Zarządzenie nr 12/2024Starosty Skarżyskiegoz dnia 1 lutego 2024w sprawie ustalenia wydatków na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 "Przystań 2" w Skarżysku-Kamiennej w 2024 roku

Zarządzenie nr 12/2024
Starosty Skarżyskiego
z dnia 1 lutego 2024


w sprawie ustalenia wydatków na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 "Przystań 2" w Skarżysku-Kamiennej w 2024 roku

Na podstawie art. 196 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1426 i 1429) zarządzam, co następuje:
§ 1.
Ustala się w 2024 roku średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka
w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 „Przystań 2”, ul. Rejowska 53/2 w Skarżysku-
Kamiennej na kwotę 7.664,66 zł (słownie złotych: siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery
złote i 66/100).
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Centrum Obsługi Placówek w Skarżysku-
Kamiennej.
§ 3.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
i wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało
opublikowane.
Starosta Skarżyski
Artur Berus

Zarządzenie Starosty Skarżyskiego. (351kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Monika Pogodzińska
Opublikował: Anna Cisowska (2 lutego 2024, 11:28:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 175