Zarządzenie nr 5/2024Starosty Skarżyskiegoz dnia 22 stycznia 2024w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Usługi przewozowe uczniów szkół ponadpodstawowych wraz z opiekunami, dla których organem jest Powiat Skarżyski w związku z realizacją projektu pn. Dziś uczeń - jutro student

Zarządzenie nr 5/2024
Starosty Skarżyskiego
z dnia 22 stycznia 2024


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Usługi przewozowe uczniów szkół ponadpodstawowych wraz z opiekunami, dla których organem jest Powiat Skarżyski w związku z realizacją projektu pn. Dziś uczeń - jutro student

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 i 1720) oraz § 2 ust. 2 Uchwały Nr 3/9/2024 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 stycznia 2024r. w sprawie zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Usługi przewozowe uczniów szkół ponadpodstawowych wraz z opiekunami, dla których organem jest Powiat Skarżyski w związku z realizacją projektu pn. Dziś uczeń – jutro student
   
zarządzam, co następuje:

§ 1
1. Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn. Usługi przewozowe uczniów szkół ponadpodstawowych wraz z opiekunami, dla których organem jest Powiat Skarżyski w związku z realizacją projektu pn. Dziś uczeń – jutro student.
2. Zakres zadań komisji oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej określa Regulamin pracy komisji przetargowej do przeprowadzania przez Powiat Skarżyski postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość jest równa lub przekracza  kwotę 130 000 złotych netto, zatwierdzony Zarządzeniem Nr 15/2021 Starosty Skarżyskiego z dnia 17 marca 2021r.
 
§ 2
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie przeprowadzone przez komisję przetargową w składzie:
1.    Katarzyna Bilska – Przewodnicząca komisji,
2.    Renata Pacek – Zastępca przewodniczącej komisji,
3.    Barbara Dygas – Sekretarz,
4.    Izabela Kujawa – Członek Komisji,
5.    Renata Materek – Członek komisji.
 
§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącej komisji.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Starosta Skarżyski
   
Artur Berus

Zarządzenie (202kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Barbara Dygas
Opublikował: Ewelina Magdziarz (23 stycznia 2024, 14:26:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 188