NULL string(0) ""

Uchwała nr 6/22/2024Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 7 lutego 2024w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku Kamiennej do działania w imieniu Zarządu Powiatu Skarżyskiego Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 21 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645, 760, 1193 i 1688) oraz art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720)

Uchwała nr 6/22/2024
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 7 lutego 2024


w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku Kamiennej do działania w imieniu Zarządu Powiatu Skarżyskiego

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 21 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645, 760, 1193 i 1688) oraz art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720)


Zarząd Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Pana Marka Czyża, Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej do składania oświadczeń woli i zawierania umów w sprawach związanych z zakresem działania kierowanej jednostki w granicach zwykłego zarządu na czas zajmowania stanowiska i wyznacza się następujący zakres pełnomocnictwa:
1) zaciąganie zobowiązań do wysokości środków finansowych ujętych w planie finansowym kierowanej jednostki,
2) wyrażania zgody na dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę infrastruktury technicznej umieszczonej w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu skarżyskiego oraz robót drogowych, w tym również w odniesieniu do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym gruntu zajętego pod drogę powiatową, dla których zarząd powiatu jest zarządcą drogi,
3) wydawania decyzji administracyjnych na podstawie ustawy o drogach publicznych oraz postanowień dotyczących ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także wyrażania zgody na dysponowanie nieruchomościami w pasie drogowym,
4) reprezentowania Powiatu Skarżyskiego przed sądami, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi i innymi podmiotami we wszystkich sprawach związanych z działalnością statutową kierowanej jednostki, z prawem do ustanowienia substytucji,
5) przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych w zakresie realizacji zadań drogowych, a mianowicie wyboru trybu postępowania, opracowania SWZ, oceny wykonawców pod kątem spełniania warunków postępowania, badania i oceny złożonych ofert wraz z podpisaniem umowy na realizację zadania drogowego,
6) reprezentowanie w sprawach związanych z opiniowaniem oraz przygotowaniem i złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
7) występowanie o udzielenie stosownych pozwoleń, opinii niezbędnych do realizacji remontu, przebudowy, rozbudowy i budowy dróg powiatowych, obiektów i urządzeń z nimi związanych,
8) zarzadzanie ruchomym i nieruchomym majątkiem będącym na wyposażeniu kierowanej jednostki,
9) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr 7/18/2019 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej do działania w imieniu Zarządu Powiatu Skarżyskiego.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Skarżyskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                                                Przewodniczący
                                                                                                     Zarządu Powiatu Skarżyskiego
 
                                                                                                                  Artur Berus


Członkowie Zarządu:
  1. Anna Leżańska
  2. Katarzyna Bilska
  3. Tadeusz Bałchanowski
  4. Adam Ciokmetryczka


Opublikował: Anna Wisowata (12 lutego 2024, 09:05:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 116