NULL string(0) ""

Uchwała nr 17/40/2024Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 29 marca 2024w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2024 rokNa podstawie art.214 pkt 1, art. 215, art.222 ust.4, art. 237 ust. 2 pkt 1 i 3, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), art. 14 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz.167 i 232) oraz §11 pkt 1 i 8 uchwały Nr 395/LIX/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2024 rok (Dz.Urz.Woj.Święt. z 2023r. poz. 5248 i z 2024r. poz.849 i 1182)

Uchwała nr 17/40/2024
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 29 marca 2024


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2024 rok

Na podstawie art.214 pkt 1, art. 215, art.222 ust.4, art. 237 ust. 2 pkt 1 i 3, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), art. 14 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz.167 i 232) oraz §11 pkt 1 i 8 uchwały Nr 395/LIX/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2024 rok (Dz.Urz.Woj.Święt. z 2023r. poz. 5248 i z 2024r. poz.849 i 1182)


uchwala się, co następuje:

§ 1
W uchwale Nr 395/LIX/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2024 rok:
 1. § 7  pkt 4 otrzymuje brzmienie:
  „4. Dochody pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 307 696,37zł oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 341 690,47zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku 4 w § 905 w wysokości 33 994,10zł) realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz.167 z późn.zm.).”
 2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 5. Załącznik nr 9 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
 6. Załącznik nr 10 „Dotacje celowe w 2024r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
                                                                                                      
Artur Berus
Członkowie Zarządu
uczestniczący w posiedzeniu:
 1. Anna Leżańska
 2. Katarzyna Bilska
 3. Tadeusz Bałchanowski
 4. Adam Ciok


Uzasadnienie  
do Uchwały Nr 17 / 40  / 2024  Zarządu Powiatu Skarżyskiego  
z  dnia 29 marca 2024r.  
 
Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego:
1.      Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w wysokości 95 229zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z dziećmi uchodźców. Środki otrzymują:
 • a)      II Liceum Ogólnokształcące im.A.Mickiewicza: 5 672,10zł
 • b)      Zespół Szkół Ekonomicznych: 2 388,18zł
 • c)      Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych: 48 040,78zł
 • d)     Zespół Szkół Technicznych: 5 111,07zł
 • e)      Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych: 833,20zł
 • f)       Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych: 7 424,76zł
 • g)      Zespół Szkół Korpusu Kadetów: 19 148,78zł
 • h)      Starostwo Powiatowe: 6 610,13zł
2.      W związku z odejściem dziecka z Ukrainy z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 Przystań 2 zmniejsza się środki z Funduszu Pomocy na jego utrzymanie o kwotę 4 697,93zł.
3.      W związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.34.2024 z dnia 11 marca 2024 roku o zwiększeniu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań powiatu w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 55 563zł.
4.      W związku z otrzymaniem dofinasowania z Gminy Bliżyn na dowóz mieszkańców tej gminy do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy zwiększa się plan wydatków tej jednostki o kwotę 8 000zł.
5.      Na podstawie pisma Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 20 marca 2024 roku przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 2 000zł na szkolenia pracowników w ramach realizacji zadań Skarbu Państwa  w zakresie gospodarki nieruchomości.
6.      Na wniosek Kierownika Referatu ds. Promocji dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 6 200zł w ramach realizacji zadań powiatu w zakresie kultury fizycznej.
7.      Na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 18 marca 21024 roku przenosi się plan wydatków rzeczowych pomiędzy paragrafami na remonty cząstkowe i wycinkę drzew.
8.      Na podstawie pisma Domu Pomocy Społecznej przy ul.Spornej z dnia 13 marca 2024 roku przenosi się nadwyżkę w planie na odpisie na ZFŚS w kwocie 16 000zł na wynagrodzenia pracowników tej jednostki.
9.      W związku ze złożeniem przez jednego z radców prawnych realizujących nieodpłatną pomoc prawną oświadczenia, że umowa zlecenia z Powiatem Skarżyskim jest jedynym zatrudnieniem konieczne jest odprowadzenie wszystkich składek na ubezpieczenia społeczne od tej umowy. Powoduje to konieczność zabezpieczenia własnych środków na ten cel w kwocie 2 090,25zł. Środki te pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu.
10.  W ramach realizacji projektu unijnego „Dziś uczeń jutro student” przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 109 120,90zł.
 

Uchwała (1771kB) pdf
Uchwała Word (59kB) word
Uzasadnienie (46kB) word

metryczka


Opublikował: Olga Łukomska (3 kwietnia 2024, 12:11:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 67