NULL string(0) ""

Uchwała nr 55/169/2023Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 29 listopada 2023w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowyNa podstawie art. 9g ust. 2 w związku z art. 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, 1234, 1586, 1672 i 2005), art. 10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1730) oraz § 10 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200)

Uchwała nr 55/169/2023
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 29 listopada 2023


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy

Na podstawie art. 9g ust. 2 w związku z art. 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, 1234, 1586, 1672 i 2005), art. 10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1730) oraz § 10 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200)


Zarząd Powiatu u c h w a l a co następuje:

§ 1

W celu przeprowadzenia egzaminu dla Pana Pawła Przepióry nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy powołuje się komisję egzaminacyjną w następującym składzie:
  1. Katarzyna Bilska - przewodnicząca komisji 
  2. Małgorzata Połeć - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny 
  3. Martyna Maćkowiak - dyrektor szkoły 
  4. Bogumiła Wojciechowska - ekspert z listy ekspertów MEN 
  5. Anna Wójcik - ekspert z listy ekspertów MEN
  6. Iwona Kotarska - przedstawiciel związku zawodowego
 
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Członkowi Zarządu Powiatu Skarżyskiego - Pani Katarzynie Bilskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący
Zarządu Powiatu Skarżyskiego

Artur Berus


Podpisy członków Zarządu Powiatu
  1. Anna Leżańska
  2. Katarzyna Bilska
  3. Tadeusz Bałchanowski
  4. Adam Ciok
UZASADNIENIE
 
Zgodnie z art. 9g ust. 2 Karty Nauczyciela organ prowadzący powołuje komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w skład której wchodzą: przedstawiciel organu prowadzącego, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor szkoły oraz dwaj eksperci z listy ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej. Na wniosek nauczyciela w skład komisji powołany może być także przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego.
W związku ze złożonym wnioskiem do dnia 31 października 2023 roku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
 
uchwała (378kB) pdf
uchwała word (16kB) word

metryczka


Opublikował: Anna Wisowata (1 grudnia 2023, 13:06:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 113