Zarządzenie nr 17/2024Starosty Skarżyskiegoz dnia 19 lutego 2024w sprawie powołania Zespołu informatycznego do obsługi informatycznej Terytorialnej Komisji Wyborczej w wyborach samorządowych

Zarządzenie nr 17/2024
Starosty Skarżyskiego
z dnia 19 lutego 2024


w sprawie powołania Zespołu informatycznego do obsługi informatycznej Terytorialnej Komisji Wyborczej w wyborach samorządowych

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz.107) i art. 156 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408)
Starosta Skarżyski zarządza, co następuje:
§ 1
Powołuje się Zespół informatyczny do obsługi informatycznej Terytorialnej Komisji
Wyborczej w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
w następującym składzie:
1. Mariusz Bartosik – koordynator,
2. Robert Krzysztofek – członek.
§ 2
Do zadań zespołu należeć będzie w szczególności:
1) udział w szkoleniu organizowanym przez delegaturę Krajowego Biura Wyborczego;
2) wykonanie zadań przewidzianych w harmonogramie testu ogólnokrajowego;
3) przygotowanie instalacji sprzętu i oprogramowania oraz łącza do publicznej sieci
przesyłania danych;
4) przestrzeganie ustalonych zasad bezpieczeństwa, w szczególności uwierzytelniania
dwuskładnikowego przy logowaniu do systemu teleinformatycznego oraz zabezpieczenie
sprzętu i systemu teleinformatycznego przed nieuprawnionym dostępem;
5) znajomość instrukcji obsługi systemu teleinformatycznego;
6) rejestracja w systemie teleinformatycznym list i kandydatów na radnych powiatu;
7) sporządzanie projektów dokumentów rejestracyjnych, obwieszczeń oraz kart do
głosowania w wyborach do rady powiatu;
8) zgłaszanie uwag dotyczących działania systemu teleinformatycznego oraz meldunków
o gotowości do wyborów delegaturze Krajowego Biura Wyborczego;
9) ustalenie z przewodniczącym powiatowej komisji wyborczej harmonogramu pracy w dniu
głosowania;
10) potwierdzenie wprowadzonych do systemu teleinformatycznego danych o wynikach
głosowania w obwodach w wyborach do rady powiatu i sejmiku województwa z danymi
z protokołów głosowania w obwodach przekazanych przez przewodniczących obwodowych
komisji wyborczych;
11) w sytuacji awaryjnej - zapewnienie możliwości wprowadzania danych do systemu
teleinformatycznego za obwody, które z różnych przyczyn nie mogły tego dokonać;
12) przygotowanie, wydrukowanie i przekazanie niezbędnej liczby egzemplarzy projektów
zestawień wyników głosowania w okręgach wyborczych oraz projektu protokołu z wyborów
do rady powiatu, a także projektu protokołu zbiorczego wyników głosowania na obszarze
powiatu w wyborach do sejmiku województwa;
13) ustalenie wyników wyborów do rady powiatu w systemie teleinformatycznym.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Starosta Skarżyski
Artur Berus

Zarządzenie Starosty Skarżyskiego. (195kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Bugajska
Opublikował: Anna Cisowska (19 lutego 2024, 14:28:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 161