Zarządzenie nr 91/2023Starosty Skarżyskiegoz dnia 6 grudnia 2023w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz powołania zespołów spisowych

Zarządzenie nr 91/2023
Starosty Skarżyskiego
z dnia 6 grudnia 2023


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz powołania zespołów spisowych

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598) oraz § 13 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2018 Starosty Skarżyskiego z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w jednostce budżetowej Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej

zarządzam, co następuje:
 
§1.

Inwentaryzacją należy objąć:
1) W drodze spisu z natury wg stanu na dzień 31 grudnia 2023r.:
a) druki ścisłego zarachowania,
b) składniki majątkowe będące własnością obcych jednostek,
c) eriały odpisane w koszty w momencie ich zakupu wg stanu na dzień 31 grudnia 2023r.
2) W drodze uzyskania potwierdzenia salda:
a) środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2023r.,
b) należności (z wyjątkiem tytułów publicznoprawnych, należności wątpliwych, spornych, od pracowników, należności i zobowiązań od osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych),
c) kredyty, pożyczki wg stanu na dzień 31 grudnia 2023r.,
d) własne składniki majątkowe powierzone kontrahentom.
3) W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych w księgach rachunkowych lub inwentarzowych z danymi wynikającymi z dokumentów źródłowych lub wtórnych, rejestrach, kontrolkach, kartotekach oraz doprowadzenie ich do realnej wartości wg stanu na dzień 31 grudnia 2023r:
a) grunty, nieruchomości,
b) środki trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony,
c) należności sporne i wątpliwe, a także dochodzone na drodze sądowej,
d) należności i zobowiązania z tytułów publicznoprawnych,
e) zobowiązania z tytułów publicznoprawnych, o których uzgodnienie wierzyciel wystąpił,
f)  inwestycje rozpoczęte,
g) wartości niematerialne i prawne,
h) fundusze własne,
i)  aktywa i pasywa ewidencjonowane na kontach pozabilansowych,
j)  wszystkie inne nie wymienione powyżej składniki aktywów i pasywów.

§2.
Inwentaryzację w drodze spisu z natury sporządza Komisja Inwentaryzacyjna, natomiast inwentaryzację składników aktywów i pasywów wymienionych w §1 pkt 2 i pkt 3 sporządza Wydział Finansowy przy udziale odpowiednich  wydziałów merytorycznych.
 
§3.
Inwentaryzację majątku należy przeprowadzić zgodnie z:
1) Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2023r. poz. 120 z późniejszymi zmianami);
2) Zarządzeniem Nr 38/2018 Starosty Skarżyskiego z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Skarżysku – Kamiennej.

§4.
Powołuję komisje spisowe do dokonania spisu z natury wg stanu na dzień 31 grudnia 2023r. w następujących składach osobowych:

1)  Komisja do przeprowadzenia spisu z natury składników majątkowych będących własnością obcych jednostek oraz tablic rejestracyjnych:
a) Przewodniczący – Wioletta Przybycień  
b) Członek Komisji – Aleksandra Mazur 
c) Członek Komisji - Edyta Kralewska
d) Członek Komisji – Mateusz Kuroś

2) Komisja do przeprowadzenia spisu druków ścisłego zarachowania:
a) Przewodniczący -   Anna Cisowska
b) Członek Komisji – Ilona Sadkowska
c) Członek Komisji –  Monika Chylicka  
d Członek Komisji –  Kaja Anioł
 
3) Komisja do przeprowadzenia spisu z natury materiałów odpisywanych w koszty w momencie ich zakupu wg stanu na dzień 31 grudnia 2023r.
a) Przewodniczący – Paulina Nowak  
b) Członek Komisji – Kamila Ożóg
c) Członek Komisji  - Anna Wisowata
d) Członek Komisji  - Milena Orynek.
 
§5.
Zadania i zakres obowiązków komisji spisowych określony został w Instrukcji Inwentaryzacyjnej wprowadzonej Zarządzeniem Nr 38/2018 Starosty Skarżyskiego z dnia 7 czerwca 2018 roku.
 
§6.
Zobowiązuję Naczelników i Kierowników Referatów:
1) Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
2) Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
3)  Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej 
do przekazania dokumentów przychodu i rozchodu dotyczących rzeczowych składników majątku, a także aktów notarialnych stwierdzających przekazanie lub przyjęcie na rzecz Starostwa mienia celem wprowadzenia do ewidencji księgowej.

§7.
Zobowiązuję Naczelników/Kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa do wyznaczenia pracowników ze swoich wydziałów, odpowiedzialnych za współpracę z Wydziałem Finansowym w zakresie inwentaryzacji,  w zakresie inwestycji rozpoczętych, wartości niematerialnych i prawnych oraz nieruchomości.

§8.
Bezpośrednio przed rozpoczęciem spisów z natury osoby odpowiedzialne za gospodarkę rzeczowymi składnikami majątku, mieniem Starostwa złożą oświadczenia o odpowiedzialności materialnej.

§9.
Spisu z natury należy dokonać w obecności osoby lub osób odpowiedzialnych.
 
§10.
1. Przewodniczącego Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej względnie upoważnione przez niego osoby zobowiązuję do ciągłej kontroli przebiegu inwentaryzacji.
2. Zespoły spisowe zakończą spis z natury do dnia 15 stycznia 2024 roku.
 
§11.
Po zakończeniu inwentaryzacji Przewodniczący Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej złoży szczegółowe sprawozdanie z całości przeprowadzonych spisów.
 
§12.
Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej.
 
§13.
Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszego Zarządzenia czynię Skarbnika Powiatu.
 
§14.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                                                            Starosta Skarżyski
                                                                                                 Artur Berus
  Zarządzenie (217kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Nosowicz
Opublikował: Ewelina Magdziarz (6 grudnia 2023, 14:57:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 173