Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa drogi powiatowej w miejscowości Majków i Michałów w gminie Skarżysko Kościelne


STAROSTA SKARŻYSKI 
ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna   
Znak: AB.6740.2.7.2023.KP                                     Skarżysko-Kamienna, dnia 17.11.2023 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j. t. Dz. U. z 2023 r. poz. 162 ze zm.)  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm)
 
Starosta Skarżyski
 
zawiadamia, że na wniosek Pana Leszka Śmigasa działającego w imieniu Zarządu Powiatu Skarżyskiego ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna w dniu 20.10.2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 0573 T w miejscowości Majków – Michałów w gminie Skarżysko Kościelne w km: odcinek nr 1: km 0+005,30 ÷ km 2+350,00; odcinek nr 2: km 2+508,85 ÷ km 3+912,70;
 
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdzać będzie podział nieruchomości gruntowych. Działki, które podlegają podziałowi podano przed nawiasem, w nawiasie numery działek po podziale. Pogrubioną czcionką zaznaczono  działki przeznaczone pod pas drogowy (zajęcie stałe).
            Wnioskowana inwestycja realizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych:
                Przeznaczonych pod pas drogowy:
-         jednostka ewidencyjna: Skarżysko Kościelne, obręb 01 Majków, działki nr:
54/2, 376, 524/4, 524/3, 524/6, 625, 633/1, 634/5, 634/6, 147/1204, 146/1204, 145/1204, 597/5, 597/6, 598/1, 147/1203, 145/1203, 146/1203, 519 (519/1), 567 (567/1), 594/1 (594/3), 599 (599/1), 600 (600/1), 601 (601/1), 602 (602/1), 603 (603/1), 604 (604/1), 605 (605/1), 606 (606/1), 607 (607/1), 944 (944/1), 608 (608/1), 945 (945/1), 609 (609/1), 610 (610/1), 611 (611/1), 613 (613/1), 614 (614/1), 615 (615/1), 616 (616/1), 617 (617/1), 621 (621/1), 622 (622/1), 624/2 (624/3), 626/2 (626/3), 627 (627/1), 631 (631/1), 632/2 (632/3), 635 (635/1), 636 (636/1), 637 (637/1), 638 (638/1), 639 (639/1), 640 (640/1).
-         jednostka ewidencyjna: Skarżysko Kościelne, obręb 03 Michałów, działki nr:
108/1 (108/3), 108/2 (108/5), 335 (335/1), 120/2 (120/4), 120/3 (120/6), 121/1 (121//3), 87 (87/1), 139/2 (139/3), 141/3 (141/5), 157/2 (157/3), 367/2, 99/61, 266/1,  99/5, 99/35, 99/36, 99/37, 99/38, 99/39/, 99/40, 99/41, 99/42, 99/43, 99/45, 99/46, 99/47, 99/48, 99/49, 99/50, 99/51, 99/52, 99/53, 99/54, 99/55, 99/56, 99/57, 99/58, 99/59, 99/60, 99/12, 139/1, 140/2, 99/13, 99/14, 99/15, 99/16, 161/1, 241/1, 99/26, 99/27, 99/28, 99/29, 99/30, 99/31, 99/32, 99/33, 99/34, 99/18, 99/19, 99/20, 99/21, 99/22, 99/23, 99/24, 99/7, 99/8,  89/1, 99/9, 99/10, 99/11, 32/1, 274/1, 275/1, 276/1, 277/1, 278/1, 279/1, 280/5, 281/1, 282/3, 297/1, 298/3, 299/1
            Przeznaczonych pod czasowe zajęcie terenu pod przebudowę dróg           innych kategorii, odmulenie rowów, wykonanie wylotów z rowów odwadniających:
-         jednostka ewidencyjna: Skarżysko Kościelne, obręb 01 Majków, działki nr: 54/1, 468, 523, 524/11, 525/6, 207;
-         jednostka ewidencyjna: Skarżysko Kościelne, obręb 03 Michałów, działki nr: 367/3, 123/4, 158/1, 162.
            Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Architektury, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, pokój 312.
Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło doręczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w powyższej sprawie.
Jednocześnie informuje się, że strony postępowania w terminie siedmiu dni, licząc od dnia doręczenia zawiadomienia w sposób określony wyżej, mogą składać wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych dowodów i materiałów.
Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.
Stronami są osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości będących przedmiotem postępowania. Ponadto stronami w sprawie mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie inwestycji.
 
 
Starosta Skarżyski
 
Artur Berus
 

metryczka


Wytworzył: Jolanta Janowska (17 listopada 2023)
Opublikował: Katarzyna Pochwała (24 listopada 2023, 11:19:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 121