NULL string(0) ""

Uchwała nr 17/41/2024Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 29 marca 2024zmieniająca plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na 2024 rokNa podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024r. poz. 107), art. 14 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz.167 i 232)

Uchwała nr 17/41/2024
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 29 marca 2024


zmieniająca plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na 2024 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024r. poz. 107), art. 14 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz.167 i 232)


uchwala się, co następuje:
 
§ 1
W uchwale Nr 5/15/2024 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Pomocy[i] wprowadza się następujące zmiany:
  1. załącznik nr 1 „Plan finansowy wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy przeznaczonego na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. załącznik nr 3 „Plan finansowy wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy przeznaczonego na utrzymanie dzieci będących obywatelami Ukrainy w pieczy zastępczej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu oraz kierownikom jednostek budżetowych.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
                                                                                                      
Artur Berus

Członkowie Zarządu
uczestniczący w posiedzeniu:
  1. Anna Leżańska
  2. Katarzyna Bilska
  3. Tadeusz Bałchanowski
  4. Adam Ciok
 
 
UZASADNIENIE
do uchwały nr 17 / 41 / 2024
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 29 marca 2024r. 
 
 
Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa utworzony został Fundusz Pomocy. Środki są przelewane na wyodrębniony rachunek, do którego plan finansowy ma opracować Zarząd Powiatu zgodnie z zapisami art. 14 ust.14 i 15 wyżej wymienionej ustawy.
Wprowadza się otrzymane środki z Funduszu Pomocy w wysokości 95 229zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z dziećmi uchodźców oraz zmniejsza się środki w kwocie 4 697,93zł w na utrzymanie dziecka uchodźcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej Przystań Nr 2, w związku z opuszczeniem dziecka uchodźcy z placówki.
  


Uchwała (674kB) pdf
Uchwała Word (36kB) word
Uzasadnienie (17kB) word


[i] uchwała została zmieniona: uchwałą Nr 9/27/2024 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 29 lutego 2024 roku zmieniającą plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy

metryczka


Opublikował: Olga Łukomska (3 kwietnia 2024, 12:15:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 73