NULL string(0) ""

Uchwała nr 1/1/2024Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 5 stycznia 2024w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych, powiatowych służb, inspekcji i straży Powiatu Skarżyskiego do zaciągania zobowiązań Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1526 oraz z 2023r. poz.572) oraz §4 ust 3 uchwały Nr 396/LIX/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2024-2035

Uchwała nr 1/1/2024
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 5 stycznia 2024


w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych, powiatowych służb, inspekcji i straży Powiatu Skarżyskiego do zaciągania zobowiązań

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1526 oraz z 2023r. poz.572) oraz §4 ust 3 uchwały Nr 396/LIX/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2024-2035


u c h w a l a się , co następuje:
 
§ 1
Upoważnia się Kierowników jednostek organizacyjnych, powiatowych służb, inspekcji i straży Powiatu Skarżyskiego:
 1. Martynę Maćkowiak – Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im.J. Słowackiego
 2. Pawła Buryło – Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im.A. Mickiewicza
 3. Mariusza Kawa – Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2
 4. Artura Szumielewicza – Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych
 5. Marcina Kruka – Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych
 6. Małgorzatę Kowalską – Dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji
 7. Joannę Żurawkę – Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych
 8. Joannę Romanowską – Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych
 9. Andrzeja Kotwicę – Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych
 10. Halinę Sieczka – Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych
 11. Rafała Miernika – Dyrektora Centrum Obsługi Placówek, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 „Przystań 1”, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 „Przystań 2”
 12. Jacka Jamroza – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
 13. Marcina Jasińskiego - Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
 14. Bogusława Cioka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
 15. Jadwigę Półtorak-Berus - Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 16. Marka Czyża – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
 17. Pawła Perkowskiego – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 18. Renatę Podlewską – Kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
 19. Agnieszkę Herbuś – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora”
 
do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach (limitach) określonych                 w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2035 przyjętej Uchwałą Nr 396/LIX/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2023r. z późniejszymi zmianami oraz do zawierania umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 
 
§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu oraz Kierownikom Jednostek organizacyjnych, powiatowych służb, inspekcji i straży Powiatu Skarżyskiego.
 
§ 3
Traci moc uchwała Nr 1/1/2023 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 2 stycznia 2023r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych, powiatowych służb, inspekcji i straży Powiatu Skarżyskiego do zaciągania zobowiązań.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                         
     
Przewodniczący
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
                                                                                                    
Artur Berus
 
 
Członkowie Zarządu
uczestniczący w posiedzeniu:
 
 
 1. Anna Leżańska
 2. Katarzyna Bilska
 3. Tadeusz Bałchanowski
 4. Adam Ciok
 

 
Uzasadnienie
 
Podjęcie uchwały wynika z przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań Kierownikom jednostek budżetowych (organizacyjnych) w granicach określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2035 w celu zapewnienia ciągłości działania jednostki, co zapewni sprawne funkcjonowanie wszystkich jednostek podległych Powiatowi.
Rada Powiatu Skarżyskiego w uchwale w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2024-2035 udzieliła Zarządowi Powiatu wymienionych w uchwale upoważnień oraz wyraziła zgodę na ich przekazanie kierownikom jednostek budżetowych podległych powiatowi.

Uchwała (215kB) pdf

metryczka


Opublikował: Olga Łukomska (9 stycznia 2024, 14:24:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 112