NULL string(0) ""

Uchwała nr 3/10/2024Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 18 stycznia 2024w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach Otwartych Konkursów Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2024Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572), art. 15 ust. 2a i ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571.)

Uchwała nr 3/10/2024
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 18 stycznia 2024


w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach Otwartych Konkursów Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2024

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572), art. 15 ust. 2a i ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571.)


Zarząd Powiatu Skarżyskiego u c h w a l a, co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach Otwartych Konkursów Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2024 w zakresie kultury, kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, turystyki, edukacji oraz ekologii i ochrony środowiska.
2. Ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Referatu do spraw Promocji w Wydziale Edukacji, Promocji, Kultury, Spotu i Turystyki.
 
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Skarżyskiego

Artur Berus

Członkowie Zarządu:                                                              
  1. Anna Leżańska
  2. Katarzyna Bilska
  3. Tadeusz Bałchanowski
  4. Adam Ciok
metryczka


Opublikował: Anna Wisowata (22 stycznia 2024, 14:50:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 99