NULL string(0) ""

Uchwała nr 17/44/2024Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 29 marca 2024w sprawie zaopiniowania i uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przywodnego parku kultury, sportu i wypoczynku w SuchedniowieNa podstawie art. 17 pkt 6 lit. b tiret pierwsze ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r. poz. 977, 1506, 1597, 1688, 1890, 2029 i 2739)

Uchwała nr 17/44/2024
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 29 marca 2024


w sprawie zaopiniowania i uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przywodnego parku kultury, sportu i wypoczynku w Suchedniowie

Na podstawie art. 17 pkt 6 lit. b tiret pierwsze ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r. poz. 977, 1506, 1597, 1688, 1890, 2029 i 2739)


Zarząd Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Zarząd Powiatu Skarżyskiego uzgadnia projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przywodnego parku kultury, sportu i wypoczynku w Suchedniowie bez uwag.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Skarżyskiego.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
           
Przewodniczący
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
 
Artur Berus
 
 
  1. Anna Leżańska 
  2. Katarzyna Bilska 
  3. Tadeusz Bałchanowski 
  4. Adam Ciok 
 

 
 
Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr 17 / 44 / 2024 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 marca 2024roku.

            W dniu 08.03.2024r. wpłynęło zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów, dot. zaopiniowania i uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przywodnego parku kultury, sportu i wypoczynku w Suchedniowie  zgodnie z art. 17 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z art. 24 ust. 1 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organy, o których mowa w art. 17 pkt 6, w zakresie swojej właściwości rzeczowej lub miejscowej, opiniują i uzgadniają, na swój koszt, odpowiednio projekt  studium albo projekt planu miejscowego. Uzgodnień dokonuje się w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego.
 

Uchwała (199kB) pdf
Uchwała Word (54kB) word

metryczka


Opublikował: Olga Łukomska (3 kwietnia 2024, 12:33:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 100