Protokół Nr 52/2023 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 9 listopada 2023 r.


 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:
 1. Artur Berus                                      ‒ Starosta      
 2. Anna Leżańska                                 ‒ Wicestarosta
 3. Katarzyna Bilska                               ‒ Członek Zarządu Powiatu
 4. Tadeusz Bałchanowski                       ‒ Członek Zarządu Powiatu
 5. Adam Ciok                                       ‒ Członek Zarządu Powiatu
 
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
 1. Urszula Wrona                                 ‒ Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Artur Berus.
Posiedzenie protokołowała: Olga Łukomska – Starszy inspektor.
 
 
 
Porządek posiedzenia:
 1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie przeniesienia środków finansowych pomiędzy zadaniami powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej, na realizację, których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.
 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
 3. Sprawy różne.
 
 
Ad. pkt 1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie przeniesienia środków finansowych pomiędzy zadaniami powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej, na realizację, których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji (załącznik nr 2)
 
Z treścią powyższej uchwały zapoznała zebranych Wicestarosta – Pani Anna Leżańska.
Zarząd Powiatu nie wniósł uwag i jednogłośnie podjął przedmiotową uchwałę.
 
 

 
Ad. pkt 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu
 
Starosta – Pan Artur Berus zapoznał zebranych z pismem Koordynatora projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” zawierającym prośbę o wyrażenie zgody na wystąpienie do Urzędu Marszałkowskiego o wydłużenie terminu realizacji w/w projektu do dnia 15.12.2023r. (załącznik nr 3) Starosta wyjaśnił, że powyższa prośba związana jest z zakończeniem realizacji zadań, w tym związanych z promocją projektu, które będą zrealizowane w miesiącu listopadzie. Przedłużenie terminu umożliwi Partnerom zapłatę za faktur i prawidłowe przygotowanie wniosku o płatność końcową projektu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę w przedmiotowej sprawie.
 
 
Członek Zarządu – Pan Tadeusz Bałchanowski poinformował, że zadanie pn.: „Rozbudowa al. Tysiąclecia w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od skrzyżowania z al. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Sokolą” znalazło się na zatwierdzonej liście zadań w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024.
Następnie dodał, że umowa pomiędzy Powiatem Skarżyskim a Wojewodą Świętokrzyskim na w/w zadanie zostanie zawarta w 2024r. Biorąc pod uwagę możliwość przedłużającej się procedury przetargowej oraz utratę ważności dokumentów, Dyrektor ZDP proponuje ogłoszenie przetargu w I połowie grudnia 2023 roku (pismo w sprawie stanowi załącznik nr 4).
Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Dyrektora ZDP.
 
 
Członek Zarządu – Pan Tadeusz Bałchanowski przedstawił pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych zawierające prośbę o zwiększenie środków finansowych na zadanie pn. „Budowa i przebudowa przejść dla pieszych – II edycja – poprawa funkcjonalności oraz bezpieczeństwa infrastruktury drogowej w powiecie” w kwocie 400 000,00 zł. (załącznik nr 5).
Członek Zarządu wyjaśnił, że w dniu 08.11.2023r. Zamawiający – Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych dokonał otwarcia ofert na realizację w/w zadania. Oferty z najniższą kwotą przewyższają środki w budżecie zmawiającego zaplanowane na realizację inwestycji.
Następnie głos w sprawie zabrała Skarbnik Powiatu – Pani Urszula Wrona, która poinformowała, że brakujące środki na powyższe zadanie zaplanowane zostały w budżecie powiatu na 2024 rok.
Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację do wiadomości. Jednocześnie Zarząd wskazał, iż mając na uwadze plan przystąpienia do opracowania dokumentacji na wykonanie ronda na skrzyżowaniu ulic Metalowców i Niepodległości w Skarżysku-Kamiennej, odstępuje od realizacji przebudowy przejścia dla pieszych na ul. Legionów.
 
 
Członek Zarządu – Pan Tadeusz Bałchanowski zapoznał zebranych z Projektem Aneksu Nr 1 do Porozumienia ramowego zawartego w dniu 17.05.2018r. w sprawie współpracy przy przygotowaniu i realizacji zadania „Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania – wiaduktu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny na odcinku Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kozłów z droga powiatową nr 0578T na terenie Gminy Suchedniów” (załącznik nr 6).
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował treść projektu w/w dokumentu.
 
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała o pozytywnej odpowiedzi na złożone przez Referat ds. Promocji wnioski dotyczące występu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego w Skarżysku-Kamiennej w 2024 roku.
Dodała, że RZAWP wstępnie włączył Powiat Skarżyski do planu działalności artystycznej na koncert 22 czerwca 2024 na Brzasku oraz 17 listopada 2024r. dla uczczenia  obchodów związanych z 11 listopada (pismo w sprawie stanowi załącznik nr 7).
Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację do wiadomości.
 
 
Członek Zarządu – Pan Adam Ciok poinformował, że w dniu 08.11.2023r. wpłynęła oferta Skarżyskiego Klubu Sportów Walki „KYOKUSHIN-KARATE” z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej na realizację zadania publicznego w formie tzw. „małych grantów” (załącznik nr 8). Wyjaśnił, że zadanie dotyczy organizacji zadania pt. „Udział w Międzynarodowym Turnieju Karate Kyokushin Wilno 2023”.
Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 1 500,00 zł., a wnioskowana kwota dotacji to 1 500,00 zł. Następnie Pan Adam Ciok dodał, że oferta złożona przez Skarżyski Klub Sportów Walki „KYOKUSHIN-KARATE”  wpisuje się w założenia „Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pożytku publicznego na 2023 rok” a wzór i treść wniosku są zgodne z obowiązującymi przepisami.
Z uwagi na ograniczone środki finansowe, Zarząd Powiatu podjął decyzję o dofinansowaniu powyższego przedsięwzięcia kwotą 800,00 zł.
 
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że w związku z otrzymanym wnioskiem Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Łodzi dot. udzielenia zezwolenia na założenie szkoły publicznej o nazwie Publiczna Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Skarżysku-Kamiennej, Wydział Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki wnioskuje do Zarządu Powiatu Skarżyskiego o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie (załącznik nr 9).
Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że podstawą udzielenia w trybie art.  88 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe zezwolenia na złożenie szkoły publicznej przez osobę prawną jest spełnienie wszystkich warunków, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-6 oraz ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej (Dz. U. 2020r. poz. 1591). Jedną z przesłanek do udzielenia zezwolenia na założenie szkoły publicznej jaką spełnić powinien wnioskodawca jest spełnienie zapisu § 4 ust. 1 pkt 6 tj. utworzenie szkoły w miejscowości wskazanej przez założyciela będzie sprzyjać poprawie warunków kształcenia, a także korzystnie uzupełniać sieć szkół publicznych w odpowiednio tej miejscowości, gminie, powiecie, województwie lub regionie. Konstrukcja przytoczonej normy prawnej wskazuje na konieczność łącznego spełnienia dwóch wymogów tj. sprzyjanie poprawie warunków kształcenia oraz korzystnego uzupełnienia sieci szkół publicznych w danej miejscowości.
Pani Katarzyna Bilska wskazała, iż aktualnie obowiązującą sieć publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu skarżyskiego od dnia 01 września 2020 roku (Uchwała Nr 182/XXIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 września 2020 roku) tworzą m. in. cztery szkoły policealne oraz jedna szkoła policealna specjalna. Na terenie powiatu skarżyskiego działa również szkoła policealna prowadzona przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego.
Następnie Członek Zarządu przedstawiła ofertę powiatu skarżyskiego w zakresie szkół policealnych na rok szkolny 2023/2024, która kształtuje się następująco:
 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • technik administracji,
 • technik usług kosmetycznych,
 • technik ochrony fizycznej osób i mienia.
Dodała, iż każda ze szkół policealnych, dla których powiat skarżyski jest organem prowadzącym może w miarę zapotrzebowania rozszerzyć ofertę o zawód Animator Rynku Książki spełniając wymogi zapisu art. 68 ust. 7 ustawy prawo oświatowe tj. dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę ustala zawody, w których szkoła kształci po:
 • uzyskaniu opinii wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie, zgodnie z potrzebami rynku pracy,
 • nawiązaniu współpracy z pracodawcą, którego działalność jest związana z danym zawodem lub branżą.
Kończąc wypowiedź Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że Wydział Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki  mając na uwadze potrzebę oceny zainteresowania młodzieży proponowanym kierunkiem przeprowadził wśród uczniów klasy III i IV liceów ogólnokształcących oraz uczniów klas IV i V techników ankietę „Szkoła Policealna – Popyt na kształcenie”, która wykazała, że jedynie 9% badanych wykazało zainteresowanie nauką na kierunku Animator Rynku Książki.
Dodała, że Wydział Edukacji wystąpił również w celu przeprowadzenia analizy dot. zasadności kształcenia w/w. zawodzie do Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej o przedstawienie danych statystycznych w zakresie zapotrzebowania na lokalnym rynku pracy na pracowników branży poligraficzno-księgarskiej (PGF). W odpowiedzi uzyskano informację, iż PUP nie odnotował w swojej bazie danych zgłoszeń ofert pracy w zawodach wymagających kwalifikacji związanych z organizacją i zarządzaniem rynkiem książki.
Mając na uwadze małe zainteresowanie młodzieży szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu skarżyskiego kształceniem w kierunku Animator Rynku Książki, brak ofert pracy w zawodach wymagających kwalifikacji związanych z organizacją i zarządzaniem rynkiem książki oraz fakt, że istniejące na terenie powiatu skarżyskiego sieć szkół  uwzględnia szkołę policealną dla dorosłych, Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył  wniosek Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Łodzi.
 
 
Wicestarosta – Pani Anna Leżańska poinformowała, że iż rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego  Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (pismo w sprawie stanowi załącznik nr 10).
Wicestarosta wyjaśniła, że głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1.dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub 2.osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 •               a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 •               b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a.
Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.
Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałęj opieki w zakresie potrzeb życia codziennego. Aktywność zawodowa, nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.
Następnie, Pani Anna Leżańska wyjaśniła, że program realizowany jest w dwóch formach:
1) świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego:
 • a) za uprzednią zgodą gminy/powiatu, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,
 • b) w ośrodku wsparcia,
 • c) w domu pomocy społecznej świadczącym usługi wsparcia krótkoterminowego w formie dziennej,
 • d) w domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmioty niepubliczne,
 • e) w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. b-d, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc,
 • f) za uprzednią zgodą gminy/powiatu, w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora Programu:
2) świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego:
 • a) za uprzednią zgodą gminy/powiatu, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,
 • b) w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym (z wyłączeniem dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności),
 • c) w ośrodku wsparcia,
 • d) w rodzinnym domu pomocy,
 • e) w domu pomocy społecznej świadczącym usługi wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego,
 • f) w domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmioty niepubliczne,
 • g) w placówce zapewniającej całodobową opiekę, o której mowa w ustawie z dnia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • h) w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. b-g, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc,
 • i) za uprzednią zgodą gminy/powiatu, w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora Programu.
Uczestnik, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za realizacje usługi w ramach Programu.
Limit godzin i dób usług opieki wytchnieniowej przypadających na jedna osobę niepełnosprawną w 2024 roku wynosi nie więcej niż 240 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego i 14 dób dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.
Kończąc wypowiedź, Pani Anna Leżańska wyjaśniła, że w ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100% kosztów realizacji usług opieki wytchnieniowej w formie zaliczki lub formie refundacji.
W toku przeprowadzonej dyskusji, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złożenie wniosku w ramach programu resortowego  Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
 
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że w związku z uruchomieniem od 01 września 2023 roku Oddziału Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych , Wydział EK zwraca się z prośbą o wskazanie źródła zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 25 700,00 zł na zakup umundurowania dla każdego ucznia oraz zakup wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW (załącznik nr 11).
Jako źródło finansowania, Zarząd Powiatu wskazał rezerwę budżetu Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki.
 
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że w dniu 30.10.2023r. do tut. urzędu wpłynęło pismo z Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego informujące  o konieczności dokonania waloryzacji składki członkowskiej. Dodała, że proponowana wysokość składki członkowskiej na 2024 r. dla Powiatu Skarżyskiego wynosi 7 000,00 zł.
Następnie Pani Katarzyna Bilska wskazała, że w opinii Referatu ds. Promocji, korzyści mające wynikać z członkostwa w ROT są niewystarczające w stosunku do ponoszonych kosztów, w związku z powyższym Referat proponuje rezygnację powiatu skarżyskiego z dalszego członkostwa w Regionalnej Organizacji Turystycznej (załącznik nr 12).
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu wskazał konieczność przygotowania stanowiska powiatu skarżyskiego w przedmiotowej sprawie i przekazania go Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego. Jednocześnie Zarząd poinformował, że decyzje w w/w temacie podejmie po przeprowadzeniu rozmów z przedstawicielami ROT, do czego zobowiązał Wicestarostę – Panią Annę Leżańską.
 
 
Wicestarosta – Pani Anna Leżańska poinformowała, że Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej – Pan Dariusz Stachura zwrócił się z prośbą o wsparcie w pozyskaniu brakujących środków finansowych na kompleksowy remont i modernizację 3 łazienek przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, który realizowany jest w ramach programu PFRON – „Program wyrównywania różnic miedzy regionami III” (pismo w sprawie stanowi załącznik nr 13).
Zarząd Powiatu podjął decyzję o przekazaniu na powyższy cel środków finansowych w wysokości 10 000,00 zł.
 
 
Z wystąpieniem Zakładu Usług Budowlanych LIS-TEL Zbigniew Lisak dotyczącym przesunięcia terminu zakończenia inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0437 T Samsonów – Odrowąż – Boków – granica województwa polegająca na: „Budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0437 T w m. Nowy Odrowążek”, w km 12+500,00 do 13+620,00 – dł. 1 120,00 m. ETAP I – CHODNIK STRONA PRAWA w km 12+506,00 do 12+956,00 – dł. 450,00 m. z 17.11.2023r. na 08.12.2023r. (załącznik nr 14), zapoznał zebranych Członek Zarządu – Pan Tadeusz Bałchanowski.
Dodał, że jako powód Wnioskodawca  wskazał:
1.      Podczas realizacji robót zgodnie z protokołem konieczności z dnia 12.10.2023r. zakres rzeczowy robót został rozszerzony o następujące elementy:
 • studnia Ø 1200 – w szt.,
 • wpusty uliczne żeliwne 650x450 typ ciężki – 4 szt.,
 • przykanaliki Ø 160 PCV – 12,00 m.,
 • obsługa geodezyjna – 1 kpl.,
które spowodowały wydłużenie terminu podstawowego umownego.
2.      Długie terminy realizacji dostaw meteriałowych – głównie żeliwo, stal i prefabrykaty żelbetowe.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek.
 
 
Członek Zarządu – Pan Tadeusz Bałchanowski poinformował, że w wyniku wniesionych wniosków o wykonanie robót dodatkowych na zadaniu: Przebudowa drogi – ul. Towarowej i ul. 1 Maja w granicach istniejącego pasa drogowego w Skarżysku-Kamiennej w ramach zadania pn. „Budowa ronda przy skrzyżowaniu dróg ul. Towarowej z ul. 1 Maja w Skarżysku-Kamiennej”, w zakresie:
 1. Zagospodarowanie terenu w celu ustawienia lokomotywy – roboty drogowe ul. Towarowa strona lewa,
 2. Urządzenie zieleni – rabaty przy lokomotywie ul. Towarowa strona lewa,
 3. Remont chodnika na odcinku od sklepu Biedronka do ul. Staszica  - ul. 1 Maja strona prawa,
 4. Zagospodarowanie terenu przy przejściu dla pieszych ul 1. Maja strona prawa.
Koszt brutto z podatkiem VAT wykonania robót dodatkowych zgodnie z kosztorysami ofertowymi Wykonawców wynosi:
 1. 99 094,95 zł.,
 2. 8 351,64 zł.,
 3. 46 540,60 zł.,
 4. 67 546,68 zł.
Pan Tadeusz Bałchanowski wskazał, że łączny koszt w/w prac wynosi  221 533,87 zł. Następnie poinformował, że Dyrektor ZDP zwraca się z prośbą o zabezpieczenie dodatkowych brakujących środków finansowych w wysokości 150 000,00 zł. (pismo w sprawie stanowi załącznik nr 15).
W związku z dodatkowymi pracami, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie terminu umowy do 15.12.2023 r. i zobowiązał Dyrektora ZDP do podpisania aneksu. Środki na roboty dodatkowe zostaną zabezpieczone na najbliższej sesji. Jednocześnie, Zarząd zaakceptował przedstawiony projekt zagospodarowania terenu w celu ustawienia lokomotywy na ul. Towarowej.

 
Członek Zarządu – Pan Tadeusz Bałchanowski poinformował, że Gmina Łączna zadeklarowała 50% udział w robotach dodatkowych (obejmujących wydłużenie remontowanego odcinka) przy inwestycji pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1744T na odcinku Podzagnańszcze – Zaskale na długości 955 m” (załącznik nr 16).
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wykonanie robót dodatkowych (wydłużenie o 100 m. remontowanego odcinka) przy w/w inwestycji.
 
 
Członek Zarządu – Pan Adam Ciok poinformował, że Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział w Suchedniowie zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe zakupu pucharów na zakończenie sezonu lotowego 2023 (załącznik nr 17).
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek, przeznaczając na powyższy cel kwotę 1 000,00 zł.
 

 
 
Ad. pkt 3. Sprawy różne.
 
Skarbnik Powiatu – Pani Urszula Wrona powróciła do sprawy zrzeczenia się przez Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej wypłaty odszkodowania za działki stanowiące pas drogowy drogi powiatowej Nr 2047 – ul. Łyżwy w Skarżysku-Kamiennej stanowiące własność Powiatu Skarżyskiego.
Poinformowała, że z informacji uzyskanej od Naczelnika Wydziału GG – Pana Dariusza Chojnackiego wynika, że koszt wykonania operatu szacunkowego w celu ustalenia wysokości odszkodowania należnego Gminie Skarżysko-Kamienna wyniesie około 2 000,00zł.
Wobec powyższego, Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału GG do zlecenia wykonania operatu szacunkowego przedmiotowych działek.
 
 
Skarbnik Powiatu – Pani Urszula Wrona zapoznała zebranych z projektem budżetu powiatu skarżyskiego na 2024 rok (załącznik nr 18).
Zarząd Powiatu przyjął przedstawione informacje do wiadomości.
 
Na tym zakończono posiedzenie.
 
          Protokołowała                                          Przewodniczący Zarządu
          Olga Łukomska                                                 Artur Berus
 

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
 1. A. Leżańska
 2. K. Bilska
 3. T. Bałchanowski
 4. A. Ciok
 
 
Załączników: 18
 
 • Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
 • Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie przeniesienia środków finansowych pomiędzy zadaniami powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej, na realizację, których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku,
 • Załącznik nr 3 –  pismo Koordynatora projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” z dnia 07.11.2023r.,
 • Załącznik nr 4 – pismo Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 08.11.2023r.,
 • Załącznik nr 5 - pismo Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 09.11.2023r.,
 • Załącznik nr 6 – pismo Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 09.11.2023r.,
 • Załącznik nr 7 – pismo Referatu ds. Promocji z dnia 06.11.2023r.,
 • Załącznik nr 8 – pismo Referatu ds. Promocji z dnia 08.11.2023r.,
 • Załącznik nr 9 – pismo Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 06.11.2023r.,
 • Załącznik nr 10 – pismo Zespołu ds. Polityki Społecznej i Senioralnej z dnia 07.11.2023r.,
 • Załącznik nr 11 – pismo Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 07.11.2023r.,
 • Załącznik nr 12 – pismo Referatu ds. Promocji z dnia 06.11.2023r.,
 • Załącznik nr 13 – pismo Zespołu ds. Polityki Społecznej i Senioralnej z dnia 12.10.2023r.,
 • Załącznik nr 14 – pismo Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 06.11.2023r.,
 • Załącznik nr 15 – pismo Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 25.10.2023r.,
 • Załącznik nr 16 – pismo Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 31.10.2023r.,
 • Załącznik nr 17 – pismo Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Suchedniów z dnia 09.11.2023r.
 • Załącznik nr 18 – projekt budżetu powiatu skarżyskiego na 2024 rok.
  Protokół (723kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Olga Łukomska (9 listopada 2023)
Opublikował: Olga Łukomska (23 listopada 2023, 12:41:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 146