Protokół Nr 53/2023 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 15 listopada 2023 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu Powiatu:
 1. Artur Berus ‒ Starosta 
 2. Anna Leżańska ‒ Wicestarosta 
 3. Katarzyna Bilska ‒ Członek Zarządu Powiatu 
 4. Tadeusz Bałchanowski ‒ Członek Zarządu Powiatu 
 5. Adam Ciok ‒ Członek Zarządu Powiatu
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
 1. Małgorzata Nosowicz ‒ Sekretarz Powiatu 
 2. Urszula Wrona ‒ Skarbnik Powiatu
 
Pozostali uczestnicy posiedzenia:
 1. Mariusz Walachnia ‒ Wójt Gminy Bliżyn
 2. Michał Jędrys ‒ Sekretarz Gminy Bliżyn
 3. Roman Derra ‒ Kierownik sekcji utrzymania/ Służba liniowa Zarządu Dróg  Powiatowych
 4. Cezary Błach ‒ Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów
 5. Dariusz Miernik ‒ Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów
 6. Edyta Ucińska ‒ Kierownik Zespołu ds. Polityki Społecznej i Senioralnej
 
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Artur Berus.
Posiedzenie protokołowała: Anna Wisowata – Inspektor.


 
Starosta – Pan Artur Berus przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi i wnioski.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia.Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”,
b) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach Powiatu Skarżyskiego,
c) uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2024 rok,
d) przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2024-2035,
e) ustalenia wysokości opłat w roku 2024 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu,
f) zmieniająca Uchwałę Nr 182/XXIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Skarżyskiego od dnia 1 września 2020 roku.
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4. Sprawy różne.
 
 
 
Streszczenie posiedzenia:
 
Ad. pkt 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:

a) uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024” (załącznik nr 2)

Członek Zarządu Powiatu – Pan Adam Ciok zapoznał zebranych z uchwałą w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.
Pan Adam Ciok objaśnił, że ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. „Program Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok” określa zasady, zakres i formy współpracy Powiatu Skarżyskiego z trzecim sektorem, a także priorytetowe zadania publiczne, sposób realizacji Programu oraz wysokość środków przeznaczonych na jego realizację. Program Współpracy na 2024 rok został opracowany w oparciu o program współpracy na rok 2023, z uwzględnieniem doświadczeń wynikających z jego realizacji. Kluczową zmianą ujętą w Programie Współpracy na 2024 rok w stosunku do roku poprzedniego, jest dodanie na wniosek Zarządu Powiatu do zakresów, w ramach których udzielane są dotacje na wsparcie realizacji zadań, obszarów: edukacji oraz ekologii i ochrony środowiska.
Referujący poinformował, iż w celu uchwalenia Programu przeprowadzone zostały konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dniach od 27 października 2023 r. do 10 listopada 2023 r. Projekt Programu Współpracy wraz z informacją o konsultacjach został zamieszczony na stronie Powiatu Skarżyskiego oraz  w lokalnych mediach, a także udostępniony w Referacie ds. Promocji. Do Programu nie wpłynęły żadne uwagi.
Zarząd Powiatu nie wniósł uwag i pozytywnie zaopiniował projekt w/w uchwały.
 

b) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach Powiatu Skarżyskiego (załącznik nr 3)

Wicestarosta – Pani Anna Leżańska omówiła treść uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach Powiatu Skarżyskiego.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt powyższej uchwały.
 

c) uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2024 rok (załącznik nr 4)
d) przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2024-2035 (załącznik nr 5)
           
Z projektami powyższych uchwał zapoznała zebranych Skarbnik Powiatu – Pani Urszula Wrona.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekty w/w uchwał.
 

e) ustalenia wysokości opłat w roku 2024 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu (załącznik nr 6)
            
Z projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat w roku 202 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu zapoznał zebranych Członek Zarządu – Pan Tadeusz Bałchanowski.
Zarząd Powiatu nie wniósł uwag i pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.


f) zmieniająca Uchwałę Nr 182/XXIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Skarżyskiego od dnia 1 września 2020 roku (załącznik nr 7)
            
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska omówiła treść projektu w/w uchwały.
Referująca poinformowała, że ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005) nakłada na organ prowadzący obowiązek podjęcia uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Skarżyskiego prowadzonych przez inne organy.
W niniejszej zmianie uchwały została uwzględniona nowo utworzona szkoła branżowa II stopnia tj.: Branżowa Szkoła II Stopnia Nr 3 wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Janusza Korczaka, wchodzącego w skład Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w powyższej sprawie.
 


Ad. pkt 2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (załącznik nr 8)

Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Nosowicz omówiła treść uchwały w powyższej sprawie.
Zarząd Powiatu  jednogłośnie podjął w/w uchwałę.
 


Ad. pkt 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.

Przewodniczący Zarządu – Pan Artur Berus powitał obecnych na posiedzeniu Zarządu Powiatu Wójta Gminy Bliżyn – Pana Mariusza Walachnię i Sekretarza Gminy Bliżyn – Pana Michała Jędrysa i poprosił o zabranie głosu Członka Zarządu – Pana Tadeusza Bałchanowskiego oraz Kierownika sekcji utrzymania/ Służba Liniowa w ZDP w Skarżysku-Kamiennej – Pana Romana Derrę o przedstawienie stanowiska Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej po dokonaniu analizy dokumentów dotyczących  przejęcia przez Gminę Bliżyn od Powiatu Skarżyskiego zadań publicznych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Bliżyn  (załącznik nr 9).
Pan Tadeusz Bałchanowski poinformował, iż zdaniem ZDP przedstawione przez Gminę Bliżyn ceny jednostkowe są zbyt wysokie:
 • standard I – 151 zł za dobo-kilometr,
 • standard II – 105 zł za dobo-kilometr,
 • pługowanie bez podsypywania – 58 zł.
W odniesieniu do powyższego, Kierownik sekcji utrzymania zaproponował jedną cenę jednostkową w przedziale kwotowym od 105 do 115 zł za dobo-kilometr. Ponadto wskazał, iż koszty soli i piasku przyjęte przez Gminę do kalkulacji, znacznie odbiegają
od cen rynkowych.
Następnie głos w sprawie zabrał Wójt Gminy Bliżyn, który poinformował że przedstawione wartości zostały wyliczone na podstawie kosztów z poprzedniego roku kalendarzowego, poniesionych własnym sumptem przez Gminę Bliżyn w drodze zapytań ofertowych, dlatego też skala ta różni się od kosztów materiałów zakupionych w drodze przetargu.
Natomiast Sekretarz Gminy Bliżyn zapewnił o gwarancji szybkiej akcji, ze względu na dysponowanie sprzętem na terenie gminy, co poskutkowałoby brakiem pustych przejazdów od granicy gminy do bazy i generowaniu niepotrzebnych kosztów. Dodatkowym argumentem jest fakt, że Powiat nie będzie obciążony kosztami akcji biernej.     
Biorąc pod uwagę powyższe, Zarząd Powiatu przyjął argumentację przedstawioną przez władze Gminy Bliżyn. Jednocześnie Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych do .podpisania porozumienia regulującego obowiązki oraz sposób działania w czasie akcji zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Bliżyn.

 
W dalszej części posiedzenia Starosta – Pan Artur Berus powitał Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów – Pana Cezarego Błacha oraz Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów– Pana Dariusza Miernika i poprosił o zabranie głosu Członka Zarządu – Pana Tadeusza Bałchanowskiego. 
Pan Tadeusz Bałchanowski poinformował, że dobiegają końca prace nad inwestycją polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej przy ul. Żeromskiego w Suchedniowie, która jest drogą powiatową, a obecnie została przekazana protokołem we władanie MiG Suchedniów.
Pismem skierowanym do Zarządu Powiatu Urząd Miasta i Gminy Suchedniów informuje, że niniejsza inwestycja prowadzona jest zarówno na nieruchomościach prywatnych jak i na nieruchomościach gminnych oraz w drodze powiatowej ul. Żeromskiego w Suchedniowie (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 10). Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. budowę odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości około 2 731,5m, budowę kanalizacji sanitarnej tłoczonej o długości około 1 256m, montaż studni rewizyjnych i rozprężnych, budowę pompowni i tłoczni ścieków oraz roboty odtworzeniowe, w tym w szczególności związane z odtworzeniem nawierzchni drogi powiatowej ul. Żeromskiego. Roboty odtworzeniowe obejmują odtworzenie rowu otwartego prawostronnego na całej długości układania kanału sanitarnego, odtworzenie rowu lewostronnego w rejonie przejść poprzecznych kanalizacji sanitarnej oraz na odcinku od ul. Wrzosowej w kierunku lasu, odtworzenie nawierzchni zjazdów wraz z wymianą rur przepustowych oraz warstw bitumicznych. Zgodnie z dokumentacją projektową powyższy zakres obejmuje odcinek od skrzyżowania z ul. Kielecką, aż do granicy działek 1531/1 i 1531/3.
Władze MiG Suchedniów poinformowały, że Gmina Suchedniów własnym kosztem kompleksowo odbudowała odcinek drogi powiatowej ul. Żeromskiego, położonej na działkach nr ewid. geod. 1531/4; 1531/6; 1531/7; 1531/8, polegający na wymianie nawierzchni drogi wraz z warstwami podbudowy na całej szerokości ulicy tj. 5,5 mb i długości około 1 370 mb, odbudowała nowy chodnik z kostki brukowej o szerokości 1,5 mb i długości około 1 700 mb, odbudowała rowy przydrożne po obu stronach ulicy oraz zjazdy do posesji z kostki brukowej wraz z przepustami i przyczółkami w ilości około 170 szt. Powyższe prace wykonane zostały w uzgodnieniu i w oparciu o warunki techniczne wydane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku–Kamiennej.
Powołane wyżej warunki dla robót odtworzeniowych zobowiązały również Gminę Suchedniów do pozostawienia w stanie nienaruszonym odcinka ul. Żeromskiego, zlokalizowanego od ul. Wrzosowej do rzeki Łosieniec – ok. 300 mb, który został wybudowany w poprzednich latach przez ZDP w Skarżysku-Kamiennej. Powyższe warunki utrudniły tym sposobem budowę na wskazanym odcinku kanalizacji sanitarnej, ponieważ w całości musiał on zostać wykonany w działkach prywatnych. Równolegle z prowadzonymi robotami sieciowymi zostały wykonane chodniki, zjazdy do posesji oraz rowy przydrożne.
Przeprowadzona w ten sposób inwestycja spotkała się z zadowoleniem mieszkańców ulicy, ale jednocześnie zrodziła potrzebę kompleksowego zakończenia robót drogowych na ul. Żeromskiego w Suchedniowie (droga powiatowa). Zakres pozostałych do wykonania robót na działce nr ewid. geod. 1531/1 tj. na odcinku od rzeki Łosieniec do gruntów Lasów państwowych, możliwy jest do realizacji jedynie przez ZDP w ramach remontów bieżących.
W związku z powyższym Włodarze Miasta i Gminy Suchedniów zwrócili się z prośbą do Zarządu Powiatu o pokrycie brakujących środków w kwocie ok. 73 000 zł brutto, co umożliwi kompleksowe zakończenie w/w inwestycji.
Zarząd Powiatu przychylił się do prośby władz MiG Suchedniów i zobowiązał Skarbnika Powiatu – Panią Urszulę Wronę i ZDP w Skarżysku-Kamiennej do zabezpieczenia środków na realizację remontu pozostałego odcinka chodnika
 

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z prośbą Referatu ds. Promocji w Wydziale Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki o wyrażenie zgody na zakup instrumentu muzycznego z przeznaczeniem dla Państwowej Szkoły Muzycznej im. Z. Noskowskiego w Skarżysku-Kamiennej, będącej współorganizatorem imprez muzycznych i okolicznościowych organizowanych w ramach 25-lecia powiatu w bieżącym roku (załącznik nr 11).
Pani Katarzyna Bilska podkreśliła, iż PSM im. Z. Noskowskiego w Skarżysku-Kamiennej na przestrzeni ostatnich lat także wielokrotnie aktywnie włączała się w wydarzenia organizowane przez Powiat Skarżyski, w tym obchody jubileuszowe oraz uroczystości rocznicowe. Ostatnim z takich wydarzeń była 105. Rocznica Odzyskania Niepodległości, w ramach której uczniowie, absolwenci oraz wychowawcy PSM zorganizowali 11 listopada br. koncert niepodległościowy w Miejskim Centrum Kultury.
Zarząd Powiatu wskazał, iż w całości popiera ideę powyższego przedsięwzięcia. Jako źródło finansowania Zarząd wskazał budżet Referatu ds. Promocji.
 

Starosta – Pan Artur Berus zapoznał zebranych z pismem Koordynatora projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” informującym, iż po zakończeniu wszystkich postępowań związanych z projektem pozostały oszczędności w kwocie 34 915,27 zł (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 12). Starosta dodał, że zgodnie z informacją uzyskaną od opiekuna projektu z Instytucji Zarządzającej, powstałe oszczędności można przeznaczyć na nagrody dla pracowników zaangażowanych w realizację  projektu.
Ponadto, Przewodniczący Zarządu poinformował, że po wyrażeniu zgody przez Urząd Marszałkowski na wydłużenie terminu realizacji projektu do 15.12.2023r., będzie konieczność zawarcia kolejnego aneksu z Inżynierem Projektu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę w przedmiotowych sprawach.
 

Starosta – Pan Artur Berus poinformował, że w dniu 31.10.2023 r. wpłynęło pismo najemcy lokalu użytkowego w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej, w sprawie rozwiązania umowy najmu z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia tj. z dniem 31.01.2024 r. (załącznik nr 13).
Wobec powyższego, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozwiązanie umowy najmu z dniem 31.01.2024 r.
 

Starosta – Pan Artur Berus zapoznał zebranych z pismem Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami informującym, że w dniu 08.11.2023 r wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „STAR-COM” Wioleta Starz-Morawska o sporządzenie aneksu do umowy, poprzez wydłużenie terminu wykonania umowy nr 155/2023 GG-III.272.1.1.2023 zawartej pomiędzy Powiatem Skarżyskim a Wnioskodawcą (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 14).
Przewodniczący Zarządu dodał, że niniejsza umowa obejmuje wykonanie dokumentacji geodezyjno – prawnej dla nieruchomości położonych w jednostce ewidencyjnej: 261002_2 Bliżyn, obręb 0002 Brzeście, oznaczonych jako działki numer: 407/1, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480/1, 480/2, 480/3, 481/2, 481/3, 481/4, 482, 483/1, 485, 486 – służącej do doprowadzenia do zgodności stanu w operacie ewidencji gruntów i budynków ze stanem faktycznym i stanem prawnym wynikającym z tytułów prawnych (księgi wieczyste, zbiory dokumentów, akty własności ziemi, decyzje administracyjne, postanowienia sądowe, itp.), w celu realizacji przez Starostę Skarżyskiego, jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej, zadań wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne z terminem wykonania do 18.11.2023 r.
Następnie Starosta wyjaśnił, iż podczas wykonywania prac objętych umową, nastąpiły nieoczekiwane okoliczności tj. zmiana właściciela jednej w w/w działek. W dokumentacji wykonanej w ramach umowy zawiadomiono o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych właściciela działki, zgodnie z udostępnionym przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wypisem z ewidencji gruntów i budynków. Zmiana właściciela działki oraz ujawnienie powyższego prawa w ewidencji gruntów była niezależna od wykonawcy prac. W celu prawidłowego sporządzenia dokumentacji geodezyjnej, niezbędne jest ponowne okazanie granic działki i zawiadomienie o planowanych czynnościach obecnego jej właściciela, jak również właścicieli działek sąsiednich.
Zdaniem tutejszego wydziału, wobec okoliczności niezależnych od Wykonawcy, wskazane jest zawarcie aneksu do przedmiotowej umowy 155/2023, GG-III.272.1.1.2023 z dnia 28.07.2023 r. poprzez zmianę terminu zakończeniu przedmiotu umowy na 20.12.2023 r,
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu wyraził zgodę w przedmiotowej sprawie.
 

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że w dniu 14.11.2023 r. wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Erbel – Szkoła Przyszłości” z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej na realizację zadania publicznego w formie tzw. „małych grantów” (załącznik nr 15). Wyjaśniła, że zadanie dotyczy organizacji zadania pt. Amazing Math Week – Niesamowity Tydzień Matematyczny (III edycja).
Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 1 800,00 zł., a wnioskowana kwota dotacji to 800,00 zł. Następnie Pani Katarzyna Bilska dodała, że oferta złożona przez Stowarzyszenia „Erbel – Szkoła Przyszłości”  wpisuje się w założenia „Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pożytku publicznego na 2023 rok”, a wzór i treść wniosku są zgodne z obowiązującymi przepisami.
Zarząd Powiatu podjął decyzję o dofinansowaniu powyższego przedsięwzięcia kwotą 800,00 zł.


Wicestarosta – Pani Anna Leżańska poinformowała, że w związku z „Termomodernizacja budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku–Kam. wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy” Inspektor nadzoru branży elektrycznej wystąpił z prośbą o udzielenie pełnomocnictwa Pani Anecie Ługowskiej w przedmiocie złożenia wniosku o przyłączenie oraz zgłoszenie przyłączenia instalacji PV – wytwarzającej energię elektryczną z odnawialnego źródła energii, zlokalizowanej na realizowanej inwestycji (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 16).
Pani Anna Leżańska dodała, iż zgodnie z pismem EXPOL-BIS Pani Ługowska jest pracownikiem firmy OZE EKO Sp. z o.o., która dostarczała panele fotowoltaiczne oraz podkonstrukcję na inwestycję i otrzymała umowę zlecenie od EXPOL-BIS na wykonanie na rzecz spółki czynności zgłoszenia instalacji do PGE oraz wykonania kontroli poprawności montażu instalacji.
Kończąc wypowiedź, Wicestarosta wskazała, iż według Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej zasadnym jest udzielenie pełnomocnictwa w tej sprawie firmie EXPOL-BIS Spółka jawna Arkadiusz Pawliszak i Waldemar Pawliszak z prawem udzielenia dalszej substytucji Pani Anecie Ługowskiej.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenie pełnomocnictwa firmie EXPOL-BIS Spółka jawna Arkadiusz Pawliszak i Waldemar Pawliszak w powyższej sprawie z prawem udzielenia dalszej substytucji Pani Anecie Ługowskiej.
 

Z pismem Zespołu ds. Polityki Społecznej i Senioralnej dotyczącym ogłoszenia naboru ofert w ramach  Programu Wieloletniego „Senior+ (edycja 2024)” (załącznik nr 17) zapoznała zebranych Wicestarosta – Pani Anna Leżańska. Poinformowała, że z pozyskanych środków mogą być tworzone projekty dotyczące utworzenia i/lub wyposażenia Dziennych Domów Senior+ oraz Klubów Senior+.
Następnie głos w sprawie zabrała Kierownik Zespołu ds. Polityki Społecznej i Senioralnej – Pani Edyta Ucińska, która zapoznała Zarząd z warunkami udziału w w/w Programie:

1. Moduł 1 – jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont obiektów albo ich części, będących własnością jednostki samorządu terytorialnego) lub wyposażenie ośrodka wsparcia.
Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlega do 80% całkowitego kosztu realizacji zadania, który nie może być wyższy niż 400 tys. zł – w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 200 tys. zł – w przypadku Klubu „Senior+”.

2. Moduł 2 – zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia.
Ponieważ powiat nie brał udziału w I edycji „Senior+”, nie może pozyskać środków na wyposażenie istniejących domów.
W toku przeprowadzonej dyskusji, Zarząd Powiatu podjął decyzję o złożeniu wniosku przez Zespół ds. Polityki Społecznej i Senioralnej w celu utworzenia Klubu „Senior +”.
 

Członek Zarządu – Pan Tadeusz Bałchanowski poinformował, iż w dniu 14.11.2023 r. Komisja nadzorująca likwidację pojazdów przejętych przez Powiat Skarżyski, zdecydowała o kasacji pojazdu marki Fiat Cinquecento o nr rejestracyjnym PKN 17794 – wartość pojazdu 300,00 zł brutto (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 18).
Zarząd Powiatu zaakceptował propozycję Komisji nadzorującej likwidację pojazdu przejętego przez Powiat Skarżyski.
 

Członek Zarządu – Pan Adam Ciok poinformował, że w dniu 14.11.2023 r. wpłynęła oferta Fundacji Ludzie z Natury z siedzibą przy ul. Plac Floriański 3/210 w Skarżysku-Kamiennej, na realizację zadania publicznego w formie tzw. „małych grantów” (załącznik nr 19). Wyjaśnił, że zadanie dotyczy organizacji zadania pt. Dzieci w Las? Naturalnie!. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 1 000 zł., a wnioskowana kwota dotacji to 1 000 zł.
W związku z brakiem środków w budżecie powiatu, Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek. Jednakże, Zarząd Powiatu wskazał możliwość składania ofert w formie „małych grantów” w nowym okresie budżetowym (początek 2024 roku).
 

Członek Zarządu – Pan Tadeusz Bałchanowski poinformował, że w dniu 10.11.2023 r. dokonano otwarcia ofert na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 405T Gózd-Psary-Bodzentyn, w gm. Łączna – Etap III” (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 20). W związku z powyższym Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych na powyższe zadanie w kwocie 1 000 000 zł, w celu realizacji w/w inwestycji.
Zarząd Powiatu wskazał, iż powyższe środki zostały ujęte w projekcie budżetu powiatu na rok 2024.
 

Członek Zarządu – Pan Tadeusz Bałchanowski zapoznał zebranych z pismem mieszkanek Skarżyska-Kamiennej, dotyczącym podpisania umowy notarialnej, celem uregulowania sprawy dotyczącej chodnika przy ul. Piłsudskiego w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 21).
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami do niezwłocznego załatwienia sprawy. 
 

Wicestarosta – Pani Anna Leżańska poinformowała, że w związku z otwarciem ofert w dniu 03.11.2023 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. ”Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej III”, Wydział Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie zabezpieczenia środków na w/w zadanie (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 22). W postępowaniu o udzieleniu w/w zamówienia publicznego wpłynęło pięć ofert. Oferta z najkorzystniejszą ceną opiewa na kwotę 18 484,44 zł. zaś kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na to zadanie wynosi 15 108,05 zł. Zatem cena ofertowa jest wyższa od kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na to zadanie o 3 376,39 zł.
Pani Anna Leżańska dodała, że zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, Zamawiający ma możliwość unieważnić postępowanie m.in. w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
Zarząd Powiatu podjął decyzję o zwiększeniu kwoty na powyższe zadanie o 3 376,39 zł.Ad. pkt 4. Sprawy różne.

W związku z realizacją zadania projektowego pn. „PBW budowy linii kablowej SN relacji GPZ Bór – Ponurego 1, odg. kier. Paryska w m. Skarżysko-Kamienna – RE Skarżysko (PK30)”, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na umieszczenie linii kablowej w działce 33/2 przy ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej, która stanowi własność Powiatu Skarżyskiego i znajduje się w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych.
 

Zarząd Powiatu postanowił wystąpić z wnioskiem o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej do Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej o nadanie nazwy „Rondo Skarżyskich Kolejarzy” nowo powstałemu rondu na skrzyżowaniu ulic Towarowej i 1 Maja w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 23).
 
 

Na tym zakończono posiedzenie.
 
 
           Protokołowała                                            Przewodniczący Zarządu
       
          Anna Wisowata                                                    Artur Berus
 
 
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
 1. A. Leżańska
 2. K. Bilska
 3. T. Bałchanowski
 4. A. Ciok
 
 
 
 
 
 
Załączników 23:
 • Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
 • Załącznik nr 2 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie u uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”,
 • Załącznik nr 3 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach Powiatu Skarżyskiego,
 • Załącznik nr 4 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2024 rok,
 • Załącznik nr 5 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2024-2035,
 • Załącznik nr 6 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat w roku 2024 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu,
 • Załącznik nr 7 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego zmieniająca Uchwałę Nr 182/XXIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Skarżyskiego od dnia 1 września 2020 roku,
 • Załącznik nr 8 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej,
 • Załącznik nr 9 – pismo Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 03.11.2023 r.,
 • Załącznik nr 10 – pismo Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 14.11.2023 r.,
 • Załącznik nr 11 – pismo Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 14.11.2023 r.,
 • Załącznik nr 12 – pismo Koordynatora projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” z dnia 14.11.2023r.,
 • Załącznik nr 13 – pismo Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej z dnia 06.11.2023 r.,
 • Załącznik nr 14 – pismo Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarowania Nieruchomościami z dnia 13.11.2023 r.,
 • Załącznik nr 15 – pismo Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 13.11.2023 r.,
 • Załącznik nr 16 – pismo Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej z dnia 13.11.2023 r.,
 • Załącznik nr 17 – pismo Zespołu ds. Polityki Społecznej i Senioralnej z dnia 09.11.2023 r., 
 • Załącznik nr 18 – Protokół Nr 17/2023r. z dnia 14.11.2023r. z posiedzenia Komisji Likwidacyjnej powołanej w celu dokonywania oceny przydatności pojazdów nabytych przez Powiat w drodze orzeczeń sądowych o przepadku pojazdów,
 • Załącznik nr 19 – pismo Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 14.11.2023 r.,
 • Załącznik nr 20 – pismo Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 14.11.2023 r.,
 • Załącznik nr 21 – pismo mieszkanek Skarżyska-Kamiennej z dnia 14.11.2023 r.,
 • Załącznik nr 22 – pismo Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej z dnia 15.11.2023 r.,
 • Załącznik nr 23 – pismo do Przewodniczącego Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.
 

Protokół (631kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Anna Wisowata (15 listopada 2023)
Opublikował: Anna Wisowata (28 listopada 2023, 11:34:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 109