NULL string(0) ""

Uchwała nr 3/9/2024Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 18 stycznia 2024w sprawie zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Usługi przewozowe uczniów szkół ponadpodstawowych wraz z opiekunami, dla których organem jest Powiat Skarżyski w związku z realizacją projektu pn. „Dziś uczeń – jutro student” Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1526 oraz z 2023r. poz. 572), art. 7 pkt 7 i art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 i 1720)

Uchwała nr 3/9/2024
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 18 stycznia 2024


w sprawie zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Usługi przewozowe uczniów szkół ponadpodstawowych wraz z opiekunami, dla których organem jest Powiat Skarżyski w związku z realizacją projektu pn. „Dziś uczeń – jutro student”

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1526 oraz z 2023r. poz. 572), art. 7 pkt 7 i art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 i 1720)


Zarząd Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:
 
§ 1

Zatwierdza się specyfikację warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn. Usługi przewozowe uczniów szkół ponadpodstawowych wraz z opiekunami, dla których organem jest Powiat Skarżyski w związku z realizacją projektu pn. „Dziś uczeń – jutro student”.
 
§ 2

1. Upoważnia się Przewodniczącego Zarządu Powiatu Skarżyskiego do podpisania specyfikacji warunków zamówienia, o której mowa w § 1.
2. Upoważnia się Przewodniczącego Zarządu Powiatu Skarżyskiego do powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania oraz do zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Usługi przewozowe uczniów szkół ponadpodstawowych wraz z opiekunami dla których organem jest Powiat Skarżyski w związku z realizacją projektu pn. „Dziś uczeń – jutro student”.
 
§ 3

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Skarżyskiego.
 
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
 
Artur Berus
 

Członkowie Zarządu:   
  1. Anna Leżańska
  2. Katarzyna Bilska
  3. Tadeusz Bałchanowski
  4. Adam Ciok
metryczka


Opublikował: Anna Wisowata (22 stycznia 2024, 14:43:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 80