NULL string(0) ""

Uchwała nr 17/43/2024Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 29 marca 2024w sprawie zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przeprowadzenie kursu autoprezentacji i wystąpień publicznych dla uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Skarżyski, w ramach projektu „Dziś uczeń – jutro student”Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024r. poz. 107), art. 7 pkt 7 i art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 i 1720)

Uchwała nr 17/43/2024
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 29 marca 2024


w sprawie zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przeprowadzenie kursu autoprezentacji i wystąpień publicznych dla uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Skarżyski, w ramach projektu „Dziś uczeń – jutro student”

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024r. poz. 107), art. 7 pkt 7 i art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 i 1720)


Zarząd Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:
 
§ 1
Zatwierdza się specyfikację warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn. Przeprowadzenie kursu autoprezentacji i wystąpień publicznych dla uczniów szkół ponadpodstawowych,
dla których organem prowadzącym jest Powiat Skarżyski, w ramach projektu „Dziś uczeń – jutro student”.
 
§ 2

  1. Upoważnia się Przewodniczącego Zarządu Powiatu Skarżyskiego do podpisania specyfikacji warunków zamówienia, o której mowa w § 1.
  2. Upoważnia się Przewodniczącego Zarządu Powiatu Skarżyskiego do powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania oraz do zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przeprowadzenie kursu autoprezentacji i wystąpień publicznych dla uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Skarżyski, w ramach projektu „Dziś uczeń – jutro student”.
 
§ 3
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Skarżyskiego.
 
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący 
Zarządu Powiatu Skarżyskiego                 
 
Artur Berus
  
 Członkowie Zarządu:  
1.    Anna Leżańska 
2.    Katarzyna Bilska 
3.    Tadeusz Bałchanowski 
4.    Adam Ciok

Uchwała (205kB) pdf
Uchwała Word (17kB) word
Załączniki (8192kB) zip

metryczka


Opublikował: Olga Łukomska (3 kwietnia 2024, 12:28:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 76