Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - Właściciele działek numer 4262/1, 4264, 4266/1

USŁUGI GEODEZYJNE, WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Tomasz Tusznio
26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 97
NIP 663 129 54 33 REGON 260482316
Skarżysko-Kamienna, dnia 09.11.2023 r.
...................................................................
wykonawca prac geodezyjnych
Właściciele działek numer
4262/1, 4264, 4266/1
obręb 0001 Suchedniów
m. Suchedniów
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia granic nieruchomości
Na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U z 2021, poz. 1390 ) uprzejmie
zawiadamiam,
że wykonywane są czynności geodezyjne związane z ustaleniem granic nieruchomości położonej w Suchedniowie przy ul. Langiewicza 180, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka: 4263 (obręb 0001 Suchedniów, gm. Suchedniów). W związku z tym w dniu 16.12.2023 r. o godz. 09.00 w Suchedniowie, przy ul. Langiewicza 180, w miejscu położenia działki zostaną przeprowadzone czynności ustalenia granic tej nieruchomości z nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi numerami działek: 4262/1, 4264, 4266/1, 4085.
Wobec powyższego proszę zainteresowanych o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie na działce nr: 4263 ( ul. Langiewicza 180, m. Suchedniów ).
Pouczenie
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie
z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy –
pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie połączony do akt.
W toku czynności, geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego, a jeśli stanu takiego nie można stwierdzić – według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
W przypadku nieobecności adresata podejmuję się oddania pisma w/w osobie.
Otrzymują:
- wg rozdzielnika
GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Tomasz Tusznio
Nr upr. Zaw. 21226
……………………………………………
podpis wykonawcy

Zawiadomienie (265kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Tomasz Tusznio (9 listopada 2023)
Opublikował: Anna Cisowska (20 listopada 2023, 15:29:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 44