NULL string(0) ""

Uchwała nr 5/13/2024Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 31 stycznia 2024w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2024-2035 Na podstawie art. 226, art. 227, art.229, art.232 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz §4 pkt 4 uchwały Nr 396/LIX/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2024-2035

Uchwała nr 5/13/2024
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 31 stycznia 2024


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2024-2035

Na podstawie art. 226, art. 227, art.229, art.232 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz §4 pkt 4 uchwały Nr 396/LIX/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2024-2035


uchwala się,   co następuje:


§ 1
W uchwale nr 396/LIX/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2024-2035 wprowadza się następujące zmiany:
  1. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2035” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
  3. Wprowadza się zmiany do załącznika nr 3 „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024 - 2035 Powiatu Skarżyskiego” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 
Przewodniczący
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
                                                                                                     
Artur Berus
Członkowie Zarządu
uczestniczący w posiedzeniu:
  1. Anna Leżańska
  2. Katarzyna Bilska
  3. Tadeusz Bałchanowski
  4. Adam Ciok
 
  
 
Załącznik nr 3
do uchwały nr 5 / 13 /2024
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 31   stycznia 2024 roku
 
Zmiany w załączniku „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024 - 2035 Powiatu Skarżyskiego”
 
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2035 wynikają:
  • 4.      W związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie projektu „Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!” wprowadza się go do budżetu powiatu. Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Ekonomicznych w latach 2024-2025 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Kwota dofinasowania projektu wynosi 2 107 274,55zł w tym rok 2024 – 1 179 300,87zł i rok 2025 – 927 973,68zł. Dofinansowanie stanowi 89,90% wydatków projektu, przy czym wkład własny to wkład niepieniężny.
 
Uchwała (4894kB) pdf
Uchwała Word (18kB) word

metryczka


Opublikował: Olga Łukomska (2 lutego 2024, 08:23:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 75