NULL string(0) ""

Uchwała nr 5/15/2024Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 31 stycznia 2024w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na 2024 rokNa podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1526 oraz z 2023r. poz.572), art. 14 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz.103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717)

Uchwała nr 5/15/2024
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 31 stycznia 2024


w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na 2024 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1526 oraz z 2023r. poz.572), art. 14 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz.103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717)


uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Ustala się plan finansowy na 2024 rok wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy przeznaczonego na:
  1. dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
  3. utrzymanie dzieci będących obywatelami Ukrainy w pieczy zastępczej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu oraz kierownikom jednostek budżetowych.

 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
                                                                                                     
Artur Berus
Członkowie Zarządu
uczestniczący w posiedzeniu:
  1. Anna Leżańska
  2. Katarzyna Bilska
  3. Tadeusz Bałchanowski
  4. Adam Ciok
 
 

UZASADNIENIE
do uchwały nr 5 / 15 / 2024
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 31 stycznia 2024r. 
 
 
Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa utworzony został Fundusz Pomocy. Środki są przelewane na wyodrębniony rachunek, do którego plan finansowy ma opracować Zarząd Powiatu zgodnie z zapisami art. 14 ust.14 i 15 wyżej wymienionej ustawy.
  
Uchwała (670kB) pdf
Uchwała Word (33kB) word
Uzasadnienie Word (17kB) word

metryczka


Opublikował: Olga Łukomska (2 lutego 2024, 08:56:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 77