Zarządzenie nr 13/2024Starosty Skarżyskiegoz dnia 2 lutego 2024w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w powiecie skarżyskim w 2024 roku

Zarządzenie nr 13/2024
Starosty Skarżyskiego
z dnia 2 lutego 2024


w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w powiecie skarżyskim w 2024 roku

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2024r. poz.107), oraz Zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 7/2024 z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie świętokrzyskim w 2024r. zarządza się co następuje:

§ 1. W celu realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w powiecie skarżyskim w 2024r.
wprowadza się do użytku służbowego następujące dokumenty:
1) plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych
w powiecie skarżyskim w 2024 roku stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) plan kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w powiecie skarżyskim na 2024
rok stanowiący odrębny dokument.
§ 2. Plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych na 2024 rok uzgodnić w zakresie przedsięwzięć i terminów z Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 12 lutego 2024
roku.
§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam się Kierownikowi Zespołu do Spraw
Zarządzania Kryzysowego.
§ 4. Traci moc zarządzenie nr 2/2023 Starosty Skarżyskiego z dnia 13 stycznia 2023r w sprawie
realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w powiecie skarżyskim w 2023r.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Starosta Skarżyski
Artur Berus

Zarządzenie Starosty Skarżyskiego. (355kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Jacek Krzepkowski
Opublikował: Anna Cisowska (12 lutego 2024, 15:34:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 119