Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

STAROSTWO POWIATOWE
W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel: 41 39-53-001, fax: 41 25-24-001
www.powiat.skarzysko.pl
e-mail: starostwo@skarzysko.powiat.pl
 
ZGŁOSZENIE ZBYCIA POJAZDU
 
Sprawy prowadzi Wydział  Komunikacji i Transportu
Referat Pojazdów
ul. Konarskiego 20  pok. 7, 8                    tel. 41 3953024, 41 3953025, 41 3953079
                                                                       e-mail: kt@skarzysko.powiat.pl
godziny otwarcia: poniedziałek 8:00 – 14:45
                          wtorek – piątek 7:30 – 14:15
 
I. Podstawa prawna wykonania usługi:
 
1) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047).
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022r., w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1847).
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1849).
4) Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicznej (Dz. U. Z 2023 r. poz. 57).
5) Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023 r. poz.2111).
6) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)
 
II. Wymagane dokumenty:
Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 
1) Zawiadomienie o zbyciu pojazdu
2) Dokument, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu.
3) Dokument określający tożsamość
    a) działającego osobiście właściciela dla osoby fizycznej, w tym również osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej,
    b) przedstawiciela.
4) W przypadku spółki cywilnej umowa spółki cywilnej.
5) W przypadku działania przez przedstawiciela pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę - za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach. W przypadku podmiotów, którym może przysługiwać własność i inne prawa rzeczowe, nie rejestrowanych w rejestrach dostępnych publicznie, przedstawienie do wglądu dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji tego podmiotu.
 
III. Miejsce składania dokumentów:
 
STAROSTWO POWIATOWE
Wydział Komunikacji i Transportu
Referat Pojazdów pokój 7, 8
ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna
lub
Biuro Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, parter
 
IV. Opłaty
Opłaty
1) Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
3) Opłata dokonywana poza kasami Urzędu musi zawierać w tytule numer VIN/   i nr rejestracyjny
     pojazdu, którego sprawa dotyczy.
 
NUMER KONTA
Opłata skarbowa:
79 1560 0013 2418 3678 0000
 
V. Sposób załatwienia sprawy:
Dokonanie stosownej adnotacji na dokumencie zbycia oraz w komputerowej bazie danych ewidencji pojazdów.
 
VI. Odbiór informacji:
U pracownika Referatu Pojazdów prowadzącego sprawę.
 
VII. Termin załatwienia sprawy:
Dokonanie stosownej adnotacji na dokumencie zbycia oraz w komputerowej bazie danych ewidencji pojazdów.
Od ręki.
 
VIII. Tryb odwoławczy
Brak możliwości odwołania
 
IX. Inne informacje
Na zbywcy pojazdu ciąży obowiązek zgłoszenia zbycia pojazdu w Wydziale Komunikacji i Transportu w Skarżysku-Kamiennej  w terminie 30 dni od dnia zbycia pojazdu.
Zgłoszenie sprzedaży nie jest równoznaczne z pojęciem  wyrejestrowaniem pojazdu.
Istnieje możliwość zgłoszenia zbycia pojazdu drogą pocztową oraz elektronicznie poprzez profil zaufany. Należy pocztą wysłać wypełnione zawiadomienie o zbyciu pojazdu wraz z kserokopią umowy kupna-sprzedaży. W przypadku zgłoszenia poprze profil zaufany, należy wypełnić elektroniczne zawiadomienie o zbyciu pojazdu i przesłać do tut urzędu z załączonym skanem umowy kupna sprzedaży w formacie pdf.
Informacja - zawiadomienie o zbyciu pojazdu (30kB) word
Informacja - zawiadomienie o zbyciu pojazdu (190kB) pdf
Wniosek - zgłoszenie zbycia (26kB) word
Wniosek - zgłoszenie zbycia (148kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Piotr Żmijewski (7 kwietnia 2023)
Opublikował: Piotr Żmijewski (7 kwietnia 2023, 14:46:37)

Ostatnia zmiana: Piotr Żmijewski (14 lutego 2024, 14:44:53)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3082