Zarządzenie nr 9/2024Starosty Skarżyskiegoz dnia 30 stycznia 2024w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i zniszczenie tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku

Zarządzenie nr 9/2024
Starosty Skarżyskiego
z dnia 30 stycznia 2024


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i zniszczenie tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 i 1720) oraz § 2 ust. 2 Uchwały Nr 4/12/2024 Zarządu
Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2024r. w sprawie zatwierdzenia specyfikacji warunków
zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru
najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie
i dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i zniszczenie tablic rejestracyjnych wycofanych
z użytku
zarządzam, co następuje:
§ 1
1. Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn. Wykonanie
i dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i zniszczenie tablic rejestracyjnych wycofanych
z użytku.
2. Zakres zadań komisji oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej określa
Regulamin pracy komisji przetargowej do przeprowadzania przez Powiat Skarżyski
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość jest równa lub
przekracza kwotę 130 000 złotych netto, zatwierdzony Zarządzeniem Nr 15/2021 Starosty
Skarżyskiego z dnia 17 marca 2021r.
§ 2
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie przeprowadzone przez komisję
przetargową w składzie:
1. Tadeusz Bałchanowski – Przewodniczący komisji,
2. Dariusz Zarychta – Zastępca przewodniczącego komisji,
3. Barbara Dygas – Sekretarz,
4. Joanna Nasiołkowska – Członek komisji.
§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu komisji.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Starosta Skarżyski
Artur Berus

Zarządzenie Starosty Skarżyskiego. (194kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Barbara Dygas
Opublikował: Anna Cisowska (2 lutego 2024, 11:47:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 208