NULL string(0) ""

Uchwała nr 5/16/2024Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 31 stycznia 2024w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w Otwartych Konkursach Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2024 Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)

Uchwała nr 5/16/2024
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 31 stycznia 2024


w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w Otwartych Konkursach Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2024

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)


Zarząd Powiatu Skarżyskiego u c h w a l a, co następuje:

 
§ 1
Powołuje się Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2024 w zakresie kultury, kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, turystyki, edukacji oraz ekologii i ochrony środowiska, w składzie:
  1. Katarzyna Bilska  – Zarząd Powiatu,
  2. Adam Ciok – Zarząd Powiatu,
  3. Beata Wojciechowska – Referat do spraw Promocji,
  4. Łukasz Wisowaty – Referat do spraw Promocji,
  5. Izabela Azarowicz – Zespół do spraw Zdrowia,
  6. Milena Orynek – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
 
§ 2
Na przewodniczącego Komisji Konkursowej wyznacza się Katarzynę Bilską.  
 
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Referatu do spraw Promocji.
 
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Skarżyskiego

Artur Berus
 
Członkowie Zarządu:                                                       
  1. Anna Leżańska                                                                   
  2. Katarzyna Bilska
  3. Tadeusz Bałchanowski
  4. Adam Ciok

Uchwała (206kB) pdf
Uchwała Word (33kB) word

metryczka


Opublikował: Olga Łukomska (2 lutego 2024, 09:03:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 79