Zarządzenie nr 19/2024Starosty Skarżyskiegoz dnia 21 lutego 2024w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej w 2024 roku

Zarządzenie nr 19/2024
Starosty Skarżyskiego
z dnia 21 lutego 2024


w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej w 2024 roku

Na podstawie art. 6 pkt 15 oraz art. 60 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023r. poz. 901, 1693, 1938, 2754, 2760)
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Ustala się w 2024 roku średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy
Społecznej w Skarżysku – Kamiennej, ul. Sporna 6 w wysokości 6 300,00 zł (słownie
złotych: sześć tysięcy trzysta złotych 00/100).
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku –
Kamiennej.
§ 3.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
i wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało
opublikowane.
Starosta Skarżyski
Artur Berus

Zarządzenie Starosty Skarżyskiego. (184kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Ewelina Gluza
Opublikował: Anna Cisowska (21 lutego 2024, 14:55:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 135