NULL string(0) ""

Uchwała nr 1/2/2024Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 5 stycznia 2024w sprawie określenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnegoNa podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872)

Uchwała nr 1/2/2024
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 5 stycznia 2024


w sprawie określenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872)


uchwala się, co następuje:  

§ 1 
Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2024 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
 
§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący
Zarządu Powiatu Skarżyskiego                                                                                                    
Artur Berus


Członkowie Zarządu
uczestniczący w posiedzeniu:
 
 1. Anna Leżańska
 2. Katarzyna Bilska
 3. Tadeusz Bałchanowski
 4. Adam Ciok   Uzasadnienie
  do Uchwały Nr  1 /  2  / 2024 
  Zarządu Powiatu Skarżyskiego 
  z dnia  5  stycznia 2024r.  
 
Zgodnie z art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 stycznia 2009r. o finansach publicznych Zarząd Powiatu zobowiązany jest do opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce odrębnymi ustawami w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej. Podstawą opracowania powyższego planu jest informacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach dotacji z budżetu Wojewody oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.
W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne.
 
Uchwała (1049kB) pdf

metryczka


Opublikował: Olga Łukomska (9 stycznia 2024, 14:34:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 124