NULL string(0) ""

Uchwała nr 56/172/2023Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 6 grudnia 2023w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rokNa podstawie art. 222 ust.4, art. 237 ust 2 pkt 1 i 2, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz §11 pkt 1 i 4 uchwały Nr 333/XLVIII/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2023 rok (Dz.Urz.Woj.Święt. z 2022r. poz. 4941 oraz z 2023r. poz. 1032, 1429, 2222, 2821, 3236 i 3767)

Uchwała nr 56/172/2023
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 6 grudnia 2023


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

Na podstawie art. 222 ust.4, art. 237 ust 2 pkt 1 i 2, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz §11 pkt 1 i 4 uchwały Nr 333/XLVIII/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2023 rok (Dz.Urz.Woj.Święt. z 2022r. poz. 4941 oraz z 2023r. poz. 1032, 1429, 2222, 2821, 3236 i 3767)


uchwala się, co następuje:

§ 1
W uchwale Nr 333/XLVIII/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2023 rok:
 • 1)      §  2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości                                       7 030 945,39zł,
 • a)      wydatki bieżące                                        3 750 480,42zł
 • b)      wydatki majątkowe                                   3 280 464,97zł
zgodnie z załącznikiem nr 3.”.
 • 2)      Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 • 3)      Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 • 4)      Załącznik nr 6 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 • 5)      Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
 • 6)      Wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023r.” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                                           
Przewodniczący
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
                                                                                                      
Artur Berus
Członkowie Zarządu
uczestniczący w posiedzeniu:
 1. Anna Leżańska
 2. Katarzyna Bilska
 3. Tadeusz Bałchanowski
 4. Adam CiokUzasadnienie  
do Uchwały Nr 56 / 172 / 2023  Zarządu Powiatu Skarżyskiego  
z  dnia 6  grudnia 2023r.  


Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego:
 1. W związku z przekwalifikowaniem wydatków z inwestycyjnych na bieżące w ramach projektu e- geodezja realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego dokonuje się przeniesienia części przedsięwzięcia w kwocie 28 800zł do przedsięwzięć bieżących. Całkowita wartość projektu nie ulega zmianie.
 2. Wprowadza się dotację z Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie 102 800zł na umundurowanie uczniów oraz specjalistyczne wyposażenie klasy I Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych zgodnie z umową Nr 240_OPW/J/3300026563/888 z dnia 15 listopada 2023 roku. Dofinansowanie stanowi 80% wartości zadania. Wkład własny w kwocie 25 700zł zostaje zabezpieczony z rezerwy celowej na oświatę i wychowanie oraz z rezerwy ogólnej.
 3. Na wniosek Zespołu ds. Polityki Społecznej i Senioralnej z dnia 1 grudnia 2023 roku przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 200zł.
 4. Na podstawie pisma Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach dotacji z budżetu państwa.
 5. Zgodnie z pismem Zespołu Szkół Technicznych z dnia 1 grudnia 2023 roku w ramach wydatków rzeczowych przenosi się kwotę 2 711zł na zakup farb, środków czystości i mocowania do hydrantu.
 6. W związku ze zbliżającym się końcem roku budżetowego dokonuje się przeniesienia planu wydatków Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w łącznej kwocie 10 924,37zł na pokrycie bieżących faktur za usługi oraz na świadczenia wynikające z przepisów BHP.
 7. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej Centrum Seniora z dnia 1 grudnia 2023 roku przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami na pokrycie kosztów energii.
 8. Na wniosek Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy z dnia 1 grudnia 2023 roku przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami w celu zapłaty wszystkich zobowiązań grudniowych.

Uchwała (2432kB) pdf

metryczka


Opublikował: Olga Łukomska (6 grudnia 2023, 14:46:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 92