NULL string(0) ""

Uchwała nr 56/171/2023Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 6 grudnia 2023w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2023-2035 Na podstawie art. 226, art. 227, art.229, art.232 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz §4 pkt 4 uchwały Nr 334/XLVIII/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2023-2035

Uchwała nr 56/171/2023
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 6 grudnia 2023


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2023-2035

Na podstawie art. 226, art. 227, art.229, art.232 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz §4 pkt 4 uchwały Nr 334/XLVIII/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2023-2035




§ 1
W uchwale nr 334/XLVIII/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2023-2035 wprowadza się następujące zmiany:
  1. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2035” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
  3. Wprowadza się zmiany do załącznika nr 3 „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 - 2035 Powiatu Skarżyskiego” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.


    § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
                                                                                                     
Artur Berus
Członkowie Zarządu
uczestniczący w posiedzeniu:
  1. Anna Leżańska
  2. Katarzyna Bilska
  3. Tadeusz Bałchanowski
  4. Adam Ciok
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr  56/171/2023
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia  6 grudnia 2023 roku
 
Zmiany w załączniku „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 - 2035 Powiatu Skarżyskiego”
 
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2035 wynikają:
  1. W związku z przekwalifikowaniem wydatków z inwestycyjnych na bieżące w ramach projektu e- geodezja realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego dokonuje się przeniesienia części przedsięwzięcia w kwocie 28 800zł do przedsięwzięć bieżących. Całkowita wartość projektu nie ulega zmianie.
  Uchwała (4769kB) pdf

metryczka


Opublikował: Olga Łukomska (6 grudnia 2023, 14:39:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 86