NULL string(0) ""

Uchwała nr 8/24/2024Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 21 lutego 2024w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Kompleksowy plan rozwoju szkół w Powiecie Skarżyskim na lata 2024-2030”Na podstawie § 5 ust. 1 i 2 oraz § 2 ust. 3 załącznika do Uchwały Nr 121/XVIII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Skarżyskiego (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2016 r. poz. 773)

Uchwała nr 8/24/2024
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 21 lutego 2024


w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Kompleksowy plan rozwoju szkół w Powiecie Skarżyskim na lata 2024-2030”

Na podstawie § 5 ust. 1 i 2 oraz § 2 ust. 3 załącznika do Uchwały Nr 121/XVIII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Skarżyskiego (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2016 r. poz. 773)


Zarząd Powiatu Skarżyskiego  u c h w a l a, co następuje:
 
§ 1
 
  1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Powiatu Skarżyskiego w sprawie projektu „Kompleksowy planu rozwoju szkół w Powiecie Skarżyskim na lata 2024-2030”.
  2. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 1 marca 2024 roku do 8 marca 2024 roku.
§ 2
 
1.      Konsultacje przeprowadzone będą w formie badania opinii mieszkańców poprzez zamieszczenie projektu dokumentu „Kompleksowy plan rozwoju szkół w Powiecie Skarżyskim na lata 2024-2030” na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, a następnie przyjmowaniu w wyznaczonym terminie uwag, opinii i wniosków przekazywanych na piśmie:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ek@skarzysko.powiat.pl;
  2. doręczonych osobiście do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20.
2.      Projekt, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez:
  1. publikację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Skarżyskiego;
  2. publikację na stronie internetowej Powiatu Skarżyskiego.
 
§ 3
 
Celem przeprowadzenia konsultacji społecznych jest poznanie stanowiska mieszkańców, lokalnych samorządów oraz podmiotów zainteresowanych rozwojem szkolnictwa na terenie Powiatu Skarżyskiego zawartych w projektowanym dokumencie, o którym mowa w § 1 ust. 1.
 
 
§ 4
 
Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
 
 
Artur Berus
 
 
 
 
Podpisy członków Zarządu Powiatu
  1. Anna Leżańska 
  2. Katarzyna Bilska 
  3. Tadeusz Bałchanowski 
  4. Adam Ciok

Uchwała (209kB) pdf

metryczka


Opublikował: Olga Łukomska (22 lutego 2024, 11:48:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 108