NULL string(0) ""

Uchwała nr 3/4/2024Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 18 stycznia 2024w sprawie upoważnienia Pani Joanny Żurawki - Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-KamiennejNa podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572)

Uchwała nr 3/4/2024
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 18 stycznia 2024


w sprawie upoważnienia Pani Joanny Żurawki - Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572)


Zarząd Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Upoważnia się Panią Joannę Żurawkę - Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej do dokonywania w imieniu Powiatu Skarżyskiego wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z udziałem w ogłoszonym w dniu 8-12-2023 roku przez Instytucję Zarządzającą FEŚ 2021-2027 naborze nr: FESW.08.04-IZ.00-003/23 o dofinansowanie  projektów ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 w szczególności podpisywania umów oraz zaciągania zobowiązań finansowych w związku z uczestnictwem w projekcie „Kształcenie innowacyjne: szkoły-zakład pracy”, który będzie realizowany w ramach Priorytetu 8. Edukacja na wszystkich etapach życia, Działanie 08.04 Rozwój szkolnictwa branżowego, współfinansowanego są ze środków UE w ramach EFS+, gdzie liderem będzie Mesko S.A.
  
§ 2
 
Pełnomocnictwo nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw.
 
§ 3
 
Pełnomocnictwo jest udzielone na czas nieoznaczony i może zostać odwołane w każdej chwili.
 
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Przewodniczący
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
  
Artur Berus
 
 
 
 
 Członkowie Zarządu Powiatu:
  1. Anna Leżańska
  2. Katarzyna Bilska
  3. Tadeusz Bałchanowski
  4. Adam Ciok

metryczka


Opublikował: Anna Wisowata (22 stycznia 2024, 13:43:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 87