NULL string(0) ""

Uchwała nr 8/23/2024Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 21 lutego 2024w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2024 rokNa podstawie art. 237 ust. 2 pkt 1, 2 i 3, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz §11 pkt 1 uchwały Nr 395/LIX/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2024 rok (Dz.Urz.Woj.Święt. z 2023r. poz. 5248)

Uchwała nr 8/23/2024
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 21 lutego 2024


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2024 rok

Na podstawie art. 237 ust. 2 pkt 1, 2 i 3, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz §11 pkt 1 uchwały Nr 395/LIX/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2024 rok (Dz.Urz.Woj.Święt. z 2023r. poz. 5248)


uchwala się, co następuje:


§ 1
W uchwale Nr 395/LIX/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2024 rok:
 
 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024r.” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. Załącznik nr 9 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                                           

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
                                                                                                      
Artur Berus

Członkowie Zarządu
uczestniczący w posiedzeniu:
 1. Anna Leżańska
 2. Katarzyna Bilska
 3. Tadeusz Bałchanowski
 4. Adam Ciok


Uzasadnienie   
do Uchwały Nr 8 /  23 / 2024  Zarządu Powiatu Skarżyskiego  
z  dnia 21  lutego 2024r.  
 
Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego:
 1. W związku z podpisaniem umowy o udzielenie pomocy finansowej z Województwa Świętokrzyskiego  na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej wprowadza się do budżetu dotacje celową w kwocie 60 000zł.
 2. Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego znak DKC.804.5.2024 wprowadza się do budżetu dotację celową z budżetu państwa w kwocie 90 811zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 roku.
 3. Na podstawie pisma Domu Pomocy Społecznej Centrum Seniora z dnia 15 lutego 2024 roku wprowadza się zmiany w planie wydatków tej jednostki na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
 4. Zgodnie z pismem Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych z dnia 9 lutego 2024 roku przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 40 000zł na remont schodów zewnętrznych przy wejściu do sali gimnastycznej.
 5. Zgodnie z pismem Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 5 lutego 2024 roku dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 1 006zł na usługi telekomunikacyjne.
 6. Na podstawie pisma Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego z dnia 8 lutego 2024 roku przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami w ramach realizacji kwalifikacji wojskowej.
 
Uchwała (1197kB) pdf

metryczka


Opublikował: Olga Łukomska (22 lutego 2024, 11:41:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 115