NULL string(0) ""

Uchwała nr 1/3/2024Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 5 stycznia 2024 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2024 rok Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 237 ust. 2 pkt 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872)

Uchwała nr 1/3/2024
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 5 stycznia 2024


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2024 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 237 ust. 2 pkt 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872)


uchwala się, co następuje:

§ 1
W uchwale Nr 395/LIX/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2024 rok:
  1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                                          


Przewodniczący
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
                                                                                                      
Artur Berus
Członkowie Zarządu
uczestniczący w posiedzeniu:
  1. Anna Leżańska
  2. Katarzyna Bilska
  3. Tadeusz Bałchanowski
  4. Adam Ciok


Uzasadnienie  
do Uchwały Nr   1 /  3/ 2024  Zarządu Powiatu Skarżyskiego  
z  dnia   5 stycznia 2024r.  
 
Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego:
  1. Zgodnie z pismem Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych z dnia 4 stycznia 2024 roku dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach realizacji projektu „Międzynarodowa mobilność fundamentem sukcesu zawodowego”.
  2. W związku z informacją, że jeden z radców prawnych realizujących zadanie nieodpłatnej pomocy prawnej nie prowadzi działalności gospodarczej zachodzi konieczność przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami. Jednocześnie w wyniku nie złożenia przez jednego z radców faktury za m-c grudzień w terminie umożliwiającym zapłatę w grudniu, niezbędne jest zabezpieczenie środków własnych na zapłatę tej faktury w styczniu br. Środki na ten cel przenosi się z rezerwy ogólnej budżetu. 
  3. Dokonuje się zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 8 000zł na zabezpieczenie zwiększonej składki na ubezpieczenie mienia powiatu.
  4. W związku z uzyskaniem dofinansowania w wysokości 50% kosztów poniesionych w ramach przeprowadzenia prac związanych z przekształceniem map ewidencyjnych prowadzonych w postaci analogowej lub hybrydowej do postaci wektorowej z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przenosi się z rezerwy ogólnej kwotę 50 000zł na wkład własny powiatu do niniejszego zadania.
 
  Uchwała (448kB) pdf

metryczka


Opublikował: Olga Łukomska (9 stycznia 2024, 14:43:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 83