Zarządzenie nr 88/2023Starosty Skarżyskiegoz dnia 23 listopada 2023w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Sprzedaż i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Zarządzenie nr 88/2023
Starosty Skarżyskiego
z dnia 23 listopada 2023


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Sprzedaż i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 i 1720) oraz § 2 ust. 2 Uchwały Nr 54/163/2023 Zarządu
Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 listopada 2023r. w sprawie zatwierdzenia specyfikacji
warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru
najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Sprzedaż
i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego
w Skarżysku-Kamiennej
zarządzam, co następuje:
§ 1
1. Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn. Sprzedaż i dostawa
sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w
Skarżysku-Kamiennej.
2. Zakres zadań komisji oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej określa
Regulamin pracy komisji przetargowej do przeprowadzania przez Powiat Skarżyski
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość jest równa lub
przekracza kwotę 130 000 złotych netto, zatwierdzony Zarządzeniem Nr 15/2021 Starosty
Skarżyskiego z dnia 17 marca 2021r.
§ 2
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie przeprowadzone przez komisję
przetargową w składzie:
1. Mariusz Bartosik – Przewodniczący komisji,
2. Barbara Dygas – Sekretarz,
3. Cezary Przeworski – Członek Komisji,
4. Robert Krzysztofek – Członek komisji,
5. Łukasz Krawiecki – Członek komisji.
§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu komisji.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Starosta Skarżyski
Artur Berus

Zarządzenie Starosty Skarżyskiego. (187kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Barbara Dygas
Opublikował: Anna Cisowska (24 listopada 2023, 09:41:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 163