań w celu wykonania, po pierwsze: na drodze powiatowej w Dolnym Kucębowie utwardzić destruktem lub drobnym kamieniem tzw. „klińcem” wyłukowania na skrzyżowaniu z drogą powiatową Samsonów-Odrowąż, po drugie: usunąć „samosiejki” i zarośla po lewej stronie na drodze powiatowej w Dolnym Kucębowie.
W odpowiedzi Pan Starosta poinformował, że zarośla, o których mowa zostaną usunięte oraz podał terminy wykonania ww. prac. Radny przyznał, że jest zadowolony z tego powodu.

Ad. pkt 6 Wolne wnioski i oświadczenia.
W tym punkcie głos zabrali:
Poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec poinformował, że dobiega końca 9. kadencja polskiego Sejmu i z tej okazji wynika jego wizyta na dzisiejszym posiedzeniu Rady Powiatu Skarżyskiego. Oznajmił, że nie chce mówić o pracach Sejmu w tej kadencji, lecz o ważnych kwestiach, które dotyczą działalności samorządów terytorialnych jako bardzo ważnego organu władzy państwowej. Zauważył, że działalność samorządów terytorialnych ma swoje umocowanie w konstytucji Rzeczypospolitej. Wyraził zdanie, że to była dobra kadencja, pomimo tego, że przyszło ją wykonywać w bardzo trudnych uwarunkowaniach. To przede wszystkim pandemia i w związku z tym wiele ograniczeń. Z drugiej strony wojna na Ukrainie i przeżywanie w związku z tym paru kryzysów, w tym przede wszystkim kryzys energetyczny i kryzys, który dotyczy inflacji. Mimo to w tym czasie udało się uchwalić wiele dobrych rozstrzygnięć. To przede wszystkim rzecz, która jest związana ze wsparciem finansowym dla samorządów terytorialnych. Zauważył, że tu warto wspomnieć o ustawie o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, z którego, jak się okazuje, Powiat Skarżyski i wszystkie funkcjonujące jednostki samorządu terytorialnego w tym powiecie pozyskały środki w wysokości 70 mln zł. Przyznał, że to sporo pieniędzy. Oznajmił, że warto wspomnieć również o Rządowym Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ten fundusz został pomyślany przede wszystkim o zwalczaniu kryzysu spowodowanego pandemią COVID, w związku z czym Powiat Skarżyski otrzymał dużo pieniędzy. Wyraził zdanie, że jednym z najlepszych instrumentów wsparcia jest sprawa, która związana jest z programem o nazwie Polski Ład, którego Powiat Skarżyski jest bardzo mocnym beneficjentem. Niektóre inwestycje były czynione przez sam powiat – o czym było mówione, chociażby termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego na ul. Sikorskiego, ale miało miejsce także wiele innych przedsięwzięć, bo w ramach tego Funduszu funkcjonuje Program Inwestycji Strategicznych i z tego funduszu dobrym beneficjentem była gmina Bliżyn – ponad 20 mln zł na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. Podobna sytuacja dotyczyła gminy Skarżysko Kościelne, gdzie w miejscowości Kierz Niedźwiedzi pozyskano ponad 9 mln zł na tego typu gospodarowanie. Poinformował, że warto wspomnieć także o Suchedniowie, a także o gminie Łączna, która otrzymała największe wsparcie, ponieważ utrzymywała ona bardzo dobre kontakty, również przy udziale Pana Starosty.
Serdecznie podziękował wszystkim samorządowcom z terenu powiatu skarżyskiego, bo te dobre kontakty zaowocowały dobrymi rozwiązaniami. Zauważył, że powiat skarżyski zmienia się co widać nawet w samym Skarżysku-Kamiennej, gdzie realizowane jest dużo nowych inwestycji – przede wszystkim w infrastrukturze drogowej. Wyraził zdanie, że mieszkańcy ww. gminy maja to szczęście, że stąd pochodzi marszałek województwa świętokrzyskiego. Warta uwagi jest sprawa wiaduktu, sprawa dotycząca ważnego programu Kolej Plus, wybudowany nowy dworzec, w tej chwili jeden z najpiękniejszych w województwie świętokrzyskim. Wspomniał, że tak naprawdę w każdej dziedzinie funkcjonowania Powiat Skarżyski, jak i inne samorządy terytorialne tutaj działające, otrzymywały wsparcie. Podkreślił, że często jego oponenci polityczni twierdzą, że te środki finansowe, którymi rząd wspomaga samorządy, są kierowane tylko do swoich samorządowców. Akurat Powiat Skarżyski ze wszystkimi jednostkami samorządu terytorialnego zadaje temu twierdzeniu wielki kłam. Zauważył, że na terenie tego powiatu nikt z włodarzy gmin czy też w powiecie nie ma żadnego związku z jego środowiskiem politycznym – z Prawem i Sprawiedliwością. A jednak okazuje się, że Powiat Skarżyski można postawić za wzór w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Oznajmił, że pokazał już te instrumenty finansowe, ale warto przypomnieć jeszcze o ważnym rozstrzygnięciu ustawowym, które w ostatnim czasie zostało podjęte w polskim Sejmie. Mowa nowelizacji ustawy budżetowej, przed którą tak naprawdę wszystkie środowiska polityczne bardzo bały się podejmować takich inicjatyw. Ruszyć budżet państwa – to zazwyczaj graniczyło z jakimiś wstydem. Zaznaczył, że w jego środowisku politycznym tak akurat nie jest, bo oni, ilekroć zmieniali budżet państwa, to zmiana tego budżetu dotyczyła zwiększenia dochodów. Mocą ostatniej nowelizacji ustawy budżetowej w skali całego państwa zwiększono o 14 mld zł środki finansowe na subwencję ogólną, mocą której subwencjonowane są samorządy terytorialne, które mogły te środki spożytkować na dowolny cel, który przewidziany jest w ustawach dotyczących funkcjonowania samorządów terytorialnych. Powiat Skarżyski jako jednostka otrzymał 3 mln 400 zł, ale największymi beneficjentami były tutaj samorządy typu gminnego co było dodatkowym wsparciem dla samorządów. Przyznał, że bardzo cieszy go fakt, że Szpital Powiatowy w Skarżysku-Kamiennej został dostrzeżony w Ministerstwie Zdrowia. Poinformował, że coś na ten temat wiem, bo też za tą sprawą chodził i wiedział o tym od samego początku, że szpital skarżyski był na najlepszej drodze do pozyskania tych środków. Oznajmił, że bardzo martwi go sytuacja w szpitalu, szczególnie w kontekście funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, bo są duże pieniądze na urządzenie tego oddziału, a z tego, co mu wiadomo, szpital warunkowo ma dopuszczenie funkcjonowania tego oddziału do końca września. Wyraził nadzieję, że środki te nie zostaną zmarnowane. Przyznał, że jest do dyspozycji w tej kwestii, chociaż sprawa tej materii nie należy do łatwych dla polityków. Wyraził zdanie, że warunkowe przedłużenie funkcjonowania tego oddziału można jeszcze przedłużyć i jest to kwestia działań administracyjnych, szczególnie w NFZ. Oznajmił, że bardzo zależy mu na tym, aby szpital w Skarżysku, z którego korzystają też mieszkańcy jego miasta, utrzymał się. Jest to ważne, aby sieć szpitali nad Kamienną tj. Skarżysko, Starachowice, Ostrowiec miała się dobrze, ponieważ pacjenci z tych terenów wymagają sprawnego wsparcia medycznego. Poinformował, że cieszy go, że mógł się przyczynić do tego, aby szpital w Skarżysku pozyskał mammograf. Poinformował, że na wniosek pań z Klubu Amazonek, jego osobista interwencja u Pana Premiera Mateusza Morawieckiego spowodowała to, że w rama dotacji ogólnej z budżetu państwa te środki zostały tutaj skierowane. Podkreślił, że jest to bardzo ważne, bo to podnosi poziom świadczonych usług medycznych w skarżyskim szpitalu. Wyraził zdanie, że Powiat Skarżyski, wraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, można postawić za wzór w tym jak pozyskiwać środki zewnętrzne. Raz jeszcze podziękował wszystkim samorządowcom, a szczególnie tym którzy są zrzeszeni w klubie Prawa i Sprawiedliwości, bo to oni go tutaj mocno wspomagali.
Przyznał, że wie jak dużą bolączką Skarżyska jest to, że ma mocno zaniedbany stadion Granatu. Zauważył, że Prezydent Skarżyska, który mimo to, że różne rzeczy pisał na śniegu, także znalazł wsparcie w jego osobie, ponieważ istotą nie jest to, skąd pochodzi najważniejszy polityk samorządowy z danego terenu, ale ważne są sprawy ludzkie, bo ludzie nie mają barw politycznych, pomimo tego, że różne decyzje podejmują nad urnami wyborczymi. Wyjaśnił, że dla niego oraz dla Premiera Mateusza Morawieckiego, którego jest doradcą, najważniejsze są wspólnoty samorządowe. Wyraził zdanie, że każdy rząd, niezależnie od tego, jaką opcję polityczną uznaje, czy też do jakiej opcji politycznej przynależy,  powinien mieć przede wszystkim na celu wspieranie właśnie wspólnot samorządowych. Poinformował, że wszystko wskazuje na to, że w ramach Polskiego Ładu, Programu Inwestycji Strategicznych miasto Skarżysko otrzyma spore środki finansowe na zmodernizowane ww. stadionu. Oznajmił, że jest przekonany, że ten stadion będzie służył rozwojowi sportu, przywróci dobrą renomę lokalnej drużynie piłkarskiej. Poinformował, że bardzo często obserwował, że kibice Granatu Skarżysko mocno współdziałają z kibicami Staru Starachowice. Idą ręka w rękę i razem wspierają klub Widzewa. Powiedział, że właśnie kibice Staru Starachowice zwrócili się do niego o to, aby wesprzeć inwestycję Stadionu Granatu.
Wyraził zdanie, że nowa, 10. kadencja polskiego Sejmu, która rozpocznie się w listopadzie, także będzie dobrą kadencją dla Polski, że Polacy dobrze postawią, dokonają dobrego wyboru. Przyznał, że ma nadzieje, że przyjdzie nam dalej wspólnie działać. Zaapelował do radnych, aby ci zachęcali swoich wyborców do tego, aby wzięli udział w wyborach parlamentarnych. Oznajmił, że jest to naszą szczególną troską ponad podziałami politycznymi. Wspólnie należy zadbać o to, żeby frekwencja w wyborach była jak największa, żeby ludzie w spokoju, wsłuchując się w trwającą kampanię wyborczą, mogli podjąć dobre decyzje dla Polski.
Poinformował, że jest takie piękne przedsiębiorstwo w Kielcach związane z Kieleckimi Marmurami. Dzisiaj nazywa się Industria. Wyjaśnił, że jest to podmiot gospodarczy, który został przeznaczony do likwidacji, a dzisiaj okazuje się, że nadaje ton świętokrzyskiej gospodarce ponad tymi wielkimi przedsiębiorstwami. Dodał, że drugim takim podmiotem, który był dla niego ważny za czasów jego parlamentarnej opozycji był suchedniowski Marywil. Wyraził zdanie, że była szansa na to, żeby ten Marywil mógł nadal funkcjonować. Niestety został on dopuszczony do likwidacji. Sprzedano złoże, później zlikwidowano to wszystko, co w Suchedniowie w granicach Marywilu funkcjonowało. Finalnie udało się ten Marywil uratować, taką samą ścieżką jak w przypadku Kieleckich Marmurów. Poinformował, że udało mu się pozyskać, razem ze Specjalną Strefą Ekonomiczną Starachowice, która nadaje ton świętokrzyskiej gospodarce, inwestora, którym okazała się Agencja Rozwoju Przemysłu. Poinformował, że do 2015 r. Agencja Rozwoju Przemysłu w ogóle nie inwestowała w żaden podmiot gospodarczy na terenie województwa świętokrzyskiego. Oznajmił, że już 4 października zostanie otwarta fabryka prefabrykatów budowlanych, która będzie świadczyła usługi na rzecz podmiotów gospodarczych na teren całej Polski. Wyjaśnił, że udało się uratować podmiot gospodarczy, który będzie funkcjonował pod inną nazwą, a najważniejsze jest to, że powstaną nowe miejsca pracy. Wyraził nadzieje, że będą mogli pracować tam mieszkańcy Skarżyska-Kamiennej, ponieważ obecnie jest tam największy problem z bezrobociem wśród wszystkich miast powiatowych. Dopóki problem nie dotknął kolejnictwa, bezrobocie w tym mieście było na znacznie niższym poziomie. Poinformował, że dziś wszystko się odbudowuje i ma przekonanie, że to będzie dobry instrument również na rynku pracy, jeśli chodzi o zwalczanie bezrobocia. Oznajmił, że życzy Powiatowi Skarżyskiemu wszystkiego dobrego. Poinformował, że w lipcu br., na Świętokrzyskim Forum Rozwoju ogłoszono tak zwany COP bis. Przyznał, że wierzy w to, że wszystko będzie sprawnie funkcjonowało na północnej części województwa świętokrzyskiego, przed Końskimi począwszy, a na Stalowej Woli w Podkarpaciu kończąc, ponieważ projekty ponadregionalne, w skali  państwa są najbardziej wartościowe i najbardziej dofinansowywane przez rząd. Dodał, że ma nadzieję, że uda się tu odtworzyć ww. COP bis.
Pani Elżbieta Waglewska – prezes Skarżyskiego Klubu Amazonek poinformowała, że wraz z Panią Małgorzatą Szczerbą chciały opowiedzieć o problemach z jakimi przyszło im się mierzyć w związku z trwającym remontem budynku przy ul. Sikorskiego 20.
Pani Małgorzata Szczerba – Skarżyski Klub Amazonek wyjaśniła, że Klub jest najemcą dwóch pomieszczeń w ww. budynku: małego gabinetu zabiegowego o pow. 9 m² i biura o pow. 10 m². Poinformowała, że wraz z innymi organizacjami korzystają także nieodpłatnie z pomieszczenia, które wykorzystują na potrzeby spotkań i zajęć rehabilitacyjnych. Umowa najmu dotycząca dwóch lokali została zawarta w czerwcu 2016 r., jak zauważyła- zabezpiecza jedynie interesy Starostwa Powiatowego. Wyraziła zdanie, że Starostwo traktuje tę umowę tylko z literalną wykładnią, czyli wynajęło lokal, za który najemcy mają płacić. Jej zdaniem istotą umowy najmu jest oddanie do korzystania. Poinformowała, że od końca czerwca 2022 r. Klub nie korzysta z tego lokalu, z powodu trwającego remontu, a czynsz cały czas jest opłacany. Oznajmiła, że Zarząd Klubu Amazonek wystąpił o zmniejszenie czynszu, na co dostał jednozdaniową odpowiedź odmowną. Poinformowała, że kwestie opłat za lokal, z którego nie można korzystać podnosiła już w rozmowach z pracownikami Starostwa Powiatowego. Oznajmiła, że nikt nie zobowiązał ich do zabrania swoich rzeczy i sprzętów z lokali. Teoretycznie cały czas mają możliwość korzystania z tych pomieszczeń. Zgodnie z zapisami umowy, w przypadku nieuiszczenia opłaty Starostwo ma prawo wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym umowy najmu. Przyznała, że należność została pomniejszona jedynie o opłatę związaną z utrzymaniem czystości w budynku. Poinformowała, że od momentu, gdy nie mogą użytkować wynajmowanych lokali zapłaciły już 2 tys. 800 zł, co stanowi 80% kwoty składek członkowskich w 2022 roku. Poinformowała, że bulwersujące dla niej jest to, że jedno z pomieszczeń, za które one płacą czynsz jest oddane do dyspozycji kancelarii. Oznajmiła, że bardzo zależy im na tym, żeby dalej wynajmować ww. lokale. Wyraziła zdanie, że kiedy można się ładnie pokazać, są kwiaty i media, to relacje ze Starostwem są w porządku. Natomiast w rzeczywistości Klub napotyka na lekceważenie ze strony Powiatu, unikanie kontaktu. Poinformowała, że w jednym z wynajmowanych przez nie pomieszczeń zorganizowano sobie magazyn budowlany. Wśród rzeczy, które zostawiły na miejscu przechowywano materiały budowlane takie jak cement czy piach. Wiele rzeczy, które należą do nich zostało zniszczonych, w tym szafa, w której były dokumenty.
Pani Elżbieta Waglewska – prezes Skarżyskiego Klubu Amazonek przypomniała, że nikt nie zobowiązał ich do uprzątnięcia pomieszczenia przed remontem oraz nikt ich nie powiadomił, że ich meble zostały wyniesione z wynajmowanego przez nie pomieszczenia. Najgorsze jest to, że zaginęły dokumenty. Zapytała kto zapłaci za uszkodzenia lub da pieniądze na zakup nowych mebli. Poinformowała, że pracownik Starostwa Powiatowego w rozmowie telefonicznej polecił sporządzenie protokołu zniszczeń i przekazanie go szefowi brygady. Oznajmiła, że jest to dla niej niezrozumiałe, ponieważ to nie ona podpisywała umowę z wykonawcą. Zapytała kiedy Klub będzie mógł wejść do wynajmowanych pomieszczeń, za które regularnie płaci.
        Na zakończenie wystąpienia zaprosiła wszystkich na Marsz Różowej Wstążeczki, który odbędzie się 29 września br. o godzinie 11.
Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Jeżyk poprosił, aby przedstawiciele Klubu Amazonek sprawy związane z uszkodzoną szafą i zaginionymi dokumentami wyjaśniły na spotkaniu z Zarządem Powiatu, które on postara się zorganizować.
Radny Emil Tokarczyk poinformował, że jego wystąpienie w głównej mierze ma związek z wystąpieniem Posła na Sejm RP Pana Krzysztofa Lipca. Zauważył, że jest to okres kampanii przedwyborczej, 15 października czekają nas wybory parlamentarne. Wyraził zdanie, że  usłyszeliśmy dziś wiele słów, które były w pewnym sensie beczką populistycznego miodu, a on chciałby do tej beczki miodu dodać kilka łyżek dziegciu. Przypomniał, że kiedy został radnym Rady Powiatu Skarżsyskiego, zadłużenie naszego szpitala powiatowego wynosiło 48 mln zł. W tej chwili zadłużenie Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej zbliża się do 100 mln zł, czyli podwoiło się na przestrzeni pięciu lat obecnie trwającej kadencji. Wyraził zdanie, że niewątpliwie jest to efekt polityki rządu Prawa i Sprawiedliwości, któremu przez dwie kadencje nie udało się przeprowadzić skutecznej reformy służby zdrowia. Natomiast ta reforma, która została wprowadzona, czyli sieć szpitali,  okazała się fiaskiem, bo spowodowała gigantyczne zadłużenie szpitali powiatowych. Wyjaśnił, że z takim problemem jak nasz szpital powiatowy zmaga się zdecydowana większość szpitali w Polsce. Zadłużenie lawinowo narasta i nie jest to skutek działania organów prowadzących te szpitale, czyli powiatów, ani też dyrekcji tych szpitali, ponieważ skala zjawiska jest ogromna. Wyraził zdanie, że problemem są wyceny NFZ-owskie, które są zupełnie niedostosowane do rynku usług medycznych, oraz oczywiście wzrost kosztów pracy, wzrost kosztów energii, generalnie koszty prowadzenia szpitali powiatowych. Oznajmił, że sytuacja jest dramatycznie zła, dlatego że nasz szpital stoi na skraju utraty płynności finansowej i nie funkcjonuje w nim oddział wewnętrzny, który powinien być sercem i głównym wydziałem szpitala, ponieważ bez niego nie może skutecznie działać Szpitalny Oddział Ratunkowy. Zapytał jak można mówić o zabezpieczeniu medycznym mieszkańców powiatu skarżyskiego, których jest 75 tys., jeśli żaden z nich nie może liczyć na przyjęcie na oddział wewnętrzny, bo w tej chwili takowy nie funkcjonuje. Poinformował, że szpitale z ościennych powiatów są już przeciążone pacjentami wysyłanymi z powiatu skarżyskiego, którzy z konieczności muszą być hospitalizowani np. w Starachowicach czy w Końskich. Oznajmił, że należy rozwiązać tę sytuację, a jednym ze sposobów jest zaproponowanie lekarzom internistom takich stawek, które by przekonały ich do pracy w Skarżysku-Kamiennej, co oczywiście spowoduje pogorszenie sytuacji finansowej szpitala. Jego zdaniem, jeśli nie ma innego wyjścia to dyrekcja szpitala powinna zdecydować się na taki krok, dlatego że szpital musi mieć funkcjonujący oddział wewnętrzny. W konsekwencji szpital po prostu upadnie, ale nie będzie to winą powiatu ani dyrekcji szpitala. Oznajmił, że wszyscy z tych 75 tys. mieszkańców powiatu skarżyskiego, którzy płacą podatki, muszą mieć zapewnioną opiekę zdrowotną w postaci jednego oddziału wewnętrznego na powiat.
Następnie odniósł się do tematu Marywilu. Przyznał, że jest bardzo ciekaw czy rzeczywiście produkcja w nowej fabryce ruszy już 4 października, tj. w oficjalnym dniu otwarcia i samochody z wyrobami zaczną jeździć po drogach miasta. Wyraził zdanie, że  Suchedniów jest jedynym znanym mu miastem, przez którego centrum przebiegać będzie ruch wielkotonażowy, czyli ruch pojazdów o masie powyżej 12 t. To oznacza, że przez ul. Bodzentyńską i ul. Mickiewicza, które są drogami wojewódzkimi, będą przejeżdżały wielkotonażowe patelnie np. z kopalni w Łagowie, wożące kruszywo. Wyjaśnił, że takie samochody potrafią ważyć 40 ton i w związku z otwarciem fabryki będą przejeżdżały przez centrum miasta, w którym mieszczą się instytucje użytku publicznego, takie jak Suchedniowski Dom Kultury, nadleśnictwo, bank, przychodnia, a niedaleko znajduje się przedszkole. Generalnie po chodnikach wzdłuż tych ulic będą przemieszczały się wycieczki przedszkolaków, które wyszły na spacer. Zauważył, że Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, który odpowiada za organizację ruchu drogowego na drogach wojewódzkich, nie widzi w tym żadnego problemu, bo po aktualnie odbywającym się remoncie drogi wojewódzkiej nr 751 – czyli ul. Bodzentyńskiej i Mickiewicza – ten ruch wielkotonażowy tam powróci. Poinformował, że jemu jako mieszkańcowi Suchedniowa trudno sobie wyobrazić taką sytuację, abstrahując już od zanieczyszczenia spalinami, od hałasu, zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego naprawdę będzie poważne. Oznajmił, że ww. remont drogi wojewódzkiej wygenerował wąskie ronda, na których ruch takich pojazdów nie będzie swobodny. Poinformował, że temat jest bardzo poważny, dlatego, że poza ruchem tranzytowym, który będzie się odbywał przez Suchedniów właśnie, przez samo centrum miasta, 4 października otwiera się nowo powstałą fabrykę prefabrykatów betonowych do domów modułowych, z której nie wiadomo, którędy będzie odbywał się transport wyrobów. Oznajmił, że mówi to z pełną świadomością, ponieważ jest świeżo po rozmowach, które toczą się od ok. miesiąca. Poinformował, że wraz z Panem Burmistrzem Suchedniowa zorganizowali specjalne spotkanie konsultacyjne, na które zaproszono Panią Poseł Agatę Wojtyszek, Pana Marszałka Andrzeja Bętkowskiego, przedstawicieli ARP, Panią Prezes Patrycję Bębas z ARP Budownictwo. Niestety nikt z osób odpowiedzialnych za inwestycję nie pojawił się na tym spotkaniu, co odebrano jako lekceważenie mieszkańców i ich opinii w kwestii bezpieczeństwa publicznego. Poinformował, że nawet jeśli zakaz zostanie wprowadzony dla ruchu tranzytowego, to fabryka lokalna nie będzie nim objęta i zarówno wyroby z tej fabryki, jak i surowce do produkcji tych prefabrykatów, tj.: piasek, woda czy cement, będą się odbywały ulicami miasta, prawdopodobnie przez jego ścisłe centrum.
Wyraził zdanie, że ta sytuacja jest o tyle ciekawa, że fabryka zlokalizowana jest w pobliżu linii kolejowej PKP, gdzie kiedyś nieistniejący już Marywil posiadał bocznicę kolejową. Zgodnie z tym co mówili byli pracownicy Marywilu, obecnie jest ona w fatalnym stanie, ale warto pomyśleć o renowacji i wykorzystaniu jej. Oznajmił, że należy uściślić, że Marywil upadł, a nowa fabryka nie jest jego kontynuacją. Stało się tak dlatego, że był źle zarządzany przez licznych prezesów z nadania rządowego. Wyraził zdanie, że wszystkie rządy ustanawiały swoich prezesów, którzy tylko generowali dodatkowe straty i te wszystkie działania restrukturyzacyjne poniosły totalne fiasko. Ta fabryka zbankrutowała, wygenerowała duże straty i wciąż ma długi w stosunku do miasta. Podkreślił, że to, co teraz powstaje, to jest zupełnie nowy twór, który z Marywilem nie ma nic wspólnego poza terenem, na którym jest wybudowany. Wracając do tematu bocznicy kolejowej, wyraził zdanie, że można by wykorzystać ją do obsługiwania zarówno transportu surowców do produkcji tych prefabrykatów, jak i później transportu gotowych wyrobów, bo inaczej Suchedniów skazany jest na piekło komunikacyjne, jakim będą wielkotonażowe pojazdy przejeżdżające przez ścisłe centrum miasta.
Radny zaapelował do czynników rządowych, ale też do przedstawicieli państwa, czyli prezesów ARP, ARP Budownictwo o rozwiązanie tego problemu w taki sposób, żeby 100 miejsc pracy, które wygeneruje ta fabryka - z czego ok. 70 realnie przeznaczonych dla mieszkańców - nie wygenerowało dla 8 tys. mieszkańców tego miasta zagrożenia, które będzie permanentne. Wyraził zdanie, że może to zmienić ich miasteczko z miasta, który w haśle miało:  „Suchedniów. Naturalnie” w miasteczko, które będzie przepełnione ruchem samochodów ciężarowych.
Radny Grzegorz Małkus poinformował, że nie zamierzał zabierać głosu, ale zmienił zdanie po wygłoszeniu przez Radnego Emila Tokarczyka tej tyrady wątpliwej jakości. Zwrócił uwagę na fakt, że jego przedmówca nie kandyduje w wyborach parlamentarnych i przyznał, że nie wie czemu miało służyć jego wystąpienie. Zauważył, że Radny Emil Tokarczyk użył sformułowania, że Poseł na Sejm RP Pan Krzysztof Lipiec wygłosił beczkę populizmu. Wyraził zdanie, że jeśli ten nie odróżnia faktów od populizmu, to proponuje mu nie zabierać głosu. Poinformował, że jeśli chodzi o kwestię szpitala, to niemalże na każdej sesji niektórzy powtarzają, że jest to wina NFZ i Ministerstwa Zdrowia tylko po to, żeby oddalić swoją odpowiedzialność za sprawy lecznicy. Wyraził zdanie, że skoro organem założycielskim jest Powiat Skarżyski to to, co się dzieje w szpitalu należy do kompetencji Zarządu, który powołuje dyrektora oraz jego zastępcę. Jego zdaniem to 100 mln zł zadłużenie po pierwsze zrobił obecny na sali Pan Dyrektor Leszek Lepiarz, który odpowiada osobiście, a po drugie Zarząd Powiatu, który się przyglądał tej sytuacji i nic z tym nie robił. Przypomniał, że wielokrotnie były przygotowywane programy naprawcze, żaden nie został zrealizowany. Strata narasta z każdym rokiem. Zapytał czy Zarząd podjął kiedyś jakąś prawdziwą, uczciwą dyskusję, co zrobić, żeby ten dług w jakiś sposób zredukować. Oznajmił, że dziś jest możliwość pozyskania 3,5 mln zł, zapytał czy jest wniosek dyrektora o pokrycie straty i co Zarząd robi w tej kwestii. Poinformował, że po jednej z kontroli przeprowadzonej w szpitalu przez Komisję Rewizyjną został sformułowany wniosek, że należy odwołać dyrektora. Zarząd Powiatu w swym stanowisku poinformował, że nie znalazł zarzutów, więc nie podziela opinii Komisji. Oznajmił, że jedynym zarzutem jest to, szpital po prostu jest źle zarządzany, co spowodowało, że jest zadłużenie. Zauważył, że on mówi o szpitalu w Skarżysku i nie będzie mówił o innych szpitalach. Wrócił się do Radnego Emila Tokarczyka, aby ten dokonał analizy, które szpitale, przez kogo zarządzane mają wynik dodatni, a jeśli mają zadłużenie, to jaka jest jego wysokość i jakiego tytułu wynika. Poinformował, że w wielu szpitalach zadłużenie wynika z tytułu prowadzonych inwestycji. Przypomniał, że Radny Emil Tokarczyk na początku swej kadencji obiecał, że zajmie się sprawami szpitala i chce unormować jego sytuację. Zapytał co ten zrobił w tym kierunku. Poinformował, że skarżyski szpital otrzyma 14 mln 600 tys. zł na SOR. Przyznał, że ma świadomość, że bez dobrze wyposażonego i sprawnie działającego SOR-u nie przyjdą lekarze. Inwestycja w SOR może pozwolić na to, że przyciągnie to dobrych lekarzy, którzy będą chcieli związać się z powiatem skarżyskim i znajdującym się tu szpitalem. Przyznał, że ma obawę, że pod kierownictwem Pana Dyrektora Leszka Lepiarza to się nie uda.
Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Jeżyk zauważył, że w tym punkcie nie przewidujemy ad vocem ani polemiki. Poprosił, aby wypowiedź zabierającego po raz kolejny głos Posła na Sejm RP Krzysztofa Lipca była krótka.
Poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec poinformował, że odniósł się tylko do faktów, które podał i nie rozumie o co chodziło Radnemu Emilowi Tokarczykowi. Zauważył, że ten nie ma świadomości, w jakiej rzeczywistości w sferze ochrony zdrowia się porusza. Wyjaśnił, że po pierwsze, trzeba mieć taką świadomość, że szpital powiatowy w Skarżysku funkcjonuje w formule Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, jest jednostką sektora finansów publicznych. Sama nazwa wskazuje, że jest to zakład samodzielny i można powiedzieć, że nawet Powiat do tego za wiele nie ma, chociaż ewentualne straty musi rozliczyć w myśl rozstrzygnięć ustawowych zaproponowanych jeszcze w poprzednich kadencjach Sejmu. Wiec rzeczywiście na powiecie ciążą te zobowiązania. Oznajmił, że Powiat Skarżyski z racji tego wsparcia, które otrzymuje, korzystając z różnych instrumentów rządowego wsparcia, nie powinien mieć żadnego problemu z regulowaniem strat wygenerowanych przez szpital. Poinformował, iż to że szpital jest zadłużony, to jest wina tylko i wyłącznie szpitala, nie rządu. Oznajmił, że w 2015 r. na sferę ochrony zdrowia budżet państwa asygnował kwotę 70 mld zł. W 2022 r. była to kwota 170 mld zł, czyli 100 mld zł więcej w przeciągu niecałych 7 lat, a na 2024 r. to jest kwota 190 mld zł. Wyraził zdanie, że są to potężne pieniądze, które w różnej formule docierają do skarżyskiego szpitala i w pełni zgadza się z tym co powiedział Radny Grzegorz Małkus. Przyznał, że to, że szpital pozyskuje kwotę 14 mln zł na SOR, może być dobrą zachętą ku temu, aby trafili tu dobrzy lekarze, którzy potrzebują dobrych warunków do wykonywania swoich obowiązków.
Poinformował, że szpital starachowicki, który kiedyś był najbardziej zadłużonym szpitalem w województwie świętokrzyskim, dziś nie jest zadłużony. Dodał, że szpital w Opatowie zakończył miniony rok z wynikiem dodatnim. Podkreślił, że nieprawdą jest to, że polityka rządu skutkuje tym, że szpitale są zadłużone, a największą bolączką wszystkich szpitali jest kadra medyczna. Przypomniał, że za czasów rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego lekarze wykształceni w Polsce masowo wyjeżdżali za granicę szukając lepszych warunków płacy i pracy. Dodał, że za czasów tamtego rządu zostały obcięte limity przyjęć na uczelnie wyższe, które kształciły lekarzy. Dzisiaj te limity są podwyższone o 20 tys. w skali roku w porównaniu do tych limitów z lat wcześniejszych. Zauważył, że lekarzy jest coraz więcej, ale to jest proces, bo sam fakt kształcenia lekarzy na poziomie akademickim wynosi 6 lat, później kolejne lata na dochodzenie do odpowiedniej specjalizacji. W związku z powyższym potrzeba kilku lat, aby usprawnić sytuację na rynku świadczonych usług medycznych. Wyraził chęć prowadzenia rozmów na ten temat. Stwierdził, że szkoda iż Radny Emil Tokarczyk nie wykorzystał swoich kontaktów, swojej aktywności w innej formule, tylko czekał na jego przyjazd na sesję Rady Powiatu, po to żeby wylać swoje żale. Przyznał, że nie twierdzi, że są one nie uzasadnione, bo zawsze w nich przejawia się jakaś troska o lokalną społeczność.
Oznajmił, że nie chce być złośliwy, ale Marywil został zlikwidowany przez poprzedni rząd. Poinformował, że zarządy tej spółki nie zawsze były złe, no np. w latach 2005-2007 Zarząd radził sobie bardzo dobrze.
Przyznał, że nowo powstała firma nie ma nic wspólnego z ciągłością produkcji po Marywilu. Przypomniał, że głównym atutem lokalizacji tej firmy była sprawa istniejącej bocznicy kolejowej, która z pewnością zostanie wykorzystana, ale jak powiedział, o ile będzie zła wola mieszkańców Suchedniowa, żeby ta firma tam nie istniała, to nie ma nic na siłę . Poinformował, że Marszałek Województwa Świętokrzyskiego bardzo usilnie pracuje nad planem obwodnicy Suchedniowa, również z możliwością zorganizowania sieci transportowej tak, aby ograniczyć transport z Łagowa przez miasto. Zauważył, że Polska jest w rozwoju, buduje się drogi i kruszywo, do tego jest niezbędne, a jego miasto Starachowice, przez które przejeżdżają potężne transporty z kruszywem z Łagowa też cierpi. Tam są budowane dwie obwodnice i nie można powiedzieć, że władza publiczna w tej materii nic nie robi, ale na to, żeby zobaczyć efekty tej pracy potrzeba czasu. Zapewnił, że troska o rozwiązania komunikacyjne także dla Suchedniowa jest. Przypomniał, że w tym mieście ul. Stokowiec została dobrze zorganizowana dzięki środkom z rządowego programu Polski Ład. Zadeklarował, że jest gotów podjąć dyskusję także w tym temacie. Wyraził zdanie, że szkoda, że Radny Emil Tokarczyk wcześniej się do niego nie zgłosił, bo jak powiedział: „trochę tutaj do powiedzenia w tym województwie jeszcze mam i myślę, że będę miał”. Podkreślił, że zawsze stara się wsłuchiwać w głos samorządowców, o czym ci podobnie jak włodarze gmin czy pan starosta już się przekonali. Poinformował, że był, jest i ma nadzieje, że będzie do dyspozycji.
Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Jeżyk wyraził zdanie, że Radny Emil Tokarczyk zaprosił niewłaściwe osoby na spotkanie, które zorganizował w sprawie nowo powstałej fabryki w Suchedniowie.
Starosta Artur Berus poinformował, że pragnie odnieść się do wystąpienia Radnego Grzegorza Małkusa, z którym się zupełnie nie zgadza. Oznajmił, że spłycenie jego wypowiedzi do tego, że obecna sytuacja szpitala to wina dyrektora i Zarządu zupełnie mija się z prawdą. Przypomniał, że 23 czerwca br. wraz z Panem Dyrektorem Leszkiem Lepiarzem uczestniczył w spotkaniu Związku Powiatów Polskich z Ogólnopolskim Związkiem Pracodawców Szpitali Powiatowych. Poinformował, że na stronie internetowej Związku Powiatów Polskich został zamieszczony raport o stanie szpitali powiatowych w Polsce. W 2022 r. raportowanych było 211 szpitali w Polsce, wśród których aż 191 zanotowało stratę na działalności. Oznajmił, że Związek Powiatów Polskich apelował do Ministra Zdrowia, bo na dzień dzisiejszy zadłużenie wszystkich szpitali powiatowych w Polsce wynosi 20 mld zł. Poprosił, aby nie zakłamywać rzeczywistość, że jedynie Szpital Powiatowy w Skarżysku-Kamiennej jest zadłużony. Poinformował, że szpital wojewódzki także zanotował stratę w minionym roku. Poprosił, aby Radni ostudzili swe emocje.
Radny Emil Tokarczyk oznajmił, że dziękuje panu posłowi za deklarację, szczególnie dotyczącą bocznicy kolejowej przy nowo powstającej fabryce, bo dla mieszkańców Suchedniowa będzie to naprawdę kolosalna sprawa, jeśli uda się ją reaktywować. Oznajmił, że zgodnie z informacjami jakie uzyskał, nie ma jej w projekcie. Jego zdaniem głównym problemem jest to, że mieszkańcy nie wiedzą jak będzie wyglądała ta organizacja ruchu.
Odnosząc się do kwestii szpitala wyraził zdanie, że Poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec nie jest osobą, która się tym bezpośrednio zajmuje. Podkreślił, że Pan Wojewoda doskonale zna sytuację, więc zarzuty, że ten nie kierował się do niego w ww. sprawie są bezzasadne.

Ad. pkt 7 Sprawozdanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych w 2022 roku na terenie powiatu skarżyskiego
Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Jeżyk poprosił Pana Michała Wzorka – kierownika Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Skarżysku-Kamiennej o przedstawienie sprawozdania.
Pan Michał Wzorek – kierownik Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Skarżysku-Kamiennej poinformował, że coroczne sprawozdanie z działalności Wód Polskich na terenie powiatu skarżyskiego złożył do Rady Powiatu. Oznajmił, że najbardziej istotnymi obowiązkami Wód Polskich na naszym terenie i na terenie całego kraju jest utrzymanie bieżące rzek i urządzeń hydrotechnicznych. Wyjaśnił, że na terenie powiatu skarżyskiego Wody Polskie zajmują się bieżącym utrzymaniem i obsługą zbiornika wodnego Rejów w Skarżysku. Na obsługę co roku wydaje kwotę rzędu ok. 200 tys. zł, a dodatkowo na bieżącą konserwację i utrzymanie rzek realizują także zadania przy okazji zadań zleconych, ale również siłami własnymi. Poinformował, że jeśli chodzi o utrzymanie rzek systemem zleconym, w ubiegłym roku zabezpieczyli jedną z wyrw w Suchedniowie w okolicach ogródków działkowych na rzece Kamionce za kwotę ok. 66 tys. zł. Usunęli także przetamowania bobrowe tam, gdzie rzeczywiście były wskazane do usunięcia. Systemem zleconym było to ok. 50 tys. zł. Dodatkowo w Wodach Polskich posiadają tzw. zespoły wsparcia technicznego – w ich przypadku zespół wsparcia technicznego stacjonuje w miejscowości Brody, ale również w Puławach przy Wiśle. Przy pomocy tych zespołów realizowali zadania na terenie powiatu. Jeśli chodzi o grupę wsparcia stacjonującą w Brodach, były to bieżące interwencje przy udrożnianiu rzek, a przy okazji działań grupy wsparcia z Puław wykoszono koryto dwudzielne rzeki Kamiennej w Skarżysku-Kamiennej. Łączna wartość tych zadań to było ok. 85 tys. zł. Dodatkowo usunęli awarię i przywrócili sprawność zbiornika wodnego Rejów. Awaria polegała na uszkodzeniu jednej z zasuw upustu dennego. Poinformował, że udało im się to zrealizować w ubiegłym roku. Kwota, jaką na ten cel przeznaczono wynosiła ok. 55 tys. zł. Dodatkowo realizowali bieżące sprawy i interwencje związane z apelami mieszkańców różnego rodzaju. Tych spraw uzbierało się ok. 300. Oznajmił, że dodatkowo realizują zadania związane ze zgodami wodnoprawnymi w postaci zgłoszeń wodnoprawnych w roku ubiegłym wpłynęło ich 12. Podsumowując, jeśli chodzi o finanse, które wydatkowali na utrzymanie rzek i obiektów hydrotechnicznego, zbiornika wodnego Rejów, była  to kwota ok. 500 tys. zł w roku 2022.
/sprawozdanie w załączeniu/
Ad. pkt 8  Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
1)  Skarbnik Powiatu Urszula Wrona przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2023–2035 wraz z uzasadnieniem.
/materiał w załączeniu/
Radni nie zgłosili żadnych uwag ani wniosków, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało –  11 radnych
Przeciw głosowało – 0
Głosów wstrzymujących – 0

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2023–2035 została przyjęta jednogłośnie i uzyskała Nr 375/LV/2023.

2) Skarbnik Powiatu Urszula Wrona przedstawiła projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rok.
/materiał w załączeniu/
Ponieważ radni nie wnieśli żadnych uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawiony  projekt uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało – 11 radnych
Przeciw głosowało – 0
Głosów wstrzymujących – 0

Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rok została przyjęta jednogłośnie i uzyskała Nr 376/LV/2023.

3) Sekretarz Powiatu Małgorzata Nosowicz przedstawiła projekt uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej.
/materiał w załączeniu/
Radni nie zgłosili żadnych uwag ani wniosków, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało – 12  radnych
Przeciw głosowało – 0
Głosów wstrzymujących – 2 radnych

Uchwała w sprawie wskazania przedstawicieli podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej została przyjęta i uzyskała Nr 377/LV/2023.

4) Wicestarosta Anna Leżańska przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 348/L/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku wraz z uzasadnieniem.
/materiał w załączeniu/
Ponieważ radni nie wnieśli żadnych uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawiony  projekt uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało – 14 radnych
Przeciw głosowało – 0
Głosów wstrzymujących – 0

Uchwała zmieniająca uchwałę nr 348/L/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku została przyjęta jednogłośnie i uzyskała Nr 378/LV/2023.

5) Wicestarosta Anna Leżańska przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie kolejnej umowy najmu.
/materiał w załączeniu/
Wyjaśniła, że Zarząd może wyrazić zgodę na wynajem lokalu będącego własnością Powiatu na podstawie umowy do 3 lat. Powyżej 3 lat najem następuje w drodze przetargu lub, jeśli rada wyrazi zgodę, to można przedłużyć umowę z dotychczasowym najemcą poza przetargiem.
Radny Grzegorz Małkus odnosząc się do tego co powiedziała dziś Pani Prezes Klubu Amazonek wyraził zdanie, że radni powinni głosować przeciw podjęciu tej uchwały do chwili wyjaśnienia kwestii wynajmowanych pomieszczeń. Oznajmił, że od dziś jego Klub będzie głosował przeciw tego rodzaju uchwałom.
Wicestarosta Anna Leżańska poinformowała, że w przypadku Klubu Amazonek sytuacja wygląda trochę inaczej. Zwróciła się do radnych, aby ci pozwolili, żeby Zarząd wyjaśnił sobie tą sprawę z Klubem. Poinformowała, że Panie te łącznie dzierżawią blisko 90 m². Wyjaśniła, że przed rozpoczęciem remontu zostało zorganizowane spotkanie z najemcami, w którym Pani Prezes nie uczestniczyła. Poinformowała, że Pan, którego dotyczy przedstawiony projekt uchwały wynajmował pomieszczenie nieprzerwalnie, nawet w czasie trwania remontu, w związku z czym nie widzi powodu, przez który umowa ta miałaby nie zostać przedłużona. W wyniku podpisania umowy będzie zapewniony dochód z tytułu najmu lokalu.
Radny Grzegorz Małkus wyraził zdanie, że Wicestarosta Anna Leżańska, będąca osobą odpowiedzialną za trwającą inwestycję przy ul. Sikorskiego 20 nie orientuje się co dzieje się na tym budynku. Oznajmił, że należy rozróżnić organizacje pożytku publicznego od podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą. Powiedział, że dziwi go, iż Radny Adam Ciok nie ujął się za Amazonkami. Poinformował, że nie zna kancelarii, która by miała straty, ale w tym momencie mowa jest także o podmiotach, które są wyższej użyteczności publicznej i należy podchodzić do tych spraw ze szczególną troską. Zaznaczył, że Powiat otrzymał 95% dofinansowanie na wykonanie ww. inwestycji.
Starosta Artur Berus oznajmił, że nie zgadza się z tym co powiedział Radny Grzegorz Małkus. Jego zdaniem Wicestarosta Anna Leżańska posiada dużą wiedze i będąc osobą odpowiedzialną za trwającą inwestycję przy ul. Sikorskiego 20 doskonale orientuje się w tym co dzieje się na tym budynku. Poinformował, że wszystkie instytucje pożytku publicznego wynajmujące lokale od Powiatu Skarżyskiego mają preferencyjne stawki. Przypomniał, że członkinie Klubu Amazonek korzystają z dużego pomieszczenia za darmo, co jego zdaniem jest jak najbardziej w porządku. Poinformował, że to właśnie dzięki działaniom Pani Wicestarosty i Wydziału Inwestycji i Mienia udało się wynająć wolne lokale w budynku przy Placu Floriańskim 1, które od kilku lat były nieużytkowane. Wyraził zdanie, że nie wyobraża sobie, aby nie przedłużyć umowy najmu lokalu kancelarii, która korzystała z niego nie przerwanie od kilku lat, nawet w czasie remontu. Oznajmił, że stawki za m² są waloryzowane co roku i w interesie Powiatu leży to, aby wszystkie lokale będące w jego posiadaniu były wynajmowane i przynosiły dochód.
Członek Zarządu Adam Ciok poinformował, że rozmawiał z paniami z Klubu Amazonek. W rozmowie uczestniczyli także Pani Sekretarz Powiatu Małgorzata Nosowicz oraz Starosta Artur Berus. Oznajmił, że doszli do konsensusu, sprawa zostanie wypracowana z czego Klub Amazonek na pewno będzie zadowolony. Wyraził zdanie, że porównywanie głosowania przeciw nad uchwałą, gdzie lokal wynajmowany dla kancelarii znajduje się na drugim piętrze, a te wynajmowane przez Klub- na pierwszym piętrze, jest absolutnie bezzasadne. Oznajmił, że na  drugim piętrze dwóch najemców złożyło wypowiedzenia najmu lokali i z tego co się orientuje, ktoś jeszcze planuje złożyć kolejne. Lokale te nie będą wynajmowane do czasu zakończenia inwestycji i jego zdaniem, jeśli ktoś chce kontynuować prowadzenie swej działalności gospodarczej, bez względu na panujące warunki, nie można mu tego zabronić. Wyraził zdanie, że głosowanie przeciw tej uchwale, to głosowanie przeciwko możliwości prowadzenia działalności gospodarczej mieszkańcom powiatu skarżyskiego, którzy płacą podatki, płacą wysokie ZUS-y i chcą się utrzymać. Oznajmił, że dzisiejsze wystąpienie przedstawicielek Klubu Amazonek nie powinno mieć wpływu na wyrażenie zgody komuś innemu na wynajem lokalu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza.
Radny Grzegorz Małkus poinformował, że dwukrotnie zwracał się do Wicestarosty z wnioskiem o wynajem pomieszczeń w tym budynku dla instytucji użyteczności publicznej. Odpowiedziano, że nie ma takiej możliwości. Zapytał dlaczego, skoro jego przedmówca powiedział, że znajdują się tam wolne lokale, o czym go nie poinformowano. Poprosił o udzielenie wyjaśnień.
Wicestarosta Anna Leżańska wyjaśniła, że ze złożonego przez Radnego Grzegorza Małkusa wniosku wynika, że był on zainteresowany wynajęciem 100 m², a jedynym lokalem o takiej powierzchni był ten, który jest przeznaczony dla Klubu Amazonek.
Radny Grzegorz Małkus poinformował, że chodziło o wynajęcie lokali o łącznej powierzchni 100 m², a nie jednego.
Wicestarosta Anna Leżańska oznajmiła, że w najbliższym czasie będzie możliwość wynajęcia trzech pomieszczeń, każdy o powierzchni ok. 12 m². Będzie mógł je wynająć każdy, kto się zgłosi i będzie gotów płacić czynsz.
Członek Zarządu Adam Ciok wyjaśnił, że w momencie, gdy wpłynął  wniosek od pana komendanta OHP, w budynku przy ul. Sikorskiego 20 nie było żadnego wolnego lokalu. Dodał, że obowiązuje ich trzy miesięczny okres wypowiedzenia, który upływa 30 września i 31 października.
Ponieważ nie było innych głosów Przewodniczący Rady stwierdził, że przejdziemy do głosowania podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie kolejnej umowy najmu.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało – 11 radnych
Przeciw głosowało – 4 radnych
Głosów wstrzymujących – 0

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie kolejnej umowy najmu została przyjęta i uzyskała Nr 379/LV/2023.

6) Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pan Jerzy Żmijewski przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o podniesienie minimalnej wysokości świadczenia pieniężnego w drodze uchwały Rady Powiatu wraz z autopoprawką i uzasadnieniem.
/materiał w załączeniu/
Następnie przedstawił Stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie wniosku o podniesienie minimalnej wysokości świadczenia pieniężnego w drodze uchwały.
/materiał w załączeniu/
W ww. sprawie głos zabrał Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pan Paweł Perkowski. Wyjaśnił, że formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w typie pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna oraz rodzinny dom dziecka. Oznajmił, że rodzina zastępcza we wszystkich jej typach przede wszystkim ma za zadanie traktować dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej, zapewniać dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych, zapewniać kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych, zapewniać rozwój uzdolnień i zainteresowań, zaspokajać jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne, umożliwiać kontakt z rodzicami biologicznymi i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd stanowi inaczej. Jeżeli chodzi o wynagrodzenie, zauważył, że Radny Mieczysław Bąk pomylił pewne kwestie. Wyjaśnił, że wszystkie rodziny otrzymują kwoty zgodne z ustawą i z aktualnym rozporządzeniem. Poinformował, że Pani, która złożyła wniosek otrzymuje świadczenie na starych zasadach, które jest wyższe od tego, które jest przyznawane według nowych zasad. Zapytał o jakich dysproporcjach mówi Radny Mieczysław Bąk. Oznajmił, że jeżeli chodzi o tą kwestię, co do której odnosi się ustawa, jest ona bezzasadna, przede wszystkim dlatego, że wnioskodawczyni nie może dostać zwiększenia świadczeń w oparciu o art. 91 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ponieważ dokonała wyboru w 2012 r. Wyjaśnił, że kwestia podniesienia ewentualnych świadczeń mogłaby dotyczyć jedynie rodzin, które pobierają świadczenia według nowych zasad określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Przypomniał, że świadczenie to wynosi 899 zł w przypadku rodziny spokrewnionej, a niezawodowej i zawodowej- 1361 zł. Poinformował, że są to kwoty minimalne, a Rada Powiatu, zgodnie art. 91 w drodze uchwały może to świadczenie podnieść. Wyjaśnił, że inną kwestią są wynagrodzenia dla rodzin zawodowych, które otrzymują na podstawie zawartych umów o pracę. Takich rodzin na terenie naszego powiatu jest niewiele.
Radny Mieczysław Bąk wyjaśnił, że ma na myśli to, iż zgodnie z  ustawą, świadczenia w rodzinie zastępczej zawodowej wynoszą od minimum 899 zł do maksimum 1361 zł, natomiast w powiecie skarżyskim 988 zł i 20 gr. Dodał, że nie wyobrażam sobie, aby w ponad 150-mln budżecie Powiatu Skarżyskiego nie znalazły się środki finansowe na zwiększenie tego świadczenia, które jest kilkakrotnie mniejsze od świadczenia w rodzinach zastępczych zawodowych.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pan Paweł Perkowski poinformował, że ustawa określa jedynie wysokość minimalnego świadczenia zgodnie ze starymi i nowymi zasadami. Przypomniał, że świadczenie w rodzinie zastępczej zawodowej jest takie samo jak w rodzinach zastępczych niezawodowych. Natomiast rodziny zastępcze zawodowe otrzymują dodatkowo wynagrodzenie za pracę, które jest stałe i nie mnoży się go przez ilość dzieci będących pod ich opieką. To o czym pisze wnioskodawczyni, że rzekomo rodzina zawodowa otrzymuje 6 tys. zł na każde dziecko jest nie prawdą.
Radny Mieczysław Bąk zapytał dlaczego wnioskodawczyni nie może dostać podwyższenia pobieranego świadczenia.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pan Paweł Perkowski wyjaśnił, że zgodnie z art. 91 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, osoba ta w styczniu 2012 r. decydując się na pobieranie świadczenia według starych zasad była świadoma, że nie będzie mogła dokonać zmiany swej decyzji. Podobnie jak pozostali opiekunowie 9 dzieci na terenie naszego powiatu, którzy także zdecydowali się skorzystać z tego rodzaju świadczenia.
Radny Mieczysław Bąk zapytał czy pozostałe 131 dzieci, na które pobiera się świadczenie według nowych zasad mogłoby skorzystać z takiego podwyższenia.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pan Paweł Perkowski odpowiedział, że tak. Poinformował, że wysokość świadczenia pobieranego według nowych zasad jest waloryzowana.
Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Jeżyk zauważył, że to, o czym w tym momencie mowa, nie jest przedmiotem rozpatrywanej skargi w związku z czym zaproponował zamknięcie tematu.
Radny Mieczysław Bąk oznajmił, że jeszcze nie skończył, a Przewodniczący Rady nie może zabierać mu głosu.
Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Jeżyk wyraził zdanie, że jego przedmówca, podobnie jak pozostali radni z Klubu Prawa i Sprawiedliwości powinni być zdyscyplinowani i nie brać udziału w innych wydarzeniach w trakcie sesji Rady Powiatu Skarżyskiego, na której potwierdzili swoją obecność. Następnie odebrał głos Radnemu Mieczysławowi Bąkowi.
Mimo to Radny Mieczysław Bąk kontynuował swą wypowiedz, podkreślając, że jest zdziwiony, że przewodniczącemu przeszkadza msza święta. Wyraził zdanie, że jeśli przewodniczący nie chodzi do kościoła to nie może zabraniać chodzić radnemu oraz mieszać do dyskusji kościoła. W trakcie wymiany zdań przewodniczący nazwał radnego manipulatorem.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pan Paweł Perkowski zauważył, że obecnie na sali znajdują się przynajmniej dwie osoby, które w przeszłości były rodzinami zastępczymi i wiedzą, jak to funkcjonuje i mogą wyrazić swoją opinię na ten temat.
Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Jeżyk stwierdził, że przejdziemy do głosowania podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o podniesienie minimalnej wysokości świadczenia pieniężnego w drodze uchwały Rady Powiatu.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało – 11 radnych
Przeciw głosowało – 1 radny
Głosów wstrzymujących – 2 radnych

Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku o podniesienie minimalnej wysokości świadczenia pieniężnego w drodze uchwały Rady Powiatu została przyjęta i uzyskała Nr 380/LV/2023.

Ad. Pkt. 14 Zamknięcie sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Jeżyk zapoznał obecnych z treścią pisma Przewodniczącego Zarządu Powiatu skierowanego do Radnych Powiatu Skarżyskiego: w związku z koniecznością podjęcia prac nad projektem budżetu powiatu skarżyskiego na 2024 r. Zarząd Powiatu Skarżyskiego informuje, że do 10 października 2023 r. radni powiatu oraz komisje rady mogą składać pisemne wnioski do tego projektu budżetu.
Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Jeżyk stwierdził, że porządek sesji został zrealizowany w całości.  Podziękował wszystkim za udział w dzisiejszych obradach. Zakończył obrady poprzez wygłoszenie formuły "Zamykam LV Sesję Rady Powiatu Skarżyskiego".

Godzina zakończenia obrad – 12.52
 
 
Protokołowała
Monika Chylicka
 
Przewodniczący
Rady Powiatu Skarżyskiego
/-/Jacek Jeżyk

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego (30 listopada 2023)
Opublikował: Monika Chylicka (1 grudnia 2023, 09:09:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 113