NULL string(0) ""

Uchwała nr 5/14/2024Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 31 stycznia 2024w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2024 rokNa podstawie art.214 pkt 1, art.215, art. 222 ust. 4, art. 237 ust. 2 pkt 1 i 3, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), art. 14 ust 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz.103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717) oraz §11 pkt 1, 4 i 8 uchwały Nr 395/LIX/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2024 rok (Dz.Urz.Woj.Święt. z 2023r. poz. 5248)

Uchwała nr 5/14/2024
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 31 stycznia 2024


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2024 rok

Na podstawie art.214 pkt 1, art.215, art. 222 ust. 4, art. 237 ust. 2 pkt 1 i 3, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), art. 14 ust 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz.103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717) oraz §11 pkt 1, 4 i 8 uchwały Nr 395/LIX/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2024 rok (Dz.Urz.Woj.Święt. z 2023r. poz. 5248)


uchwala się, co następuje:

§ 1
W uchwale Nr 395/LIX/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2024 rok:
1)      w §  2 pkt 2  otrzymuje brzmienie:
„2.Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości  2 663 169,71zł ,
a)      wydatki bieżące 2 663 169,71zł.”
2)      Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
3)      Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4)      Załącznik nr 6 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
5)      Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
6)      Załącznik nr 9 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
7)      Załącznik nr 10 „Dotacje celowe w 2024r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
                                                                                                      
Artur Berus

Członkowie Zarządu
uczestniczący w posiedzeniu:
 1. Anna Leżańska
 2. Katarzyna Bilska
 3. Tadeusz Bałchanowski
 4. Adam CiokUzasadnienie  
do Uchwały Nr 5 / 14 / 2024  Zarządu Powiatu Skarżyskiego  
z  dnia  31 stycznia 2024r.  
 
Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego:
1.      Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w wysokości 93 517zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z dziećmi uchodźców. Środki otrzymują:
 • a)      II Liceum Ogólnokształcące im.A.Mickiewicza: 4 133zł
 • b)      Zespół Szkół Ekonomicznych: 2 388,18zł
 • c)      Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych: 41 721,33zł
 • d)     Zespół Szkół Technicznych: 5 533,33zł
 • e)      Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych: 833,20zł
 • f)       Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych: 5 338,86zł
 • g)      Zespół Szkół Korpusu Kadetów: 21 080,76zł
 • h)      Starostwo Powiatowe: 12 488,34zł
2.      Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w wysokości 6812zł na utrzymanie dziecka ukraińskiego w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 Przystań Nr 2.
3.      Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w wysokości 6452,30zł na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.
4.      Zgodnie z podpisanym w dniu 25 stycznia 2024 roku porozumieniem z Gminą Skarżysko Kościelne zwiększa się dofinansowanie gminy do  przewozów na trasie Lipowe Pole Plebańskie – Skarżysko-Kamienna oraz Majków-Skarżysko-Kamienna do kwoty 141 800zł.
5.      W związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie projektu „Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!” wprowadza się go do budżetu powiatu. Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Ekonomicznych w latach 2024-2025 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Kwota dofinasowania projektu wynosi 2 107 274,55zł w tym rok 2024 – 1 179 300,87zł i rok 2025 – 927 973,68zł. Dofinansowanie stanowi 89,90% wydatków projektu, przy czym wkład własny to wkład niepieniężny.
6.      Na podstawie pisma Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji z dnia 24 stycznia 2024 roku przenosi pomiędzy paragrafami kwotę 3 005,18zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
7.      Na podstawie pisma Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 18 stycznia 2024 roku przenosi się plan na dodatkowe wynagrodzenie roczne pomiędzy paragrafami w kwocie 5 500zł.
8.      Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 22 stycznia 2024 roku dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 1 295,20zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
9.      Z rezerwy ogólnej przenosi się kwotę 20 000zł na pokrycie kosztów sądowych, zaś z rezerwy celowej na oświatę i wychowanie kwoty 1500zł na dofinansowanie Turnieju Piłki Siatkowej dla nauczycieli szkół naszego powiatu.
10.  Zgodnie z pismem Domu Pomocy Społecznej Centrum Seniora z dnia 19 stycznia 2024 roku przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 1 066,69zł na dodatkowe wygrodzenie roczne.
11.  Na podstawie pisma Zespołu Szkół Ekonomicznych z dnia 12 stycznia 2024 roku przenosie się plan wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w kwocie 10 889,53zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
12.  Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych z dnia 9 stycznia 2024 roku przenosi się plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pomiędzy rozdziałami i paragrafami w łącznej kwocie 11 882,91zł.
13.  Na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych z dnia 23 stycznia 2024 roku przenosi się plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pomiędzy rozdziałami i paragrafami w łącznej kwocie 5 282,65zł.
14.  Zgodnie z pismem Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych z dnia 23 stycznia 2024 roku przenosi się plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pomiędzy rozdziałami w łącznej kwocie 13 000zł.


Uchwała (2530kB) pdf
Uchwała Word (58kB) word
Uzasadnienie Word (46kB) word

metryczka


Opublikował: Olga Łukomska (2 lutego 2024, 08:52:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 75