NULL string(0) ""

Uchwała nr 55/170/2023Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 29 listopada 2023w sprawie wyboru oferty na powierzenie realizacji zadania prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2024 r.Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r . poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572), art.15 ust. 1 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2023 r. poz. 571), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 945)

Uchwała nr 55/170/2023
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 29 listopada 2023


w sprawie wyboru oferty na powierzenie realizacji zadania prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2024 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r . poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572), art.15 ust. 1 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2023 r. poz. 571), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 945)


Zarząd Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:
 

§ 1

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn: „ Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z realizacją edukacji prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2024 r.” powierza się prowadzenie:
  1. Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z edukacją prawną w budynku Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Legionów 119,
  2. Punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną w budynku Starostwa Powiatowego, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Pl. Floriański 1.
 
-  Stowarzyszeniu Sursum Corda, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz
 

§ 2

Na realizację zadania, o którym mowa w § 1 przeznacza się środki finansowe z dotacji celowej przyznanej powiatowi skarżyskiemu z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów w wysokości  134 379,96 zł (słownie zł: sto trzydzieści cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 96/100), w tym:
  1. Kwota na prowadzenie jednego punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej wynosi 64 023,96 zł (słownie zł: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia trzy złote 96/100) oraz na realizację zadania z zakresu edukacji prawnej w ramach punktu kwota w wysokości 3 166,02 zł (słownie: trzy tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych  02/100)
  2. Kwota na prowadzenie jednego punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wynosi 64 023,96 (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia trzy złote 96/100) oraz na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej w ramach punktu kwota w wysokości 3 166,02 (słownie: trzy tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych 02/100)
 
§ 3
 
Szczegółowe prawa i obowiązki stron zostaną określone w odrębnej umowie.
 
 
§ 4
 
Wyniki otwartego konkursu ofert podlegają publikacji na stronie internetowej powiatu skarżyskiego https://powiatskarzyski.pl/ w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.
 

§ 5
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Skarżyskiemu.
 

§ 6
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Zarządu
Powiatu Skarżyskiego
 
Artur Berus
 
 

 
Członkowie Zarządu
  1. Anna Leżańska
  2. Katarzyna Bilska
  3. Tadeusz Bałchanowski
  4. Adam Ciok
 
uchwała (210kB) pdf
uchwała word (18kB) word

metryczka


Opublikował: Anna Wisowata (1 grudnia 2023, 13:12:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 158