Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Medycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej 
Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej – Curie
ul.  Szpitalna 1, 26-110 Skarżysko – Kamienna
ogłasza konkurs
na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Medycznych 
w Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej 
Szpital Powiatowy  im. Marii Skłodowskiej-Curie 

1. Wymagane kwalifikacje kandydata:
Kandydat powinien spełniać wymagania kwalifikacyjne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2023 r. poz. 1515), tj.
1) posiadać tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny,
2) posiadać co najmniej 8 letni staż pracy w zawodzie.

2. Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni złożyć: 
Oferty z wymaganymi od kandydatów dokumentami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2021 r. poz. 430), tj.:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem – podpisane własnoręcznie,
2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska oraz dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu – oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem,
3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej – podpisany własnoręcznie,
4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata (w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia potwierdzające staż pracy) – kopie tych dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów. 
Ponadto zgodnie z § 13 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. 
w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2021 r. poz. 430), w trakcie rozpatrywania zgłoszonych kandydatur komisja konkursowa w toku rozmowy z kandydatem może wymagać, aby kandydat wykazał się stosowną wiedzą i umiejętnościami związanymi z zarządzaniem podmiotem leczniczym, w tym celu kandydaci przedstawiają własną koncepcję funkcjonowania i rozwoju podmiotu leczniczego (oryginał podpisany własnoręcznie),
5) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska – podpisane własnoręcznie,
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postepowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem   

należy składać w zaklejonych kopertach, podpisanych imieniem i nazwiskiem wraz z adresem 
i numerem telefonu kontaktowego kandydata, a także adnotacją o treści: „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Medycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie”,  w terminie 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia na stronie BIP Powiatu Skarżyskiego tj. do 28 listopada 2023 r. w budynku administracyjnym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie (sekretariat), ul. Szpitalna 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna w godzinach od 7.30 do 14.00 od poniedziałku do piątku. Decyduje data wpływu; aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

3. Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur nastąpi w ciągu 45 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Szpitalnej 1.
O dokładnym terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

4. Pozostałe informacje:
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej – Curie, tj. Statut, Regulamin Organizacyjny, Sprawozdanie finansowe za rok 2022 dostępne są w sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej – Curie.
 
Załączniki do ogłoszenia:

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam      zgodę      na      przetwarzanie       moich       danych       osobowych       zgodnie 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L 119 z 04.05.2016 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.


……………………………
(data, podpis)


KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Skarżysku – Kamiennej Szpital Powiatowy  im. Marii Skłodowskiej – Curie.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: p.krzeminski@konsorcjumlex.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej Szpital Powiatowy  im. Marii Skłodowskiej – Curie. 
4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
a) żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
b) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
c) wniesienia skargi do  organu  nadzorczego  w  przypadku  gdy  przetwarzanie  danych  odbywa  się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest wykluczenie z postępowania rekrutacyjnego.
9. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych.

………………………………
(podpis)

Ogłoszenie wraz z załacznikami (128kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Nosowicz (14 listopada 2023)
Opublikował: Małgorzata Nosowicz (14 listopada 2023, 08:28:51)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Nosowicz (14 listopada 2023, 09:24:49)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 164