NULL string(0) ""

Uchwała nr 4/11/2024Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 24 stycznia 2024w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieliNa podstawie art. 30a ust. 4 i 5 w związku z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, 1234, 1586, 1672, 2005) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie opracowania sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli (Dz. U. z 2022 r. poz. 2767)

Uchwała nr 4/11/2024
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 24 stycznia 2024


w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli

Na podstawie art. 30a ust. 4 i 5 w związku z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, 1234, 1586, 1672, 2005) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie opracowania sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli (Dz. U. z 2022 r. poz. 2767)


Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Skarżyski za rok 2023, które stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach, Radzie Powiatu Skarżyskiego, dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Skarżyski oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.

§ 3. Wykonanie  uchwały powierza się Staroście Skarżyskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          


Przewodniczący Zarządu
Powiatu Skarżyskiego
Artur Berus

Podpisy członków Zarządu Powiatu:
  1. Anna Leżańska
  2. Katarzyna Bilska
  3. Tadeusz Bałchanowski
  4. Adam Ciok
Uzasadnienie

Zgodnie z art. 30a ust. 1 w terminie do 20 stycznia każdego roku organ prowadzący szkoły i placówki przeprowadza analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta nauczyciela, oraz średniorocznej struktury zatrudnienia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W terminie do dnia 10 lutego roku kalendarzowego następującego po roku, który podlegał analizie, organ prowadzący sporządza sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego i w ciągu następnych 7 dni przedkłada je regionalnej izbie obrachunkowej, organowi stanowiącemu tej jednostki samorządu terytorialnego, dyrektorom szkół prowadzonych przez tę jednostkę oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.

Biorąc pod uwagę powyższe zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.


uchwała (378kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anna Wisowata (25 stycznia 2024, 14:51:54)

Ostatnia zmiana: Anna Wisowata (25 stycznia 2024, 14:54:34)
Zmieniono: edycja tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 103