NULL string(0) ""

Uchwała nr 6/17/2024Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 7 lutego 2024w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2024 rokNa podstawie art. 237 ust. 2 pkt 1 i 2, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz §11 pkt 1 uchwały Nr 395/LIX/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2024 rok (Dz.Urz.Woj.Święt. z 2023r. poz. 5248)

Uchwała nr 6/17/2024
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 7 lutego 2024


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2024 rok

Na podstawie art. 237 ust. 2 pkt 1 i 2, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz §11 pkt 1 uchwały Nr 395/LIX/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2024 rok (Dz.Urz.Woj.Święt. z 2023r. poz. 5248)


uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 395/LIX/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2024 rok:
1) Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3) Wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024r.” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                                    

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
                                                                                                      
Artur Berus

Członkowie Zarządu
uczestniczący w posiedzeniu:
  1. Anna Leżańska
  2. Katarzyna Bilska
  3. Tadeusz Bałchanowski
  4. Adam Ciok
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie  
do Uchwały Nr  6 /  17 / 2024  Zarządu Powiatu Skarżyskiego  
z  dnia 7 lutego 2024r.  
 
Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego:
1. W związku z informacją od jednego z radców prawnych realizujących nasze zadanie nieodpłatnej pomocy prawnej o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej zachodzi konieczności przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 193,92zł.
2. Zgodnie z pismem Dyrektora Centrum Obsługi Placówek z dnia 29 stycznia 2024 roku przenosi się plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 460zł pomiędzy jednostkami Centrum Obsługi Placówek a Przystanią nr 1.
3. Na podstawie pisma Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 z dnia 29 stycznia 2024 roku przenosi się plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pomiędzy rozdziałami i paragrafami.
4. Zgodnie z pismem Zespołu Szkół Technicznych z dnia 30 stycznia 2024 roku dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 3 950zł w ramach realizacji projektu Erasmusa wniosek nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000135637.
5. Zgodnie z otrzymanym pismem I Liceum Ogólnokształcącego im.J.Słowackiego przenosi się kwotę 495,30zł pomiędzy rozdziałami w ramach planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
6. Na podstawie pisma Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z dnia 2 lutego 2024 roku przenosi się plan wydatków na wynagrodzenia pomiędzy paragrafami.
 
 


uchwała (631kB) pdf
uchwała word (60kB) word

 

metryczka


Opublikował: Anna Wisowata (12 lutego 2024, 07:47:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 78