NULL string(0) ""

Uchwała nr 55/167/2023Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 29 listopada 2023zmieniająca plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu PomocyNa podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1526 oraz z 2023r. poz.572), art. 14 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz.103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717)

Uchwała nr 55/167/2023
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 29 listopada 2023


zmieniająca plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1526 oraz z 2023r. poz.572), art. 14 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz.103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717)


uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
W uchwale Nr 27/43/2022 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 1 czerwca 2022 roku w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Pomocy[1] wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 1 „Plan finansowy wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy przeznaczonego na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2) załącznik nr 2 „Plan finansowy wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy przeznaczonego na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu oraz kierownikom jednostek budżetowych.
 
 
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                            
              Przewodniczący
  Zarządu Powiatu Skarżyskiego
                                                                                                      
                                                                                                Artur Berus

Członkowie Zarządu
uczestniczący w posiedzeniu:
  1. Anna Leżańska
  2. Katarzyna Bilska
  3. Tadeusz Bałchanowski
  4. Adam Ciok

[1] uchwała została zmieniona: uchwałą Nr 31/53/2022 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 22 czerwca 2022 roku zmieniającą plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, uchwałą Nr 34/57/2022 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 29 czerwca 2022 roku zmieniającą plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, uchwałą Nr 38/80/2022 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 29 lipca 2022 roku zmieniającą plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy,  uchwałą Nr 41/92/2022 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 18 sierpnia 2022 roku  zmieniającą plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy , uchwałą Nr 47/111/2022 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 28 września 2022 roku  zmieniającą plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy,  uchwałą Nr 51/125/2022 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 26 października 2022 roku  zmieniającą plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, uchwałą Nr 56/141/2022 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 30 listopada 2022 roku  zmieniającą plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, uchwałą Nr 59/150/2022 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 21 grudnia 2022 roku  zmieniającą plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, uchwałą Nr 9/24/2023 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 22 lutego 2023 roku  zmieniającą plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy,  uchwałą Nr 11/30/2023 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 9 marca 2023 roku  zmieniającą plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, uchwałą Nr 15/37/2023 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 30 marca 2023 roku  zmieniającą plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy , uchwałą Nr 21/51/2023 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 10 maja 2023 roku  zmieniającą plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, uchwałą Nr 24/69/2023 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 25 maja 2023 roku  zmieniającą plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy,  uchwałę Nr 28/87/2023 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 21 czerwca 2023r. zmieniająca plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy,  uchwałę Nr 33/113/2023 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 20 lipca 2023r. zmieniająca plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy , uchwałą nr 37/119/2023 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 9 sierpnia 2023r. zmieniająca plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, uchwałą nr 42/132/2023 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 8 września 2023r. zmieniająca plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, uchwałą nr 45/140/2023 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 27 września 2023r. zmieniająca plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy oraz uchwałą nr 49/158/2023 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 25 października 2023r. zmieniająca plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy.    


UZASADNIENIE
do uchwały nr  55 / 167 / 2023Zarządu Powiatu Skarżyskiego 
z dnia 29 listopada 2023r.    

Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa utworzony został Fundusz Pomocy. Środki są przelewane na wyodrębniony rachunek, do którego plan finansowy ma opracować Zarząd Powiatu zgodnie z zapisami art. 14 ust.14 i 15 wyżej wymienionej ustawy.
Wprowadza się otrzymane środki z Funduszu Pomocy w wysokości 98 104zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z dziećmi uchodźców oraz w wysokości 602,05zł na wydawanie orzeczeń dla uchodźców przez zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. uchwała (680kB) pdf
uchwała word (45kB) word
Uzasadnienie (18kB) word.  

metryczka


Opublikował: Anna Wisowata (1 grudnia 2023, 12:54:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 113