NULL string(0) ""

Uchwała nr 6/18/2024Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 7 lutego 2024w sprawie upoważnienia Pani Joanny Żurawki - Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-KamiennejNa podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024r. poz. 107)

Uchwała nr 6/18/2024
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 7 lutego 2024


w sprawie upoważnienia Pani Joanny Żurawki - Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024r. poz. 107)


Zarząd Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:
 
§ 1

1. Upoważnia się Panią Joannę Żurawkę - Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej do samodzielnego reprezentowania Powiatu Skarżyskiego we wszelkich czynnościach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie (Fundacja) wynikających z udziału Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej w programie Erasmus+ w ramach Krótkoterminowych projektów na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej, sektor „Kształcenie i szkolenia zawodowe” (VET), Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry, w tym do składania w imieniu i na rzecz Powiatu Skarżyskiego oświadczeń woli i wiedzy.
2. Wyznacza się następujący zakres pełnomocnictwa:
1) złożenie wniosku o uzyskanie wsparcia finansowego w ramach Programu;
2) składanie oświadczeń woli i wiedzy (deklaracji, wyjaśnień) w związku ze złożonym wnioskiem o akredytację w Programie lub wnioskiem o uzyskanie wsparcia finansowego w ramach Programu;
3) odbieranie korespondencji od Fundacji;
4) podpisanie umowy dotyczącej wsparcia finansowego w ramach Programu wraz ze wszelkimi załącznikami oraz aneksami do umowy;
5) składanie innych oświadczeń woli i wiedzy niezbędnych do prawidłowego wykonywania zakresu niniejszego umocowania w związku z przyznaniem akredytacji lub realizacją projektu w ramach Programu.
 
§ 2

Pełnomocnictwo nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw.
 
§ 3

Pełnomocnictwo jest udzielone na czas nieoznaczony i może zostać odwołane w każdej chwili.
 
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Skarżyskiemu.
 
§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
 
Artur Berus
 
Członkowie Zarządu Powiatu:
  1. Anna Leżańska
  2. Katarzyna Bilska
  3. Tadeusz Bałchanowski
  4. Adam Ciok


metryczka


Opublikował: Anna Wisowata (12 lutego 2024, 08:03:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 66