NULL string(0) ""

Uchwała nr 3/7/2024Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 18 stycznia 2024w sprawie wyrażenia opinii dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1751T (0444T) Brzeście -Zagórze w gminie Bliżyn” Na podstawie art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 162, 1890 i 2029)

Uchwała nr 3/7/2024
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 18 stycznia 2024


w sprawie wyrażenia opinii dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1751T (0444T) Brzeście -Zagórze w gminie Bliżyn”

Na podstawie art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 162, 1890 i 2029)


Zarząd Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zarząd Powiatu Skarżyskiego opiniuje lokalizację inwestycji polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1751T (0444t) Brzeście-Zagórze w gminie Bliżyn bez uwag.

                                                                         § 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Skarżyskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Zarządu Powiatu Skarżyskiego

Artur Berus
 
 
 
 
  1. Anna Leżańska
  2. Katarzyna Bilska
  3. Tadeusz Bałchanowski
  4. Adam Ciok
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
W dniu 20.12.2023r. wpłynął wniosek  Beniamina Szymczyka-pełnomocnika Zarządu Powiatu Skarżyskiego, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna z dnia 19.12.2023r. (data wpływu 20.12.2023r) z prośbą o wydanie opinii w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 1751T Brzeście-Zagórze    zgodnie z art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Zgodnie z art. 11b ust 1 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych właściwy zarządca drogi składa wniosek, o którym mowa w art. 11a ust. 1, po uzyskaniu opinii właściwych miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
Opinia Zarządu Powiatu Skarżyskiego jest niezbędna do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.


uchwała (206kB) pdf
uchwała word (31kB) word

metryczka


Opublikował: Anna Wisowata (22 stycznia 2024, 14:00:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 82