NULL string(0) ""

Uchwała nr 9/26/2024Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 29 lutego 2024w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2024 rokNa podstawie art.214 pkt 1, art. 215, art. 237 ust. 2 pkt 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), art. 14 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz.167 i 232) oraz §11 pkt 1 i 8 uchwały Nr 395/LIX/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2024 rok (Dz.Urz.Woj.Święt. z 2023r. poz. 5248 i z 2024r. poz.849)

Uchwała nr 9/26/2024
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 29 lutego 2024


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2024 rok

Na podstawie art.214 pkt 1, art. 215, art. 237 ust. 2 pkt 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), art. 14 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz.167 i 232) oraz §11 pkt 1 i 8 uchwały Nr 395/LIX/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2024 rok (Dz.Urz.Woj.Święt. z 2023r. poz. 5248 i z 2024r. poz.849)


uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 395/LIX/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2024 rok:
1) § 7  pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Dochody pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 217 165,30zł oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 251 159,40zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku 4 w § 905 w wysokości 33 994,10zł) realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz.167 z późn.zm.).”
 
2) Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
3) Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4) Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
                                                                                                      
Artur Berus

Członkowie Zarządu
uczestniczący w posiedzeniu:
  1. Anna Leżańska
  2. Katarzyna Bilska
  3. Tadeusz Bałchanowski
  4. Adam Ciok


Uzasadnienie   
do Uchwały Nr  9 /  26  / 2024  Zarządu Powiatu Skarżyskiego   
z  dnia 29 lutego 2024r.    

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego:
1. Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w wysokości 103 572zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z dziećmi uchodźców. Środki otrzymują:
a) II Liceum Ogólnokształcące im.A.Mickiewicza: 3 445,90zł
b) Zespół Szkół Ekonomicznych: 2 388,18zł
c) Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych: 46 101,83zł
d) Zespół Szkół Technicznych: 5 669,85zł 
e) Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych: 833,20zł
f) Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych: 5 235,70zł
g) Zespół Szkół Korpusu Kadetów: 20 195,95zł
h) Starostwo Powiatowe: 19 701,39zł
2. Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w wysokości 6812zł na utrzymanie dziecka ukraińskiego w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 Przystań Nr 2.
3. W związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.1.2024 z dnia 19 lutego 2024 roku informującej o kwotach dotacji określonych w ustawie budżetowej na 2024 rok dostosowuje się budżet Powiatu Skarżyskiego do tych kwot.
4. Na podstawie pisma Zespołu ds. Zdrowia z dnia 21.02.2024r. przenosi się kwotę  1 000zł pomiędzy paragrafami w ramach organizacji warsztatów edukacyjnych dla kobiet pn. „Życie z endometriozą”.
5. Na podstawie pisma Domu Pomocy Społecznej przy ul. Spornej z dnia 19 lutego 2024 roku wprowadza się zmiany w planie wydatków tej jednostki na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
6. Zgodnie z pismem Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 26 lutego 2024 roku dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 2 698,80zł na szkolenie pracowników z zakresu BHP oraz na wywóz nieczystości.
7. W ramach przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej dokonuje się zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami na składki ZUS.uchwała (1147kB) pdf
uchwała word (59kB) word
uzasadnienie (45kB) word


 

metryczka


Opublikował: Anna Wisowata (1 marca 2024, 11:28:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 100